Примерное время чтения: 3 минуты
111

КъулыкъушIэхэм афэгушIуагъ

Майкоп, 15 ноября - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Трахъо Аслъан, республикэм ипрокурор шъхьаIэу Игорь Шевченкэр, щынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу шъолъырым щыIэм ипащэу Виктор Шаменковыр, УФ-м и Следственнэ Комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэ ипащэу Александр Глущенкэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми, ветеранхэм ямэфэкIкIэ афэгушIуагъ, гущыIэ дэхабэ апигъохыгъ. Рэхьатныгъэр ыкIи хэбзэгъэуцугъэр къаухъумэхэзэ ахэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм, щытхъу хэлъэу япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ. ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэным, бзэджэшIагъэхэм апэшIуекIогъэным зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ лIэуж пэпчъ ежь илъэхъанэкIэ лIыхъужъхэр бэу къызэрэхэкIыхэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Мы мэфэкI мафэм къулыкъум иветеранхэм анахьэу сафэгушIомэ сшIоигъу. Опытэу аIэкIэлъымкIэ ахэр ныбжьыкIэхэм адэгуащэх, къыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм пылъых. Министерствэм иIофышIэхэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэрагъэцакIэхэрэм ишIуагъэкIэ, республикэм бзэджэшIагъэу щызэрахьэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ мэхъу, а къэгъэлъэгъонымкIэ къэралыгъом ишъолъыр анахь дэгъухэм тащыщ. Мы илъэсыр пштэмэ, республикэм бзэджэшIагъэ щызэрамыхьагъэу мэфитIу къыхэкIыгъ, ащ фэдэ щысэхэр нахьыбэу тиIэнхэ фае. Ведомствэм игъэхъагъэхэм къащымыкIэу ыпэкIэ лъыкIотэным, къулыкъум имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным пылъын фае. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщэу, полицием хэтхэм непэрэ щыIакIэм диштэхэрэ шIэныгъэ куухэр аIэкIэлъынхэ, техникэм, оборудованием Iоф арашIэшъун фае. Ау шIуагъэ къытэу мы къулыкъур хьыгъэным ылъэпсэ шъхьаIэу сыдигъуи щытыгъэр ыкIи щытыр поли-цием зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэм шъыпкъагъэ, зэфагъэ хэлъыныр, иIофшIэн фэшъыпкъэныр ары. АщкIи, цIыфхэм яфитыныгъэхэр ухъумэгъэнхэмкIи, нэмыкI лъэныкъохэмкIи шъуипшъэрылъхэр зэрифэшъуа-шэу жъугъэцэкIэнхэу республикэм щыпсэухэрэр къышъущэгугъых. Ныбджэгъу лъапIэхэр, шъуимэфэкIкIэ шъори, шъуигупсэхэми сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Полицием Iоф щызышIэрэ нэбгырэ заулэмэ АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Мыхэм зэкIэми КъумпIыл Мурат афэгушIуагъ, къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай гущыIэр зештэм, иIофшIэгъухэм, къулыкъум иветеранхэм рэзэныгъэ гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. Федеральнэ ведомствэм ипащэу Владимир Колокольцевыр къызэрафэгушIорэр зэрыт тхыгъэм къеджагъ. Илъэс 300-кIэ узэкIэIэбэжьмэ зэхащэгъэ къулыкъум щытхъу хэлъэу ипшъэрылъхэр непи зэригъэцакIэхэрэр, къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэм иIахьышIу зэрэхэлъыр къыIуагъ. Адыгеим хэгъэгу кIоцI Iоф-хэмкIэ и Министерствэ иIофшIэн изэфэхьысыжьхэм закъыфэбгъазэмэ, узэрыгушхон, щысэ зытепхын плъэкIыщтхэ къэгъэлъэгъонхэр зэриIэхэр министрэм къыхигъэщыгъ. Полицием икъулыкъушIэхэм цIыфхэм цыхьэ къафашIыныр, бзэджашIэхэм апэшIуекIогъэныр, рэхьатныгъэр ыкIи законыр укъуагъэ мыхъуным Iоф дэшIэгъэныр — джары пстэуми анахь шъхьаIэу зигугъу къышIыгъэр.

Полицием иIофышIэхэу къулыкъур ахьызэ бзэджашIэхэм апэуцужьыхи, зыпсэ зыгъэтIылъыгъэхэр тщыгъупшэхэ зэрэмыхъущтхэр, ахэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр егъашIэм тыгу зэрилъыщтыр министрэм къыIуагъ. Ахэм яшIэжь агъэлъапIэзэ къэзэрэугъоигъэхэр зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм, щынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум ыкIи Следственнэ Комитетым я ГъэIорышIапIэхэм ярэзэныгъэ тхылъхэр полицием икъулыкъушIэхэм ащыщхэм афагъэшъошагъэх, ахэм афэгушIуагъэх. Джащ фэдэу ведомственнэ тын лъапIэхэр, щытхъуцIэхэр, медальхэр нэбгырэ заулэмэ аратыжьыгъэх. КIэлэцIыкIухэм азыфагу щызэхащэгъэ зэнэкъокъоу «Сянэ-сятэхэм полицием Iоф щашIэ» зыфиIорэм щатекIуагъэхэм шIухьафтынхэр афагъэшъошагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах