Примерное время чтения: 3 минуты
38

Республикэр зэрыгушхорэ IофышIэх

Майкоп, 7 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм яIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ, мыхэм афэдэ цIыфхэр республикэм зэриIэхэм урыгушхонэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

Тын лъапIэхэр зыфагъэшъошэгъэхэ агропромышленнэ комплексым, социальнэ ухъумэным ыкIи спортым яIофышIэхэм, псэолъэшIхэм, врачхэм ыкIи кIэлэегъаджэхэм, юристхэм республикэм ипащэ афэгушIуагъ. Мыхэр зэкIэ зэзыпхырэр зы — гухэлъэу, сэнаущыгъэу ахэлъыр щыIэныгъэм щыпхыращын, цIыфхэм ыкIи къэралыгъом шIуагъэ къафахьын алъэкIыгъ.

«Лъэныкъо зэфэшъхьафхэм Iоф ащышъошIэ, ау шъуисэнэхьат шъузэрэфэшъыпкъэм, пшъэрылъэу зыфэжъугъэуцужьхэрэр зэшIохыгъэнхэм шъузэрэпылъым пстэуми шъузэрепхы. Щытхъу хэлъэу IофшIэныр зэрэбгъэцэкIэн плъэкIыщтымкIэ къэзэрэугъоигъэ нэбгырэ пэпчъ щысэ къегъэлъагъо. Ныбджэгъу лъапIэхэр! ШIуагъэ къытызэ шъуиIофшIэн зэрэжъугъэцакIэрэм фэшI инэу сышъуфэраз. Тын лъапIэхэу къышъуфагъэшъошагъэхэмкIэ зэкIэми сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэу, гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ ыпэкIэ шъулъыкIотэнэу шъуфэсэIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Президент иунашъокIэ щытхъуцIэу «Урысыем иапшъэрэ еджапIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ Адыгэ къэралыгъо университетым икафедрэ ипрофессорэу Елена Малышевам. Адыгэ республикэ клиническэ онкологическэ диспансерым иотделение ипащэу Любовь Нефедовар Урысыем изаслуженнэ врач хъугъэ. «УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къылэжьыгъ Адыгэ республикэ клиническэ инфекционнэ сымэджэщым илабораторие ипащэу Хьэнапэ Светланэ. Бэрзэдж ФатIимэтрэ Набэкъо ФатIимэтрэ щытхъуцIэу «Урысыем цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ. УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъ ЖакIэмыкъо Вячеслав зипэщэ къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим».

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр къыратыгъ пенсием щыIэ Бэгъэдыр Рэмэзанэ. Адыгеим инароднэ врач хъугъэ Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу клиническэ сымэджэщым иврач-анестезиологэу Татьяна Шишкинар. Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым имедсестрау Любовь Клыковар Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ изаслуженнэ IофышIэ хъугъэ.

Пенсием щыIэ Хъымыщ Казбек щытхъуцэIу «АР-м иапшъэрэ еджапIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ. КIэлэегъаджэхэу Отэщыкъо Светланэрэ Лариса Ручкинамрэ республикэм народнэ гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэ хъугъэх.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ къыхагъэщыгъэх ыкIи щытхъуцIэхэр афагъэшъошагъэх Анна Ирхинам, Андырхъое Рэмэзанэ, Евгений Дрожевскэм, Кобл Аюбэ, Кобэщыч Муратэ, Мырзэкъулэ Рэмэзанэ, Татьяна Непочатовам, ХъутIыжъ Руслъанэ, Эльдэрэ Къадыр.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх Илона Кравцовам, Дмитрий Тучиным, Тухътэрэ Батмызэ, АР-м ибзылъфыгъэхэм я Союз хэтхэ БжьашIо Фатимэ, Любовь Мелиховам, Анна Крюковам, Абрэдж Нэфсэт, Сэхътарыекъо Мирэ, Елена Садовниковам, КIуае Лидие.

МэфэкI шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэу, тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъэхэм ащыщхэр зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. ЯIофшIагъэ осэшIу фэзышIыгъэ АР-м и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр пагъохыгъэх, тапэкIи амалэу, кIуачIэу яIэр рахьылIэзэ Адыгеим зэрэфэлэжьэщтхэр къаIуагъ. Экономикэм хэхъоныгъэ ышIыныр, республикэм ищыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуныр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр пстэуми къыхагъэщыгъ.

Республикэм ипащэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ заретыжьхэм ыуж къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ закъыфигъэзагъ, яIофшIэн гъэхъагъэхэр щашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэIуагъ, бзылъфыгъэхэм ямэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ къафэгушIуагъ. Адыгеим ыцIэ дахэкIэ рязыгъэIорэ пстэуми зэрафэразэр джыри зэ къариIуагъ, зэгурыIоныгъэ, зыкIыныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIэным зэрэфэхьазырхэр къыхигъэщыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах