100

КъумпIыл Мурат Адыгеим щыщ ныбжьыкIэхэу Москва щеджэхэрэм аIукIагъ

Майкоп, 25 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим щыщхэу Москва дэт апшъэрэ еджапIэхэм ястудентхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. ЧIыдагъэмрэ газымрэкIэ Урысые къэралыгъо университетэу И.М. Губкиным ыцIэкIэ щытым изал ар щыкIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ занкIэу дэгущыIэнхэм пае студенти 100-м ехъу къэкIуагъ. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, а чIыпIэр къызэрэхахыгъэм ошIэ-дэмышIагъэ хэлъэп. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ мы университетым иректорэу Виктор Мартыновымрэ Адыгеим икIырэ ныбжьыкIэхэр а апшъэрэ еджапIэм чIэхьанхэм пае чIыпIэхэр къафыхагъэкIыхэзэ ашIыным иамал тегущыIагъэх.

Республикэм ипащэхэм анаIэ къызэратырагъэтырэм пае зэрафэразэр Виктор Мартыновым къыIуагъ ыкIи къыхигъэщыгъ кадрэхэм ягъэхьазырынкIэ, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ, научнэ-ушэтын IофшIэныр зэдагъэцэкIэнымкIэ язэдэлэжьэныгъэ тапэкIи нахь зиушъомбгъуным зэрэщыгугъырэр. Апшъэрэ еджапIэм иректор ныбжьыкIэхэм зафигъэзагъ, ушэтын къинхэр зэпачынхэ зэралъэкIыгъэмкIэ, Москва иапшъэрэ пэрыт еджапIэхэм зэрачIэсхэмкIэ афэгушIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие иIэшъхьэтетэу ТхьакIущынэ Мурат, Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Къуанэ Анзаур студентхэм адыряIэгъэ зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх.

Пстэуми апэу, зэдэгущыIэгъур рамыгъажьэзэ, Адыгеим, гъэхъагъэу ащ иIэхэм ыкIи зэшIуихын фэе пшъэрылъхэу къыпыщылъхэм афэгъэхьыгъэ документальнэ фильмэм студентхэр рагъэплъыгъэх. Къызщыхъугъэхэ чIыпIэм ищыIэныгъэ илъэныкъо зэфэшъхьафхэм ашIогъэшIэгъонэу студентхэр къакIэупчIагъэх.

ЗэдэгущыIэгъур гъэшIэгъонэу, куоу гъэпсыгъагъэ. КъумпIыл Мурат Адыгеим хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, мы аужырэ лъэхъаным нахьышIум ылъэныкъокIэ ащ фэхъурэ зэхъокIыныгъэхэм афэгъэхьыгъэу къафиIотагъ. Гъогу километрэ шъэ пчъагъэ агъэцэкIэжьыгъ ыкIи ашIыгъ, цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэу квадрат метрэ мин пчъагъэ агъэпсыгъ, сымэджэщхэр гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэр, спорт псэуалъэхэр ашIыгъэх, общественнэ чIыпIэхэр ыкIи щагухэр зэтырагъэпсыхьагъэх, инвестициехэр нахьыбэу къаIэкIахьэхэ зэрэхъугъэм шIуагъэу къыхьыгъэм, социальнэ ыкIи нэмыкI проектышхохэу зэшIуахыгъэхэм ар къатегущыIагъ. А пстэуми яшIуагъэ къэкIощт республикэр ихэхъоныгъэкIэ нахь лъэгэпIэ иным нэсынымкIэ. Адыгеим щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зэгурыIоныгъэрэ мамырныгъэрэ азыфагу зэрилъым, политикэ зыпкъитыныгъэр зэрэщыIэм яшIуагъэкIэ социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэр лъыкIотэнымкIэ, гухэлъыкIэхэр шIыгъэнхэмкIэ амалышIухэр щыIэх.

Хабзэм икъулыкъухэм джыри пшъэрылъыбэ зэшIуахын фаеу къапыщылъ, гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, производствэм, инфраструктурэм ыкIи нэмыкIхэм ахэр япхыгъэх. Социальнэ политикэм ылъэныкъокIэ пшъэрылъэу щыIэхэм атегъэпсыхьагъэу цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным, ахэр нахь бэгъашIэ хъунхэм ателъытэгъэ программэхэм ягъэцэкIэн лъагъэкIотэщт.

«Урысые Федерацием и Президент къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм язэшIохын зэкIэми ткIуачIэ етхьылIэн, Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным тадэлэжьэн фае. ЦIыф псэупIэ пэпчъ щыIэкIэ-псэукIэ тэрэз дэлъыным пае амалэу тиIэр зэкIэ дгъэфедэныр ары тигухэлъыр. Мыщ дэжьым мэхьанэшхо зиIэр цIыфхэм цыхьэ къытфашIыныр, унашъохэм яштэнкIэ тызэрыгъозэрэ еплъыкIэу ахэм яIэхэм такъыпкъырыкIыныр ары», — къыхигъэщыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

КIэлэцIыкIухэм ягъэсэныгъэрэ яхэхъоныгъэрэ ары республикэм ихэбзэ къулыкъухэм яIофшIэнкIэ апшъэрэ мэхьанэ зэратырэр. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ гъэхъагъэхэр ашIынхэм пае зэфэдэ амалхэр зэкIэми Адыгеим щаратых.

Мылъкумрэ техникэмрэ алъэныкъокIэ еджапIэхэр зэрэзэтырагъэпсыхьэхэрэм дакIоу гъэсэныгъэр нахьышIоу зэхэщагъэ зэрэхъущтым иамалхэми ренэу яусэх.

«МыщкIэ щысэу къэбгъэлъэгъон плъэкIыщт балли 100 къэзыхьыгъэхэм республикэм икъэлэ шъхьаIэ илIыкIохэм ямызакъоу, нэмыкI Iудзыгъэ псэупIэхэм адэсхэри зэрахэфагъэхэр. Енэгуягъо ащ фэдэхэр шъори къышъухэтхэкIэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат студентхэм закъыфигъазэзэ.

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан инвестициехэм, финанс политикэм, дотациехэм къакIегъэчыгъэным, экономикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным ыкIи нэмыкIхэм анэсыгъэх. ГущыIэм пае, шъолъырхэм яхэхъоныгъэкIэ амалэу щыIэхэм анэсыжьэу. Инфраструктурнэ Iофыгъо инхэу стратегическэ нэшанэ зиIэхэм язэшIохынкIэ шъолъырхэм акIуачIэ зэдырахьылIэным мэхьанэшхо иIэу щыт.

Республикэм ипредприятиехэм, зекIоным, инфраструктурэм, энергетикэм, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир къэухъумэгъэным, анахьэу етIани чIыопс чIыпIэхэу тынаIэ нахь зытедгъэтын фаеу щытхэм ыкIи нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэдэгущыIэгъум илъэхъан анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэхэм ащыщых ныбжьыкIэ политикэр республикэм зэрэщыпхыращырэр, лъэпкъ культурэр, шэн-хабзэхэр, бзэр къэухъумэгъэнхэр. КъумпIыл Мурат студентхэр кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьэбзэ заулэхэм адыригъэштагъ ыкIи анахьэу шIуагъэ къэзыхьын фэдэу зыщыгугъхэрэмкIэ ишIуагъэ аригъэкIынэу ыгъэгугъагъэх.

«Iо хэлъэп, шъоры, тиныбжьыкIэ чанхэр, Адыгеим нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъунхэм зыгукIэ фаблэхэрэр ары гугъэпIэшхохэр зэтпхыхэрэр. Адыгэ Республикэм псынкIэу социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным пае ныбжьыкIэхэм яакъыл, яIэпэIэсэныгъэ гъэфедагъэ зэрэхъущтым мэхьанэшхо етэты», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах