Примерное время чтения: 4 минуты
103

Апшъэрэ Iофыгъом иапэрэ зэхэсыгъу

Адыгэ Республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм тапэкIи газыр аIэкIэгъэхьэгъэныр, инвестиционнэ псэолъакIэхэр газрыкIуапIэхэм апышIэгъэнхэр – мыхэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр ары ПАО-у «Газпромым» шъолъыр политикэмкIэ и Комиссие иигъэкIотыгъэ зэIукIэу Мыекъуапэ апэрэу щыкIуагъэм зыщатегущыIагъэхэр.

ПАО-у «Газпромым» и ГъэIорышIапIэ и Тхьаматэ игуадзэу Валерий Голубевым тхьамэтагъор дызэрихьэзэ зэIукIэр кIуагъэ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ иIофшIэн хэлэжьагъ.

Газпромым идепартаментхэм яIэшъхьэтетхэри Iофыгъом итегущыIэн къыхэлэжьагъэх, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм, республикэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIэшъхьэтетхэм, Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм япащэхэм видеоконференцием яшIошIхэр къыщаIуагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ шIуфэс псалъэу къызэIукIагъэхэм къарихыгъэм къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, IофшIэным епхыгъэ зигъо Iофыгъохэр щыIэх, ащкIэ республикэми Газпромыми акIуачIэ зэдырахьылIэн, зэкIэми яфедэ зыхэлъ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ шIуагъэ къэзытыщт екIолIакIэхэр къызэдыхахынхэ фае.

«Адыгеир хэхъоныгъэ ин зышIырэ шъолъырэу непэкIэ щыт, газификацием ылъэныкъокIэ апэрэ чIыпIэхэр зыубытыхэрэм ащыщ. Республикэм инвестициеу къыIэкIахьэрэм фэгъэхьыгъэу къэпIон хъумэ, мы аужырэ илъэситIум къыкIоцI тылъыкIотагъ, я 24-рэ чIыпIэр тIыгъ. Ау республикэм иэкономикэ ихэхъоныгъэ амалэу щыIэхэм джыри нахь ахэгъэхъогъэн фаеу пшъэрылъ къегъэуцу. Инвестициехэр нахьыбэу дгъэфедэнхэ, турист инфраструктурэм хэхъоныгъэ едгъэшIын, индустриальнэ паркхэр зэхэтщэнхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ПАО-у «Газпромым» и ГъэIорышIапIэ и Тхьаматэ игуадзэ къызэриIуагъэмкIэ, газыр аIэкIэгъэхьэгъэным ылъэныкъокIэ Адыгеир процент 90-м шъхьадэкIыгъ, Урысые Федерацием гурытымкIэ фэди 1,5-кIэ ар нахьыб. Ау зэдэлэжьэныгъэм ылъэныкъокIэ джыри амалышхохэр щыIэх, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«2016 — 2020-рэ илъэсхэмкIэ газыр зэраIакIагъэхьащтым ипрограммэ Газпромымрэ республикэмрэ зэдыкIэтхагъэх. А илъэсхэм къакIоцI инвестициехэр сомэ миллиардрэ миллион 800-м нэсыщтых. Ар ахъщэшху, ау тэ къыдгурэIо ащ фэдиз ахъщэ пэIутымыгъахьэмэ зэрэмыхъущтыр, сыда пIомэ мэкъу-мэщым ихэхъоныгъэкIэ, туризмэмкIэ, технологиякIэхэр зыщагъэфедэхэрэ производствэхэм алъэныкъокIэ республикэм амал дэгъухэр иIэх», — къыхигъэщыгъ Валерий Голубевым.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Олег Топоровым непэкIэ отраслэм изытет фэгъэхьыгъэ псалъэу къышIыгъэм къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, цIыф псэупIэхэм газыр аIэкIэгъэхьэгъэным республикэм лъэшэу анаIэ щытырагъэты.

Министерствэм къызэритыгъэмкIэ, 2005-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2018-м нэс Адыгеим газрыкIопIэ километрэ 960-рэ фэдиз щагъэпсыгъ. Газпромым ипрограммэ гъэхъагъэ хэлъэу Адыгеим щагъэцакIэ. ПсэупIэ 13 фэдиз республикэм щызэзыпхыгъэ газрыкIуапIэхэм якIыхьагъэ километри 150-м ехъу. ПАО-у «Газпромым» Адыгэ Республикэм игазификацие сомэ миллиардым ехъу инвестициеу къыфыхигъэкIыгъ. Ащ хэхьэ республикэм икъыблэ лъэныкъорэ Мыекъопэ районым икъушъхьэлъэ чIыпIэхэмрэ газыр аIэкIэгъэхьэгъэным пае псэупIэу Абадзехскэм къыщегъэжьагъэу Севастопольскэм, етIанэ Новосвободнэм анэсыщт газрыкIуапIэу шIэхэу атIупщыщтыр.

Федеральнэ программэу «Урысые Федерацием туризмэм зыщегъэушъомбгъугъэныр» зыфиIоу 2011 — 2018-рэ илъэсхэм ателъытагъэм диштэу турист-рекреационнэ комплексэу «Лэгъо-Накъэ икъэлапчъэхэр» зыфиIорэм ищыкIэгъэ инфраструктурэр егъэгъотыгъэным пае псэупIэу Каменномостскэм къыщыублагъэу, Дахъо, ХъымыщкIэй, Гъозэрыплъэ, Новопрохладнэм анэсыщт газрыкIуапIэу километрэ 94,5-рэ фэдиз зикIыхьэгъэщтым ишIын макIо.

Мыщ дэжьым къыхагъэщыгъ газгощыпIэ станциехэу республикэм ипсэупIэхэм чIыопс газыр аIэкIэзыгъахьэхэрэм бэ зэшIуахын фаеу зэрэхъурэр. Станцие 27-м щыщэу станции 5-мэ акIуачIэ изэу, проценти 100-м нэсэу Iоф ашIэ. Тэхъутэмыкъое районым иинвесторхэм ахэм ащыщэу станциищмэ анаIэ нахь къатырадзагъ.

Зэхэсыгъом Iофыгъоу зыщатегущыIагъэхэм ялъытыгъэу стратегическэ унэшъо заулэ аштагъ. Республикэм иэнергосистемэ ихэхъоныгъэкIэ пэрыохъуныгъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пае «гъогу картэкIэ» заджэхэрэр зэдагъэпсыщт. Пстэуми апэу Тэхъутэмыкъое районым ит станциехэр уахътэм диштэу ашIыжьыщтых, индустриальнэ шъолъырхэу ашIыхэрэм яфэныкъоныгъэхэри къыдалъытэщтых. Ащ нэмыкIэу Валерий Голубевым пшъэрылъ афишIыгъ Мыекъопэ районым икъушъхьэлъэ чIыпIэ щашIырэ газрыкIуапIэм газэу рыкIон ылъэкIыщтыр нахьыбэ шIыгъэным пае техническэ зэшIохыкIэхэр къагъотынхэу.

ИкIэухым КъумпIыл Мурат къыIуагъ республикэмкIэ анахь игъоу щыт Iофыгъохэм анаIэ къызэратырадзагъэм пае къызэIукIагъэхэм зэрафэразэр, непэкIэ къэуцугъэ пшъэрылъ пстэуми зэшIохыкIэ дэгъу афэхъунымкIэ Iофым зифедэ хэлъ лъэныкъохэр зэгурыIохэу зэдэлэжьэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах