Примерное время чтения: 4 минуты
113

Апшъэрэ шапхъэхэм адиштэщт

ПэшIорыгъэшъ зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм диштэу Иорданием къикIыгъэхэ тилъэпкъэгъу бизнесменхэр мы мафэхэм Адыгеим къэкIуагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ ахэм аIукIагъ. Iофыгъо шъхьаIэу лъэныкъохэр зытегущыIагъэхэр АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ исистемэ инвестициехэр хэлъхьэгъэнхэр ары. Ащ къыдыхэлъытагъэу лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ сымэджэщ республикэм щашIынэу агъэнафэ.

IэкIыб къэралыгъом къикIыгъэ лIыкIо купым хэтыгъэх инженерхэу компаниеу «Сигма» зыфиIорэм бизнесым хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ именеджерэу Анцокъо Низар, унэе псэолъэшI компаниехэу «NEES» ыкIи «Шегем» ягенеральнэ пащэхэу Шалан Алхатибрэ Фаридон Шегемрэ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав, Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Олег Топоровыр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, республикэ клиническэ сымэджэщым иврачэу Макэнэе Юсыф.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, тилъэпкъэгъу бизнесменхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ, анахьэу экономикэмкIэ, къэралыгъуитIум язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

— Адыгеир инвестициехэмкIэ хъопсагъоу щытыныр пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьыхэрэм ащыщ. Тиэкономикэ мылъку къыхэзылъхьэ зышIоигъо пстэуми, анахьэу IэкIыбым щыпсэухэрэ тилъэпкъэгъухэм, зэрифэшъуашэу тапэгъокIыным, ащкIэ Iофыгъоу къэуцухэрэр зэшIохыгъэнхэм тыпылъ. АщкIэ анахь мэхьанэшхо зэттыхэрэ лъэныкъохэм ащыщ псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ. ТэркIэ анахь шъхьаIэр республикэм щыпсэухэрэм ямедицинэ фэIо-фашIэхэр шапхъэхэм адиштэу гъэцэкIэгъэнхэр, цIыфхэм къагъашIэрэм хэгъэхъогъэныр ары. Мы проектыр ащ фэIорышIэнэу сэлъытэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим ягуапэу къызэрэкIуагъэхэр, къызхэкIыгъэхэ лъэпкъым яшIуагъэ рагъэкIыным зэрэфэхьазырхэр Иорданием бизнесменхэу къикIыгъэхэм къыхагъэщыгъ. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ сымэджэщыр зыщашIыщт чIыпIэм икъыхэхын, фэгъэкIотэныгъэу яIэщтхэм, язэпхыныгъэ гъэпсыгъэ зэрэхъущтым, нэмыкI Iофыгъохэм атегущыIэнхэу республикэм къызэрэкIуагъэхэр къаIуагъ. АшIынэу агъэнэфэрэ медицинэ учреждением итеплъэ зыфэдэщтым, ар зэрэзэтегъэпсыхьэгъэщтым ипроект АР-м и ЛIышъхьэ рагъэлъэгъугъ. КъызэраIуагъэмкIэ, квадратнэ метрэ мин 16 фэдиз зэрылъыщт сымэджэщыр къат заулэу зэтетыщт, ащ лабораториер, уц щапIэр, IэпыIэгъу псынкIэр, операциехэр зыщашIыщтхэр, реанимациер, нэмыкIхэри къыдыхэлъытэгъэщтых. Сымэджэщыр аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьанэу, ищыкIэгъэ медицинэ оборудованиер чIагъэуцонэу агъэнафэ. Джащ фэдэу видеоозэпхыныгъэм иамалхэр къызфагъэфедэхэзэ IэкIыб къэралыгъохэм яспециалист, яврач цIэрыIохэм ашIыхэрэ операцие хьылъэхэр зэрагъэлъэгъунхэ, IофшIэкIэ амалэу аIэкIэлъымкIэ зэдэгощэнхэ алъэкIыщт. Учреждениер нэбгыри 150-мэ ателъытэгъэщт. ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнэфагъэмкIэ, проектым игъэцэкIэн доллар миллион 20 фэдиз пэIухьащт. Тэхъутэмыкъое районым ар щагъэуцунэу егупшысэх.

АшIынэу агъэнэфэрэ медицинэ учреждением ишIуагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр къызэIуахыщтых. Джащ фэдэу технологие пэрытхэр зэрагъэфедэщтхэм, къэралыгъо зэфэшъхьафхэм клиникэ анахь дэгъухэу арытхэм тиспециалистхэм стажировкэ щакIун зэралъэкIыщтым ишIуагъэкIэ республикэм щыпсэухэрэм ямедицинэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу гъэцэкIагъэхэ хъущтых, нэмыкI шIогъаби къытыщт. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм мыщ дэжьым зэрэзэдаштагъэмкIэ, нейрохирургием ылъэныкъокIэ егъэджэгъэнхэм фэшI Адыгеим испециалист ныбжьыкIитIу Иорданием агъэкIощт. Мы къэралыгъом ит медицинэ учреждение пэрытхэм аIутхэ врач цIэрыIохэм IофшIэкIэ амалэу аIэкIэлъымкIэ ахэм къадэгощэщтых.

— Сымэджэщыр зыщыгъэпсыгъэщт чIыпIэм икъыхэхынкIи, проектым игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу фэгъэкIотэныгъэхэр шъуиIэнхэмкIи IэпыIэгъу тыкъышъуфэхъущт, республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэхэ проектхэм ар ахэдгъэуцощт. Джащ фэдэу псэуалъэр зыщышIушIынэу къыхэшъухырэ чIыпIэм псыр, электричествэр, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ещэлIэгъэнхэм иIофыгъуи тыхэплъэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, медицинэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ Иорданием опытэу IэкIэлъыр зэрагъэшIагъ ыкIи ащ осэшхо фашIыгъ. Мы къэралыгъом исымэджэщхэм непэ цIыфыбэм ащяIазэх, операцие анахь къинхэр ахэм ащагъэцакIэх.        

КъэIогъэн фае, псауныгъэр къэухъумэгъэным икъэралыгъо учреждение 34-рэ ОМС-м исистемэ епхыгъэу Iоф зышIэрэ унэе организацие 11-рэ Адыгеим итых. ЫпкIэ хэмылъэу цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ программэм игъэцэкIэн 2018-рэ илъэсым сомэ миллиарди 4-рэ миллион 803,8-рэ республикэм щыпэIуагъэхьащт.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум зэфэхьысыжьхэр къыфишIыхэзэ мы проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Ар щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэным фэшI республикэм къытефэрэр зэкIэ зэшIуихыным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ, ащ фэгъэзагъэхэ пащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. Ащ дакIоу тилъэпкъэгъухэр бэу зыщыпсэухэрэ Тыркуем, Иорданием, Израиль, нэмыкIхэм арытхэ медицинэ организациехэм IофшIэкIэ амалэу аIэкIэлъыр къызфэгъэфедэгъэн, ащкIэ зэпхыныгъэу тиIэр гъэпытэгъэн фаеу республикэм ипащэ ылъытагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах