Примерное время чтения: 2 минуты
61

КъумпIыл Мурат пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Майкоп, 5 сентября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Лъэустэнхьэблэ къэлэ псэупIэм ипащэу бэмышIэу хадзыгъэ Гъонэжьыкъо Артуррэ зэдыряIэгъэ зэIукIэгъум илъэхъан муниципальнэ образованием ихэхъоныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх.

Мы зэдэгущыIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэм адыряIэ зэдэлэжьэныгъэмкIэ комитетым итхьаматэу КIэдэкIой Руслъан, Теуцожь районым ипащэу Хьачмамыкъо Азамат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Лъэустэнхьэблэ псэупIэр гугъэпIэ гъэнэфагъэхэр зэппхын плъэкIыщт чIыпIэу щыт, транспорт гъогоу М4 «Дон» зыфиIорэм пэблагъэу ар зэрэщытым муниципальнэ образованием ихэхъоныгъэкIэ амалышIухэр къетых.

КъумпIыл Мурат районымрэ псэупIэмрэ яIэшъхьэтетхэм пшъэрылъ къафишIыгъ инвестор площадкэхэр агъэхьазырынхэу, инженер ыкIи транспорт инфраструктурэр нахьышIу ашIынэу.

ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, федеральнэ программэхэм нахь чанэу ахэлажьэхэзэ, зигъо Iофыгъохэу къэуцухэрэм ащыщхэр зэшIуахынхэ алъэкIыщт.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ чIыгулэжьыным ыкIи былымхъуным IэпыIэгъу ятыгъэным, унэе IэпыIэгъу хъызмэтшIапIэхэмрэ унэгъо фермэхэмрэ хэхъоныгъэ ашIыным мэхьанэшхо зэряIэр. ПсэупIэу Лъэустэнхьаблэрэ къуаджэу Тыгъургъойрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм ыкIи санитарием ишапхъэхэм хэушъхьафыкIыгъэу анаIэ тырарагъэдзагъ.

Ахэм адакIоу республикэм и ЛIышъхьэ нахь лъэшэу ынаIэ зытыригъэтыгъэхэм ащыщ цIыфхэм япсауныгъэ игъэпытэнрэ ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэнымрэ. Мыщ дакIоу къыхигъэщыгъ социальнэ псэуалъэхэр зыщашIыщт чIыгу Iахьхэр къагъэнэнхэ зэрэфаер.

«ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымрэ ахэм нахьыбэ къагъэшIэнымрэ ары ткIуачIэ зэтхьылIэрэр. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным лъэпкъ проектхэм атегъэпсыхьагъэу шъолъырхэм апашъхьэ къыригъэуцогъэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм ар зыкIэ ащыщ», — икIэухым къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Лъэустэнхьэблэ къэлэ псэупIэм ипащэу Гъонэжьыкъо Артур къекIолIагъэхэр къыгъэгугъагъэх муниципалитетым ихэхъоныгъэрэ цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымрэ япхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын ыкIуачIэ зэрэрихьылIэщтымкIэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах