Примерное время чтения: 3 минуты
99

Наукэр, гъэсэныгъэр, транспортыр

«Транспорт процессхэм ятехнологие» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ бакалаврэхэмрэ магистрэхэмрэ гъэхьазырыгъэнхэм фэгъэзэгъэ научнэ-методическэ ыкIи экспертнэ советхэм язэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIуагъ.

Научнэ форумым икъызэIу­хын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан. Урысыем ишъолъыр 20-мэ арыт апшъэрэ еджэпIэ 32-мэ ялIыкIохэр, джащ фэдэу IэкIыб къэралыгъоу Сербием, Донецкэ Народнэ Республикэм къарыкIыгъэ хьакIэхэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

«Международная Ассоциация автомобильного и дорожного образования» зыфиIорэ организациеу УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ епхыгъэр Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ. Ар апшъэрэ еджэпIэ 250-рэ фэдизмэ адэлажьэ. Адыгеим зэхэсыгъор щырегъэкIокIыгъэным АР-м и ЛIышъхьэ дыригъэштагъ.

ТхьакIущынэ Аслъан Iоф­тхьаб­зэм пэублэ псалъэ къы­щишIызэ, къэзэрэугъоигъэхэм, хьакIэу къэкIуагъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. Мыщ фэдэ форум республикэм зэрэщызэхащагъэм мэхьа­нэшхо иIэу ылъытагъ. Зэхэща­кIохэм рахъухьэгъэ пстэури къадэхъунэу, яIофшIэн шIуагъэ къытынэу афэлъэIуагъ. Непэ Адыгеим иэкономикэ хэхъоны­гъэу ышIыхэрэм, анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм республикэм и ЛIышъхьэ кIэ­кIэу къащыуцугъ. ЗэгурыIоныгъэ ыкIи мамырныгъэ зэрылъ республикэм ибаиныгъэ шъхьаIэу ылъытагъэр мыщ щыпсэурэ цIыфхэр ары. Къэралыгъом иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIын­хэмкIэ мэхьанэшхо зи­Iэхэм ащыщэу ТхьакIущынэ Аслъан къыгъэнэфагъ транспортым епхыгъэ Iофыгъохэм хэшIыкI афызиIэ специалистхэм ягъэхьазырын. Фору­мэу зэхащагъэр ащ фэIоры­шIэщтэу ылъытагъ.

«НэмыкI апшъэрэ еджа­пIэхэм ялъытыгъэмэ, Iоф­тхьабзэр зыщыкIорэ Мыекъо­пэ къэралыгъо технологиче­скэ университетыр джыри ныб­жьыкI. Арэу щытми, илъэс зэкIэлъыкIохэм гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэ ылъэкIыгъ, Урысыем имызакъоу, IэкIыб къэралыгъо­хэм къарыкIыгъэ студентхэр щеджэх. ШIэныгъэлэжьэу, докторэу, кандидатэу Iутыр бэ.

Наукэр щымыIэу къэралы­гъор ыпэкIэ лъыкIотэн ылъэкIыщтэп. Непэ тиуниверситет щыкIорэ зэхэсыгъом къыдыхэлъытагъэу гъэсэныгъэм илъэныкъо шъхьаIэхэм, Iофыгъо зэфэшъхьафхэм, бакалаврэхэм ыкIи магистрэхэм ягъэхьазырын шъуатегущыIэщт. Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ хэкIы­пIэу щыIэхэр, пшъэрылъ шъхьа­Iэхэр жъугъэнэфэщтых. Ащ фэдэ екIолIакIэм шIогъэшхо къызэритыщтым щэч хэлъэп», къыIуагъ ТхьакIущынэ Ас­лъан къэзэрэугъоигъэхэм закъыфи­гъазэзэ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэу Хъуажъ Аминэт, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ, автомобиль транспортымкIэ Донецкэ академием иректорэу Ирина Энглези, Сербием къи­кIыгъэ лIыкIохэр, нэмыкIхэри нэужым къэгущыIагъэх, зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэ Iофыгъо­хэм мэхьанэу аратырэм, апшъэрэ еджапIэхэм язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным пае зэшIохыгъэн фаехэм, нэмыкI лъэныкъохэм къатегущыIагъэх,  къэзыIорэр «Адыгэ Макъ».

Къуижъ Саидэ къызэриIуа­гъэмкIэ, зипэщэ апшъэрэ еджа­пIэм илъэс пчъагъэ хъугъэу тран­спортым епхыгъэ сэнэхьат­хэмкIэ кадрэхэр егъэхьазырых, ащкIэ опытышхо IэкIэлъ. Илъэс 20-м къыкIоцI специалист минрэ ныкъорэ фэдиз мы еджапIэм къычIитIупщыгъ. Непэ ахэр Уры­сы­ем иэкономикэ илъэныкъо зэфэшъхьафхэм, IэкIыб къэралы­гъохэм ащэлажьэх. Мы лъэны­къомкIэ къэралыгъом ит апшъ­э­рэ еджапIэхэм ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Ассоциа­цием зэпхыныгъэ адыряIэу Iоф адашIэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах