Примерное время чтения: 3 минуты
109

Адыгеимрэ Иорданиемрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Майкоп, 21 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Урысые Федерацием щыIэ Амджад Адайле тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. Иорданиемрэ Адыгеимрэ язэпхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Иорданием и Посольствэу УФ-м щыIэм иапэрэ секретарэу Мутасем Ахмад Альбашир, Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, республикэм ипащэ иIэпыIэгъоу Петр Гарнага, УФ-м и МИД илIыкIоу Игорь Терзиян.

Республикэм ипащэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, хьакIэшхом шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ. Дипломатием ылъэныкъокIэ Урысыемрэ Иорданиемрэ язэфыщытыкIэхэм тапэкIи хэхъоныгъэхэр ашIынхэм мэхьанэшхо зэриIэр къыIуагъ. Адыгеимрэ Иорданиемрэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ илъэс пчъагъэ хъугъэу Iоф зэрэзэдашIэрэр, шIуагъэ къафэзыхьыщтхэ проектхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм зэрэпылъхэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Тилъэпкъэгъухэр Иорданием бэу щэпсэух, ахэр алъэ пытэу тетых, неущырэ мафэм шIу къызэрафихьыщтым щыгугъхэзэ ыпэкIэ лъэкIуатэх. Къэралыгъом и Пачъыхьэ, мыщ щыпсэухэрэ цIыфхэр адыгэхэм къазэрафэдэгъухэм фэшI инэу тафэраз. Мы къэралыгъом къикIыгъэхэ студентхэр непэ тиапшъэрэ еджапIэхэм ащеджэх, тизэпхыныгъэ дгъэпытэнымкIэ а лъэныкъоми мэхьанэшхо иI. ШъхьэкIафэ зэфэпшIыжьызэ Iоф зэдэпшIэн, ныбджэгъуныгъэр бгъэпытэн зэрэплъэкIыщтымкIэ тикъэралыгъуитIум япащэхэм щысэ дэгъу къагъэлъагъо. Тэри а гъогум тытетэу Iоф зэдэтшIэн, культурэм имызакъоу, экономикэм, гъэсэныгъэм, медицинэм, зекIоным алъэныкъокIэ тизэпхыныгъэ дгъэпытэн гухэлъ тиI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КъэIогъэн фае, непэрэ мафэм ехъулIэу Иорданием къикIыгъэ студент 18 Адыгеим иапшъэрэ еджапIэхэм ащеджэ. Адыгэ къэралыгъо университетым зэзэгъыныгъэу дашIыгъэм диштэу мы лъэныкъомкIэ язэпхыныгъэ нахь зэрагъэпытэщтыр Полномочнэ ЛIыкIом къыIуагъ. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, республикэм щеджэхэрэ ихэгъэгогъу ныбжьыкIэхэм Амджад Адайле аIукIэщт. Ахэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынымкIэ амалхэу аIэкIэлъхэм защигъэгъозэщт, студентхэм гущыIэгъу афэхъущт.

Амджад Адайле гущыIэр зештэм, Иорданием и Пачъыхьэ исэлам фабэ АР-м и ЛIышъхьэ, республикэм щыпсэухэрэ цIыфхэм зэрафигъэхьырэр къыIуагъ. Адыгэхэм шъхьэкIафэ зэрафашIырэр, джащ фэдэу къэралыгъуитIур зэгурыIохэу ыпэкIэ зэрэплъэхэрэр хигъэунэфы-кIыгъ. КъокIыпIэ Благъэм щыIэхэ зэпэуцужьхэр, заохэр щыгъэтыгъэнхэмкIэ, гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ, Сирием мамыр щыIакIэм фигъэзэжьынымкIэ мыщ щыпсэухэрэ цIыфхэр Урысыем бэкIэ зэрэщыгугъхэрэр къыхигъэщыгъ.

— Иорданием адыгэхэу исхэм IэнэтIэшхохэр аIыгъых, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи уащыгугъын плъэкIыщт. Тикъэралы-гъо щыпсэухэрэм ащыщыбэм Адыгеир ашIогъэшIэгъон, республикэм къэкIонэу фаери бэ. Тинепэрэ зэIукIэгъу ащ фэIорышIэнэу сыщэгугъы. Ащ дакIоу гухэлъэу, предложениеу щыIэхэм, итхъухьэхэрэм тибизнесменхэр ащызгъэгъозэнхэм сыфэхьазыр, — къыIуагъ Полномочнэ лIыкIом.

Мы къэралыгъом щыпсэухэрэ адыгэхэр Иорданиемрэ Адыгеимрэ зэзыпхын зылъэкIыщт лъэмыдж цIыкIоу зэрэщытыр лъэныкъохэм къыхагъэщыгъ, ащкIэ IофшIэныр нахь агъэлъэшынэу зэдаштагъ.

— ЦIыфхэм ашIогъэшIэгъоныщт чIыпIэ дэхабэ шъолъыритIуми тиI, зекIоным хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ а амалри къызфэдгъэфедэн фае. Илъэсыбэм телъытэгъэ стратегическэ зэпхыныгъэр гъэпытэгъэным, шIуагъэ къэзыхьыщтхэ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм тыпылъыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеим илIыкIо куп ипащэу мы лъэхъэнэ благъэм Тыркуем кIон мурад иI. Ащ ыуж Иорданием еблэгъэнхэу, мыщ щыпсэурэ адыгэхэм аIукIэнхэу агъэнафэ.

Амджад Адайле адыгэ ИлъэсыкIэм ихэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэхэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнэу рагъэблэгъагъ. Джащ фэдэу зэрэрахъухьагъэмкIэ, АР-м и Лъэпкъ музей, зэлъашIэрэ ювелирэу Еутых Асе имастерской ар яхьэкIэщт, Мыекъуапэ ыкIи Адыгеим икъушъхьэхэм ячIыпIэ дахэхэр къыплъыхьанхэ амал иIэщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах