Примерное время чтения: 3 минуты
77

Адыгэ Республикэм икъэгъэлъэгъуапIэ Москва къыщызэIуахыгъ

Майкоп, 24 октября - АиФ-Адыгея.

Европэм иагрокластер инхэм зэу ащыщым – оптовэ-розничнэ гъомылэпхъэщэ гупчэу «Фуд Сити» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм икъэгъэлъэгъуапIэ къыщызэIуахыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх республикэм ихэбзэ къулыкъухэм ялIыкIохэр. Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэ Трэхъо Тимур Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, проектэу «Евразием гъомылапхъэхэмкIэ иплатформ» зыфиIорэм хэлэжьэнхэм кIэщакIо фэхъугъэр Адыгеим и ЛIышъхь ары. Республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Къонэ Анзаур. Адыгеим ипредприятиехэр проектым зэрэхэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ сатыу зэпхыныгъакIэхэр адашIын зэралъэкIыщтыр ащ къыхигъэщыгъ.

Евразием ибизнесменхэм я Союз иправление итхьаматэ игуадзэу Сергей Шубиным республикэм иIэшъхьэтетхэм зэрафэразэр къыIуагъ проектэу «Евразием гъомылапхъэхэмкIэ иплатформ» зыфиIорэм къызэрэдырагъэштагъэмкIэ. Джащ фэдэу тапэкIи язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIуатэмэ зэрэшIоигъор, Адыгэ Республикэм икъэгъэлъэгъуапIэ гъэхъагъэ хэлъэу Iоф зэришIэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

ЩэфакIохэм непэ къыщегъэжьагъэу Адыгеим ипредприятиехэм къащахьыжьыгъэ гъомылэпхъэ зэфэшъхьафхэм: адыгэ къуаем, тыгъэгъэзэ дагъэм, мыIэрысэм, Iэзэгъупсхэм, нэмыкI товархэм къэгъэлъэгъуапIэм нэIуасэ защыфашIын алъэкIыщт. ТапэкIэ гухэлъэу яIэр гъомылэпхъэ лъэпкъхэр нахьыбэ ашIыныр ары, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Адыгеим къыращырэ продукцием нахь къыкIэупчIэхэ хъугъэ. Ар къызыхэкIырэр республикэм къыращырэ товархэм фашIэ зэряIэр, экологическэу къабзэу зэрэщытхэр ары. Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэр тапэкIи пылъыщтых бизнесмен нахьыбэ дунэе сатыушIыным хащэным.

Республикэм ипащэхэм яшIошIкIэ, мы проектым Адыгеим исатыу-экономикэ зэпхыныгъэхэм хэхъоныгъэ аригъэшIыщт. Агрокластерэу «Фуд Сити» зыфиIорэр амалышIоу щыт илъэс псаум щэфакIохэмрэ товархэр къыдэзыгъэкIыхэрэмрэ нахь дэгъоу зэрэшIэнхэмкIэ.

Республикэм ихэбзэ къулыкъухэм экономикэм иагропромышленнэ сектор хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ бэ ашIэрэр: инвесторхэм ящыкIэгъэ инфраструктурэм игъэпсын пэIухьащт мылъкур къагъоты, ятовар зыщыIуагъэкIыщт чIыпIакIэхэм якъэгъотынкIэ IэпыIэгъу афэхъу. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, агрокластерэу «Фуд Сити» бизнесым изэхэщэнкIэ амал дэгъухэр арегъэгъотых.

Республикэм ипредпринимательхэу гупчэу «Фуд Сити» зыфиIорэм Iоф щызышIэхэрэм КъумпIыл Мурат иеплъыкIэ къыдырагъэштагъ. Проектым хэлэжьэнхэу амал зэраригъэгъотыгъэм фэшI республикэм и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр ахэм раIуагъ.

Гупчэу «Фуд Сити» Iоф зыщашIэгъэ апэрэ мафэм сомэ миллион 210-рэ фэдиз зыосэ гъомылапхъэхэм яIугъэкIынкIэ зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъэх. ГущыIэм пае, адыгэ къуаемрэ гъэщхэкIхэмрэ Казахстан фащэнхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэпсхэр, хэтэрыкIыпсхэр Волгоград, Саратов хэкухэм ятучанхэм аIэкIагъэхьанхэу, тыгъэгъэзэ дагъэр, чэтылыр Московскэ хэкум ит сымэджэщхэмрэ кIэлэцIыкIу учреждениехэмрэ афащэнхэу, тыгъэгъэзэ дагъэр Вьетнамрэ Монголиемрэ аIэкIагъэхьанхэу зэзэгъыгъэх.

Лъэпкъ къашъохэмкIэ Московскэ хореографическэ ансамблэу «Адыги» зыфиIорэмрэ ансамблэу «Черкесия» зыцIэмрэ ахэтхэм Iофтхьабзэр къагъэкIэрэкIагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах