Примерное время чтения: 2 минуты
85

Хэбзэ къулыкъухэм янэплъэгъу рагъэкIырэп

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Адыгэ Республикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ иуполномоченнэу Анатолий Осокинымрэ зэдыряIэгъэ зэIукIэгъум илъэхъан цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ анахь зигъо Iофыгъохэу уполномоченнэм зыкъызэрэфагъэзагъэхэм атегущыIагъэх.

«ЦIыфхэм ялъэIухэм Iоф адэшIэгъэныр республикэм ихэбзэ къулыкъухэм яIофшIэнкIэ анахь мэхьанэ зэратын фаехэм ащыщ. Обществэм къыхэтэджэрэ Iофыгъохэм гу алъыттэн, игъом ахэр зэшIохыгъэ хъунхэм тыдэлэжьэн фае. Мы лъэныкъомкIэ уполномоченнэм иинститут мэхьанэшхо иIэу щыт, сыда пIомэ муниципальнэ образованиехэмрэ къоджэ псэупIэхэмрэ яIэшъхьэтетхэм атегъэпсыхьагъэу цIыфхэм къаIэтырэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ республикэм ипащэхэм ащ ишIуагъэ арегъэкIы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Анатолий Осокиным республикэм и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ Iофэу ашIагъэм фэгъэхьыгъэу. Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу нэбгырэ 311-рэ ащ ыдэжь къэкIуагъ, тхыгъэу тхьаусыхэ тхылъи 150-рэ къыIэкIэхьагъ. Ахэм япроцент 52-р цIыфхэм яфедэ хэлъэу зэшIохыгъэ, процент 27-р лъэIу тхылъхэм яхэплъэн ипIалъэ къэмысызэ гъэцэкIагъэ хъугъэх.

ЗэIукIэгъум нафэ къызэрэщыхъугъэмкIэ, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр ренэу уполномоченнэм IэпыIэгъу къыфэхъух цIыфхэм яIофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ. ГущыIэм пае, гъот макIэ зиIэ унагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Красногвардейскэ районым иадминистрацие дэгъоу Iоф зэришIэрэр къыхагъэщыгъ.

НахьыбэрэмкIэ цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр: зыщыпсэухэрэ унэхэмкIэ яIофхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр, социальнэ псэупIэ къаратынымкIэ чэзыоу щыIэр, игъэкIотыгъэу унэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм пае ахъщэу атырэм тегъэпсыхьагъэу фэгъэкIотэныгъэхэр афашIын зэралъэкIыщтхэр, джащ фэдэу социальнэ IэпыIэгъумкIэ нэмыкI Iофтхьабзэхэм язэшIохын.

Мы зэIукIэгъум хэушъхьафыкIыгъэу щытегущыIагъэх амброзием игъэкIодын. Мы аужырэ лъэхъаным тхьаусыхэ тхылъ 30 уполномоченнэм ащ епхыгъэу къыIэкIэхьагъ. Зэхэфын IофшIэным къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, Iофыгъом изэшIохын фэгъэзэгъэ къулыкъум амброзиер къызыщыкIырэ чIыпIэхэм япащэхэм, организациехэм Iофэу адишIэрэр ыгъэлъэшын фае. Унэе хапIэ зиIэ нэбгырэ 18-мэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ.

ИкIэухым уполномоченнэр республикэм и ЛIышъхьэ къелъэIугъ Ханскэм щыпсэурэ унагъоу сабыибэ зиIэм IэпыIэгъу фэхъугъэным иамал хэплъэнэу. Республикэм и ЛIышъхьэ къыгъэгугъагъ а IофыгъомкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIынхэу. Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, Iофыгъоу къаIэтыгъэ пстэумкIи Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр республикэ хабзэм зэрихьащтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах