Примерное время чтения: 2 минуты
42

Бзылъфыгъэхэм афэгушIуагъэх

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. МэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ шъолъырым щыпсэухэрэ бзылъфыгъэхэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, федеральнэ инспекторэу Сергей Дрокиныр, министрэхэр, депутатхэр, къулыкъухэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэр, бзылъфыгъэхэр, нэмыкIхэри.

КъумпIыл Мурат зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, къэзэрэугъоигъэхэм, республикэм щыпсэурэ бзылъфыгъэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Мы мэфэкIыр шIум, фэбагъэм, гукIэгъум алъапсэу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ.

«Бзылъфыгъэхэм яшIуагъэкIэ чIыгум щыIэныгъэр щылъэкIуатэ, унагъом имэхьанэ къеIыхырэп. Ащ дакIоу сабыйхэм япIуни шъоры зыпшъэ дафэрэр. Шъутигъусэхэу Iофыгъуабэ зэшIотэхы, ащ къыхэкIыкIэ экономикэм, наукэм ыкIи культурэм хэхъоныгъэ ашIы, тиреспубликэрэ къэралыгъомрэ гъэхъэгъэшIухэм афэкIох. Непэ щыIэныгъэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм бзылъфыгъэр ахэт. Сэнаущыгъэу хэлъыр политикэм, шIэныгъэм, общественнэ ыкIи экономикэ лъэныкъохэм ащегъэфедэ. Ащ дакIоу къэралыгъо ыкIи муниципальнэ гъэIорышIэным, хэбзэ къулыкъу зэфэшъхьафхэм тибзылъфыгъэхэр ахэщагъэхэу гъэхъэгъэшIухэр ашIых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим зэгурыIоныгъэ ыкIи зыпкъитыныгъэ илъыным, мыщ щыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зыкIыныгъэ яIэным илъэс пчъагъэ хъугъэу АР-м ибзылъфыгъэхэм я Союзэу Iоф дэзышIэрэм зэрэфэразэхэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. Мы лъэныкъом имызакъоу къыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэм пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным, бзылъфыгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, зыныбжь хэкIотагъэу зизакъоу псэухэрэм ыкIи унагъохэу сабыибэ зэрысхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным движением хэтхэр пылъых.

«Социальнэ мэхьанэ зиIэхэ Iофыгъохэр арых анахьэу тынаIэ зытетыр. Ащ хэхьэх ным ыкIи сабыим, унэгъо Iужъухэм тишIуагъэ ядгъэкIыныр, бзылъфыгъэм ипсауныгъэ къэухъумэгъэныр. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэнышхо дгъэцэкIагъэ, ау джыри зэшIотхынэу къытпыщылъыр бэ. Унагъом имэхьанэ, ащ ылъапсэ дгъэпытэным тапэкIи тишъыпкъэу тыпылъыщт. ЦIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэр гъэлъэшыгъэным фэIорышIэщтых Урысыем и Президент ипредложениекIэ къэралыгъом и Конституцие гъэтэрэзыжьынэу фашIынхэу агъэнафэхэрэр. Ахэм ахэтых унагъом игъэпытэн ыкIи икъэухъумэн, сабыим ифитыныгъэ епхыгъэхэ лъэныкъохэр. Мы пстэуми конституционнэ лъапсэ яIэ зыхъукIэ Iофхэм язытет нахьышIу зэрэхъущтым щэч хэлъэп. Пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары. Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр, мэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ джыри зэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо, шъунэгу чэфыр къыкIихэу, шъуагъэгушIоу, дэгъоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъузэ шъупсэунэу сышъуфэлъаIо», — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

Адыгеим итворческэ купхэр зыхэлэжьэгъэхэ мэфэкI концертымкIэ Iофтхьабзэр зэфашIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах