Примерное время чтения: 2 минуты
118

Гухэлъым дыригъэштагъ

Майкоп, 10 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и Конституцие заштагъэр илъэс 24-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м и Конституционнэ хьыкум и Тхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролинымрэ АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Муратрэ.

Шъолъырым ипащэ пэублэ псалъэ къышIызэ, республикэм и Конституцие заштагъэр илъэс 24-рэ зэрэхъугъэмкIэ цIыфхэм, хьыкумым икъулыкъушIэхэм къафэгушIуагъ, Адыгеим зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ар лъэпсэшIу зэрэфэхъугъэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Гъэтхапэм и 10-р — Адыгеим инепэрэ тарихъкIэ мэхьанэшхо зиIэ мафэу щыт. Республикэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм, хьыкум сообществэм ыкIи граждан обществэм иинститутхэм яIофшIэн Конституцием зэрепхых, зыкIыныгъэ къахелъхьэ. Ащ дакIоу республикэм щыпсэухэрэм яфитыныгъэхэр ыкIи яшъхьафитыныгъэхэр документ шъхьаIэм къыдыхэлъытагъэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу шъолъырым щыпсэухэрэм правэм ылъэныкъокIэ шIэныгъэу аIэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэным, зищыкIагъэхэм ыпкIэ хэмылъэу юридическэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным алъэныкъокIэ АР-м и Конституционнэ хьыкум Iофышхо зэригъэцакIэрэр ыкIи ащкIэ къулыкъушIэхэм зэрафэразэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

ЛIыхьэтыкъо Аскэр къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, правэм ыкIи демократием атегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо гъэпсыгъэным афэгъэхьыгъэхэ егъэджэнхэр, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэхащэх. АР-м и Конституционнэ хьыкум загъэпсыгъэр къэкIорэгъэм илъэс 25-рэ хъущт. Ащ къыхэкIэу мэфэкIым ихэгъэунэфыкIын изыфэгъэхьазырын фэгъэзэгъэщт IофшIэкIо куп зэхэщэгъэныр игъоу ылъэгъугъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ащ дыригъэштагъ ыкIи 2009-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхъокIыныгъэхэу фэхъугъэхэр хэтэу, АР-м и Конституцие итхылъыкIэ къыдэгъэкIыжьыгъэн фаеу ылъытагъ.

— ГъэкIэжьыгъэ тхылъыкIэр шэпхъэшIухэм адиштэн ыкIи республикэм щыпсэухэрэм алъыIэсын фае. Библиотекэхэм, гъэсэныгъэм иучреждениехэм, тхылъхэр зыщэхэрэ тучанхэм ящыкIагъэм фэдизэу ар аIэкIэгъэхьэгъэным мэхьанэшхо иI. Конституцием къэбарэу, тарихъэу пылъыр, ащ игъэпсын лъапсэ фэзышIыгъэхэр цIыфхэм агурыгъэIогъэным тыпылъын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум икIэух АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIэ Александр Наролинымрэ ТхьакIущынэ Муратрэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах