aif.ru counter
112

Адыгеим и ЛIышъхьэ иIофшIэгъу зэIукIэгъу

Майкоп, 3 декабря - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэмрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Москва IофшIэгъу зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ, инфраструктурэм ипсэуалъэхэм яшIынкIэ ыкIи ягъэкIэжьынкIэ Iофыгъоу щыIэхэм ахэр атегущыIагъэх.

Адыгеим икъэралыгъо хабзэ игъэцэкIэкIо, ихэбзэихъухьэ (илIыкIо) къулыкъу ыцIэкIэ ФедерациемкIэ Советым хэтхэу Олег Селезневымрэ Хъопсэрыкъо Муратрэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэх.

Валентина Матвиенкэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысые Федерацием ишъолъырхэм язигъо Iофыгъохэм язэшIохынкIэ республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэри, ФедерациемкIэ Советым хэтхэри чанэу зэдэлажьэх.

«Шъолъырхэм IэпыIэгъу тафэхъуным сыдигъуи тыфэхьазыр, шъолъыр пэпчъ текIоныгъэ гъэнэфагъэхэри, Iофыгъохэри иIэх», — къыIуагъ Валентина Матвиенкэм.

ФедерациемкIэ Советыр республикэм иIофыгъохэм зэрахэлажьэрэм фэшI КъумпIыл Мурат Валентина Матвиенкэм зэрэфэразэр риIуагъ, Адыгеим социальнэ-экономикэ гъэхъэгъэ шъхьаIэу иIэхэм, Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэр зэрагъэцакIэхэрэм ар ащигъэгъозагъ. Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр зэрагъэцакIэрэри ащ къыфиIотагъ. «Хэхъоныгъэ тиIэу, федэу къытIэкIахьэрэр нахьыбэ хъугъэу 2018-рэ илъэсыр къызэтэнэкIы. Инвестициехэр къыхалъхьанхэмкIэ Адыгеир хъопсагъоу щыт. Стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм ирейтинг тиреспубликэ я 24-рэ чIыпIэр щиубытыгъ. ФедерациемкIэ Советыр IэпыIэгъу къызэрэтфэхъурэм ишIуагъэкIэ инфраструктурэ Iофыгъошхохэм язэшIохын тыфежьэн тлъэкIыгъ. Къалэу Мыекъуапэ ипсырыкIуапIэхэм ягъэпсыни, итранспорт инфраструктурэрэ иукъэбзылъэхэмрэ язегъэушъомбгъуни ар афэгъэхьыгъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу инвестициехэмкIи, бюджет политикэмкIи Адыгеим гъэхъагъэхэр зэриIэхэр Валентина Матвиенкэм къыхигъэщыгъ, республикэм щыпсэухэрэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ ФедерациемкIэ Советым иIэпыIэгъу Адыгеир джыри къыщыгугъын зэрилъэкIыщтыр хигъэунэфыкIыгъ. Республикэм и ЛIышъхьэ ФедерациемкIэ Советым зэдэлэжьэныгъэу дыряIэм джыри нахь зызэриушъомбгъущтым ицыхьэ зэрэтелъыр къыIуагъ

.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах