Примерное время чтения: 2 минуты
125

Адыгеир фэхьазыр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Рособрнадзорым ипащэ игуадзэу Анзор Музаевым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Къэралыгъо кIэух аттестацием ирегъэкIокIын шъолъырыр зэрэфэхьазырым иIофыгъо зыщытегущыIэгъэхэ республикэ зэхэсыгъом А. Музаевыр хэлэжьагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, республикэм анаIэ къызэрэтетымкIэ ыкIи гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ щыIэ пшъэрылъхэр шIуагъэ къытэу зэшIохыгъэнхэмкIэ шъолъырым IэпыIэгъу къызэрэфэхъухэрэмкIэ федеральнэ ведомствэм ипащэхэм зэрафэразэр къыхигъэщыгъ.

— Сергей Кравцовыр зипэщэ Рособрнадзорым иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ къэралыгъо кIэух аттестацием изэхэщэнкIэ ыкIи ирегъэкIокIынкIэ щыIэгъэ хэукъоныгъэхэр дэдгъэзыжьынхэ тфызэшIокIыгъ. Ар хэгъэкIи, зэикI къэралыгъо ушэтынхэм язэхэщэн изэфагъэ къэзыгъэлъэгъорэ рейтингымкIэ Адыгеир «уцышъо зонэм» хэхьагъ. IэпыIэгъу шъукъызэрэтфэхъурэм ишIуагъэкIэ къэгъэлъэгъонэу тиIэхэр къэтыухъумэнхэм тызэрэщыгугъырэм дакIоу, гъэсэныгъэм исистемэ джыри нахьышIу шIыгъэным Iоф дэтшIэщт. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцурэ пшъэрылъэу гъэсэныгъэм изытеткIэ пэрытныгъэ зыIыгъ къэралыгъо анахь дэгъуи 10-мэ Урысыер ащыщ хъуным тишъыпкъэу тыпылъыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьэнэу къызэрэригъэблэгъагъэмкIэ Анзор Музаевыр АР-м и ЛIышъхьэ фэрэзагъ ыкIи лъэныкъуитIум яIо зэхэлъэу Iоф зэрэзэдашIэрэм зэфэхьысыжь дэгъухэр къызэрэкIэлъыкIохэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

— ГИА-м изэхэщэнкIэ хэукъоныгъэу щыIэхэм ядэгъэзыжьын епхыгъэу Адыгеим ыпэкIэ тыкъакIощтыгъэмэ, непэ Iофхэм язытет нэмыкI шъыпкъ, республикэр шъолъыр анахь дэгъухэм ащыщ, — къыIуагъ А.Музаевым.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ ыкIи Рособрнадзорым япшъэрылъкIэ гъогу картэм изэхэгъэуцон джырэ уахътэм дэлажьэх. Ащ фэшI гъэсэныгъэм изытет уасэ фэзышIырэ федеральнэ институтым зэпхыныгъэ дыряIэу Iоф ашIэ.

ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, къихьащт илъэсым щегъэжьагъэу гъогу картэм къыдилъытэрэ лъэныкъохэр агъэцэкIэнхэу рагъэжьэщт. МыщкIэ Адыгеим опытэу IэкIэлъыр нэмыкI шъолъырхэм ащагъэфедэнэу Рособрнадзорым егъэнафэ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу зэикI къэралыгъо ушэтынхэм республикэр афэхьазыр, а кампаниер жъоныгъуакIэм и 24-м рагъэжьэщт. Мы илъэсым я 11-рэ классыр къэзыухыгъэ нэбгырэ мин 1,7–рэ фэдизмэ, я 9-рэ классым икIэлэеджэкIо мини 4,5-м ехъумэ ушэтынхэр акIущтых. Ахэр къызэкIолIэщтхэ ыкIи экзаменхэр зыщатыщтхэ чIыпIэхэр шапхъэхэм адиштэхэу зэтырагъэпсыхьагъэх, ящыкIагъэр зэкIэ аIэкIэлъ. Мы Iофыгъохэм язэшIохын сомэ миллион 16,4-рэ республикэм щыпэIуагъэхьагъ.

ШэпхъэшIухэм адиштэу ыкIи хэукъоныгъэ щымыIэу ГИА-р зэхэщэгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат джыри зэ къыхигъэщыгъ. Мыщ дэжьым пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр еджапIэр къэзыухыгъэхэм зэрифэшъуашэу экзаменхэр атынхэр ары.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах