55

Адыгеим и ЛIышъхьэ форумым хэлажьэ

Дунэе экономическэ форумыр Санкт-Петербург дэт конгресс-къэгъэлъэгъопIэ гупчэу «Экспофорум» зыфиIорэм къыщызэIуахыгъ. Мыгъэ ащ итемэ шъхьаIэр «Формируя повестку устойчивого развития».

Форумым иIофтхьэбзэ шъхьаIэу щыт Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр зыхэлэжьэрэ пленарнэ зэхэсыгъор. Къэралыгъом ипащэ ишIуфэс гущыIэхэр афигъэзагъэх Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым хэлажьэхэрэм ыкIи хьакIэхэм.

УФ-м и Президент къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, непэрэ щыIакIэм къыгъэуцухэрэ Iофыгъохэм, упчIэхэм джэуапхэр къятыжьыгъэнхэм, зыпкъитыныгъэ хэлъэу хэхъоныгъэхэр шIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ дунэе зэпхыныгъэр гъэпытэгъэным илъэс тIокIым ехъугъэу мы форумыр фэIорышIэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат экономическэ форумым иIофшIэн программэ хэлажьэ. Ар едзыгъуиплIэу зэтеутыгъ: «Дунэе экономикэр зэфэдэныгъэм лъэхъу хэт», «Урысые экономикэр», «КъэкIощтыр къэзыгъэблэгъэрэ шIыкIэ-амалхэр», «ЦIыфыр – пстэуми анахь шъхьаI». Форумым ипрограммэ Iофтхьэбзи 120-рэ фэдиз къыдыхэлъытагъэх, ащ хэхьэх пленарнэ зэхэсыгъуитIу, панельнэ сессиехэр, Iэнэ хъураехэр, IофшIэгъу зэIукIэгъухэр, теледебатхэр.

— Апэрэ илъэсэп мы форумым Адыгеир зыхэлажьэрэр. Инвестициехэм алъэныкъокIэ тишъолъыр хъопсагъоу щытыным епхыгъэ IофшIэнышхо мы аужырэ уахътэм республикэм ыгъэцэкIагъ. Ащ изэфэхьысыжь хъугъэ блэкIыгъэ илъэсым инвестициехэм зэрахэхъуагъэмкIэ Адыгеим пэрытныгъэ зэриубытыгъэр. ШIуагъэ къэзытыщтхэ бизнес-проектхэр щыIэныгъэм щыпхырытщыхэ тшIоигъу. Шъолъырым амалхэу IэкIэлъхэр къэгъэлъэгъогъэнхэмкIэ, инвесторыкIэхэр къэгъотыгъэнхэмкIэ мы экономическэ форумыр площадкэ дэгъоу щыт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Форумым щызэдашIыщтхэ зэзэгъыныгъэхэм шIуагъэ къызэратыщтым ыкIи республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зэрэфэIорышIэщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

Санкт-Петербург щызэхащэрэ дунэе экономическэ форумыр зыми фэмыдэ ыкIи мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэу щыт. 1997-рэ илъэсым къыщыублагъэу ар зэхащэ, 2006-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу форумым хэлажьэ ыкIи ащ лъэплъэ УФ-м и Президент.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах