Примерное время чтения: 3 минуты
41

КъумпIыл Мурат зэхэсыгъор зэрищагъ

Майкоп, 11 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ипланернэ зэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэм республикэмрэ муниципалитетхэмрэ яхэбзэ къулыкъухэм апашъхьэ ит пшъэрылъхэм щатегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм ипэублэ республикэм и ЛIышъхьэ Адыгеим и Правительствэ кадрэхэмкIэ зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм къатегущыIагъ. ГущыIэм пае, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу щытыгъэ Къуанэ Анзаур Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и УказкIэ Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ IэнатIэ Iухьагъ. Республикэм экономикэмкIэ иминистрэ игуадзэу щытыгъэ Геннадий Митрофановыр Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ хъугъэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ министрэу агъэнэфагъэхэм опытышхо зэряIэр, Адыгеим иэкономикэрэ имэкъу-мэщырэ тапэкIэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным бюджетыр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу зэхэсыгъом доклад къыщишIыгъ. Илъэсым пыкIыгъэ мэзитIум республикэ бюджетым хахъоу сомэ миллиардрэ миллион 275-рэ къызэрихьагъэр ащ къыIуагъ.

Джащ фэдэу лъэпкъ проектхэр Адыгеим зэрэщыпхыращыхэрэми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Лъэпкъ проектхэмкIэ контрактациеу къыхагъэкIыгъэр зэрэхъурэр процент 62-рэ.

Адыгэ Республикэм ивице-премьерэу Наталья Широковар социальнэ лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет къытегущыIагъ. Бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ Урысыем и Президент ижъоныгъокIэ указ щыгъэнэфагъэм диштэныр республикэм икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ япащэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе Iофыгъо шъхьаIэхэм зэу зэращыщыр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ.

Социальнэ Iофтхьабзэхэр зезыхьэрэ мыкоммерческэ организациехэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэми шъхьафэу игугъу къашIыгъ. Мыгъэ ахэм фэдитIукIэ нахьыбэу грант IэпыIэгъу арагъэгъотыщт, пстэумкIи сомэ миллиони 10 ар хъущт. Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу афагъэцэкIэнхэм пае ведомствэхэр нахь чанэу общественникхэм адэлэжьэнхэ фае.

Адыгэ Республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав идоклад инфраструктурэм изегъэушъомбгъун епхыгъэ Iофыгъохэр къыщиIэтыгъэх. Къалэм щыIэкIэ-псэукIэ Iэрыфэгъу иIэным, чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным атегъэпсыхьэгъэ программэхэмкIэ гъогу картэхэм ягъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэм анаIэ ащ тыраригъэдзагъ.

Лъэпкъ проектхэр экономикэм зэрэщагъэцакIэрэми зэхэсыгъом анаIэ щытырагъэтыгъ. Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ бизнесменхэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэр гъэлъэшыгъэн фае.

«Лъэпкъ проектхэр экономикэм щыпхырыщыгъэнхэм пае пшъэрылъхэм язэшIохын бизнесменхэри нахь чанэу къыхэгъэлэжьэгъэнхэ фае. НепэкIэ муниципалитетхэм мы Iофыр дэгъоу ащызэпыфэрэп. Предпринимательхэм нахь шъхьэихыгъэу адэгущыIэгъэн фае. Бизнесым зегъэушъомбгъугъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зетэхьэх, къэралыгъо IэпыIэгъу язытырэ программэхэр тэгъэцакIэх. Ау предпринимательхэр ары производствакIэхэр къызэIузыхыхэрэр, чIыпIакIэхэр зэхэзыщэхэрэр, лъэпкъ проектхэмкIэ ахэр ары анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр нэмыкI Iофыгъохэми ахэплъагъэх. ГущыIэм пае, Адыгеим и ЛIышъхьэ псэупIэ Iудзыгъэхэм медицинэ IэпыIэгъу дэгъу ащягъэгъотыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ. Фельдшер-мамыку пунктыкIэхэр гъэпсыгъэнхэ, икъоу Iэзэгъу уцхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэ, цIыфхэр диспансеризацие икъоу шIыгъэнхэ зэрэфаем зэхэсыгъом игугъу щашIыгъ.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом машIом цIыфхэмрэ псэупIэхэмрэ щыухъумэгъэнхэм; Адыгеим икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ цифрэ экономикэр ащыгъэфедэгъэным; гъогу напцэхэм фэIо-фэшIэ зэфэшъхьафхэр ащыгъэцэкIэгъэнхэм, псэупIэхэр гъэкъэбзэгъэнхэм, коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм яIущын япхыгъэ Iофыгъохэми анэсыгъэх. ЗытегущыIэгъэ IофыгъохэмкIэ министерствэхэмрэ муниципалитетхэмрэ япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афашIыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах