Примерное время чтения: 2 минуты
110

Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Майкоп, 17 апреля - АиФ-Адыгея.

Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Цумпэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ якъэгъэкIын фэгъэзэгъэ мэкъумэщ-фермер ыкIи унэе хъызмэтшIапIэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ амалэу щыIэхэм защатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къызэриIуагъэмкIэ, унэе хъызмэтшIэпIэ мыинхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр хэбзэ къулыкъухэм япшъэрылъ шъхьаIэу щытын фае. Ащ фэIорышIэрэ программэу щыIэхэм цIыфхэр ащыгъэгъозэгъэнхэм, ахэм амалэу къатыхэрэр къызфагъэфедэнхэм мэхьанэшхо иI. Мы IофыгъомкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр район администрациехэм IэпыIэгъу афэхъунхэ алъэкIыщтых.

— ЦIыфыбэ зыхэлэжьэрэ мыщ фэдэ зэхэсыгъо зыкIызэхэтщагъэм лъэпсэ гъэнэфагъэ иI. Хэбзэ къулыкъухэм, къоджэ псэупIэхэм, банкхэм, мелиорацием, шIэныгъэлэжьхэм, нэмыкI лъэныкъохэм ялIыкIохэр непэ къэзэрэугъоигъэх. Арышъ, ар къызфэдгъэфедэни, Iофыгъоу къэуцухэрэр зэшIотхынхэ фае. ТиIофшIэн изэхэщэн екIолIакIэу фытиIэр зэблэтхъунэу непэ обществэм пшъэрылъ къытфегъэуцу. Социальнэ-экономикэ гумэкIыгъоу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ лъэныкъуакIэхэр дгъэфедэнхэ фае. Ахэм зэу ащыщ ежь-ежьырэу зышъхьэ зыIыгъыжьрэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр. Мы пшъэрылъыр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэ зыхъукIэ IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр къызэIутхынхэ, бюджетхэм арыхьэрэ хэбзэIахьхэр нахьыбэ тшIын ыкIи социальнэ проектхэр чIыпIэхэм ащыдгъэцэкIэнхэ амал тиIэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым езгъэжьэгъэкIэ фермер 35-мэ ыкIи мэкъумэщ хъызмэтшIэпIи 7-мэ грантхэр аратыгъэх. Ахэм ахэтых хэтэрыкIхэм ыкIи цум- пэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якъэгъэкIын фэгъэзагъэхэри. Цумпэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм чIыгу гектар 790-рэ аубыты, ащ щыщэу гектари 118-р Красногвардейскэ районым телъытагъ. ЗэкIэмкIи республикэм тонн мини 5 къыщахьыжьыгъ, 2015-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар тонн 1336-кIэ нахьыб.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах