Примерное время чтения: 4 минуты
50

ИлъэсыкIэ еджэгъум ипэгъокIэу

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ стратегическэ гухэлъхэм шъолъырыр анэсыным, республикэм гъэсэныгъэмкIэ исистемэ зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъунхэм, ащ ыпашъхьэ щыт пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм, ахэр зэрэзэшIуахыщт екIолIакIэхэр гъэнэфэгъэнхэм афэгъэхьыгъагъ тыгъуасэ кIэлэегъаджэхэм язэIукIэу Мыекъуапэ щыкIуагъэр.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, кIэлэегъаджэхэр, ны-ты комитетхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри. Iофтхьабзэм зэкIэмкIи нэбгырэ шъихым ехъу къекIолIагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, кIэлэегъаджэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. Обществэр зыпкъ итэу ыпэкIэ лъыкIотэнымкIэ, лъэгэпIэ инхэм анэсынымкIэ кIэлэегъаджэм мэхьанэшхо зэриIэр, егъэжьэпIэ пстэуми гъэсэныгъэр япэублэу, алъапсэу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм зэрифэшъуашэу шIэныгъэ ягъэгъотыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщхэу къыгъэнэфагъэх. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къызэриIуагъэу, гъэсэныгъэм исистемэ фундаментальнэ шIыкIэр ылъапсэу щытын фае: сабый, Iэтахъо пэпчъ сэнаущыгъэ хэлъ, шIэныгъэм, творчествэм, спортым, сэнэхьатэу къыхихыгъэм, ищыIэныгъэ зэрэпсаоу гъэхъагъэхэр щишIынхэ ылъэкIыщт. Ар къызэIуахыныр пшъэрылъ шъхьаI, Урысыем гъэхъагъэу ышIыщтыр ащ епхыгъ.

«2018-рэ илъэсым Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъом къыдыхэлъытэгъэ мэхьанэшхо зиIэ проект 12-мэ непэ тызытегущыIэрэ Iофыгъор зэу ащыщ. Къэралыгъом ипащэ къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм мылъкушхо апэIухьащт, – къыIуагъ КъумпIыл Мурат. – Мы илъэсым къыщегъэжьагъэу шъолъыр мэхьанэ зиIэ проект 46-рэ Адыгеим щытэгъэцакIэ, ахэм ащыщэу 7-р гъэсэныгъэм епхыгъэх. Проектыр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэным фэшI федеральнэ гупчэм къикIыгъэ сомэ миллиардрэ ныкъорэм ехъу республикэм къыIэкIэхьагъ. ЕджэпIэ инфраструктурэм, гъэсэныгъэ тедзэм исистемэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, цифрэ шIыкIэр гъэфедэгъэным, кIэлэегъаджэхэм ясэнэхьат хагъэхъоным ар апэIутэгъахьэ. Джащ фэдэу лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яшIын пэIухьащт сомэ миллиардым ехъу къытIэкIэхьагъ. А мылъкур шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэным фэшI ведомствэм, муниципалитетхэм, ащ фэгъэзэгъэ пстэуми пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афэсшIыгъэх.

Республикэм ипащэ анахьэу ынаIэ зытыридзэгъэ лъэныкъохэм ащыщ гъэсэныгъэм иучреждениехэр зэкIэ егъэджэнымкIэ зы сменэм техьанхэр.

А пшъэрылъыр зэшIохыгъэным пае еджэпIакIэхэр ашIых, чIыпIэхэм япчъагъэ хагъахъо. БлэкIыгъэ илъэсым атыгъэ еджапIэхэм адакIоу мы илъэсми къызэIуахыщтхэр щыIэх. ГущыIэм пае, кIэлэеджэкIо 1100-мэ атегъэпсыхьэгъэ учреждениякIэ Инэм щатыщт. Къихьащт илъэсым ехъулIэу нэбгырэ 1100-рэ зычIэфэщт еджапIэм ишIын Мыекъуапэ щаухыщт. Станицэу Ханскэми мыщ фэдэ псэуалъэм ишIын шIэхэу щырагъэжьэщт. Гухэлъэу щыIэмкIэ нэбгырэ 5820-рэ зычIэфэщт еджэпIэ 14 джыри агъэпсынхэу ары. Зипсауныгъэ зэщыкъогъэ ыкIи сэкъатныгъэ зиIэ сабыйхэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынымкIэ амалэу аIэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэным пащэхэр пылъыщтых, ащ пае ахэр зыщеджэрэ учреждениехэм яматериальнэ-техническэ зытет нахьышIу ашIыщт.

«Къоджэ псэупIэхэм адэт еджапIэхэм ачIэсхэм физическэ культурэм ыкIи спортым зафагъэсэнымкIэ амалэу аIэкIэлъхэм хэпшIыкIэу ахэхъуагъ. Мы аужырэ илъэситфым спортзал 49-мэ гъэцэкIэжьынхэр ятшIылIагъэх, ахэм ащыщэу 9-р мы илъэсым телъытагъ. 2019-рэ илъэсым Iоныгъом ыкIэм нэс стадионибгъумэ яшIын тыухыщт. Ахэм апэIухьэрэ сомэ миллиони 150-м ехъур обществэу «Газпромым» къытфитIупщыгъ», – къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ 13 ашIынэу къапыщылъ. Мы илъэсым къыщегъэжьагъэу учреждениякIэхэр зэрашIыхэрэм, щыIэхэм псэуалъэхэр къазэрапашIыхьажьхэрэм ишIуагъэкIэ къэхъугъакIэхэм ащегъэжьагъэу илъэси 7 зыныбжь сабыйхэм апае чIыпIэкIэ 4048-рэ гъэпсыгъэ хъущт. 2019-рэ илъэсым ыкIэм нэс кIэлэцIыкIу 240-рэ зырыз зычIэфэщтхэ учреждениихымэ яшIын аухыщт.

«Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ тикIэлэегъэджэ лъапIэхэр! ИлъэсыкIэ еджэгъу пэпчъ шъуипшъэрылъхэм, IофшIэнэу жъугъэцакIэрэм ахэхъо. Мы илъэсри ащ зыкIи текIырэп. Лъэпкъ проектхэу «Гъэсэныгъэр» ыкIи «Демографиер» зыфиIохэрэм къадыхэлъытэгъэ лъэныкъо шъхьаIэхэм язэшIохын ары тапэкIэ анахьэу шъунаIэ зытетын фаер. Гъэсэныгъэм исистемэ зэхъокIыныгъэшIухэр зэрэфэхъухэрэр республикэм щыпсэурэ унагъо пэпчъ зэхишIэным мэхьанэшхо иI. Амалэу, опытэу шъуIэкIэлъхэм яшIуагъэкIэ дгъэнэфэрэ пстэури гъэцэкIагъэ зэрэхъущтым сицыхьэ телъ. ИлъэсыкIэ еджэгъоу къэблагъэрэмкIэ сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэу, шъуиунагъохэм гъот арылъэу, ежъугъаджэхэрэр къышъуфэразэхэу шъущыIэнэу сышъуфэлъаIо», – къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

Нэужым зэIукIэм къыщыгущыIагъ ыкIи пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэу КIэрэщэ Анзаур.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах