Примерное время чтения: 2 минуты
79

Зэдэлэжьэныгъэм зырагъэушъомбгъущт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ пшъэдэкIыжь гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Лукойл-Югнефтепродукт» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Алексей Филипповымрэ зэIукIэгъу зызэдыряIэм гъэстыныпхъэр зыщырагъэхъорэ автомобиль станциехэм ягъэкIэжьын, фирменнэ псэуалъэхэм язэтегъэпсыхьан, социальнэ учреждениехэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным бизнесыр зэрэхэлажьэрэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Олег Топоровыр зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, чIыдагъэр къычIэзыщырэ компаниер бэшIагъэ гъэхъагъэ хэлъэу Адыгеим зыщылажьэрэр, гъусэгъу дэгъоу зыкъызигъэлъэгъуагъэр. Къэралыгъоунэе зэдэлэжьэныгъэм изегъэушъомбгъункIэ амалэу щыIэхэр зэрагъэшIэнэу КъумпIыл Мурат игъо афилъэгъугъ. Iофыр зыфэгъэхьыгъэр компанием иинвестиционнэ программэ ичэзыухэмрэ Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэмрэ зэдырагъэштэнхэр, социальнэ лъэныкъом IэпыIэгъу егъэгъотыгъэныр арых.

«Республикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием изы лъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщ зекIоныр. ХьакIэхэу Адыгеим къакIохэрэмкIэ гуIэтыпIэ шъолъырэу ар щытынэу, товар дэгъухэр щызэрагъэгъотын, фэIо-фашIэхэр тэрэзэу къащыфагъэцэкIэн алъэкIынэу тыфай. Мы IофыгъомкIэ IэпыIэгъу шъукъытфэхъунэу тышъущэгугъы», — къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат компанием ипащэхэм игъо афилъэгъугъ республикэм къыщыдагъэкIыхэрэр фирменнэ тучанхэм ащащэнхэмкIэ амалэу щыIэхэр зэрагъэшIэнэу, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Гъэстыныпхъэр зыщырагъэхъорэ автомобиль станциехэм ягъэкIэжьынкIэ ыкIи ахэр джырэ шапхъэхэм адиштэу гъэпсыгъэнхэмкIэ Алексей Филипповыр гухэлъэу яIэхэмкIэ къадэгощагъ. Компаниеу «Лукойл-Югнефтепродукт» зыфиIорэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Iоф зыщишIэрэ республикэм ифедэхэр компанием къыдилъытэхэ шIоигъу. ГущыIэм пае, гъэстыныпхъэ игъэхъуапIэхэм ягъэпсынрэ ягъэкIэжьынрэ афэгъэзагъэхэр чIыпIэ псэолъэшI организациехэр ары, республикэм исхэр ары ахэм Iоф ащызышIэхэрэри.

Непэ фирменнэ гъэстыныпхъэ игъэхъопIэ 21-мэ Адыгеим Iоф щашIэ. ЧIыдагъэм ирозничнэ сатыу ызыщанэ фэдизыр ахэм атефэ, нэбгырэ 200-м ехъу ащэлажьэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах