Примерное время чтения: 3 минуты
127

Инвестпроектыр щыIэныгъэм пхыращыщт

Майкоп, 24 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм илIыкIохэм яIофшIапIэу Москва дэтым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат IофшIэгъу зэIукIэгъу тыгъуасэ щыдыриIагъ ООО-у «БЭЛ Девелопмент» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Елена Комиссаровам.

Видеоконференцием тегъэпсыхьагъэу кIогъэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Адыгэ Респубикэм псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ итхьаматэу Валерий Картамышевыр, Адыгэ Республикэм архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Зезэрэхьэ Азэмат, Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, псэупIэу Яблоновскэм ипащэу Iэтэжьыхьэ Заурдин.

ЗэIукIэгъум илъэхъан ООО-у «БЭЛ Девелопмент» зыфиIорэм къэлэгъэпсыкIэ зиIэ псэупIэу Яблоновскэм икъокIыпIэ лъэныкъо хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ инвестиционнэ проектыр зэрэпхырищыщтым ичэзыухэм атегущыIагъэх. Инвестпроектыр нахь псынкIэу гъэцэкIагъэ хъуным пае республикэм хабзэр щызыIыгъхэм ягъусэхэу административнэ Iофыгъоу къэуцухэрэр зэкIэ зэрэзэшIуахыщтхэм хэушъхьафыкIыгъэу атегущыIагъэх.

Елена Комиссаровам къызэриIуагъэмкIэ, проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтым илъэныкъо шъхьаIэхэм мы лъэхъаным ахэплъэх. Проектым сомэ миллиарди 7,3-рэ фэдиз пэIухьанэу щыт, а мылъкумкIэ цIыфхэр зыщыпсэущтхэ, джырэ лъэхъаным диштэрэ микрорайонэу квадрат метрэ мин 269-рэ фэдиз зыубытыщтыр зэтырагъэпсыхьащт. Илъэсиблым мыщ щагъэпсыщтых цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэр, еджапIэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэр, сатыушIыпIэ гупчэр, инженер псэуалъэхэр. 2020-рэ илъэсым компанием псэуалъэхэм яшIын ригъэжьэнэу рихъухьагъ.

Ащ ыпэкIэ чIыгухэм япхыгъэ Iофыгъо заулэ зэшIохыгъэн фае. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ хэхъоныгъэ зыфашIыщт шъолъырым къыхиубытэрэ чIыгу Iахь заулэхэр къафыхагъэкIынхэу зэрэхъугъэм зыщагъэгъозэнэу, ахэр зиунаехэм ягъусэхэу хэкIыпIэхэр къагъотынхэу, инвестиционнэ проектышхор пхырыщыгъэным пае пшъэрылъхэу апашъхьэ къиуцохэрэр хабзэм къыдилъытэрэ Iофтхьабзэхэм атегъэпсыхьагъэхэу зэшIуахынхэу. Мыщ дэжьым чIыгу Iахьхэу зигугъу ашIыхэрэр федеральнэ мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогоу А-146-р зыфиIорэмкIэ гъэзагъэхэр, джащ фэдэу зыщыпсэухэрэ унэхэр жъы дэдэ зэрэхъугъэхэм ыпкъ къикIэу агъэкощыгъэ цIыфхэм яунаеу щытыгъэ чIыгу Iахьи 9-р ары. Мы Iофыгъом изэшIохын зэпхыгъэр нэбгырэ 1100-рэ зычIэфэщт еджапIэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу нэбгырэ 300-м телъытагъэмрэ яшIын ары.

«ЧIыгу Iахьхэм якъыхэгъэкIынкIэ Iофыгъохэр зэкIэ республикэм инвестициехэм алъэныкъокIэ анаIэ нахь къытырадзэ зэрэхъугъэм епхыгъэх. Джащ пае чIыгухэм япланировкэ тегъэпсыхьагъэу лъэныкъо пстэури къыдэзылъытэрэ екIолIакIэ яIэн фае. Муниципалитет пэпчъ чIыгу Iахьхэр зыфытегъэпсыхьагъэхэр зэрагъэшIэн, а чIыпIэхэм гухэлъэу афыряIэхэм ателъытагъэу ахэр атырагощэнхэ фае», — къыхигъэщыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Инвесторхэм адыряIэгъэ зэIукIэм мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъоу къыщаIэтыгъэхэм зыкIэ ащыщ Пшызэ тыралъхьащт лъэмыджыкIэм ишIын. ПсэупIэу Яблоновскэм зызэриушъомбгъурэм, хэхъоныгъэ зэришIырэм ялъытыгъэу а Iофыгъор псынкIэу зэшIохыгъэн фаехэм зэу ащыщэу къэуцу. ДжырэкIэ Яблоновскэ лъэмыджэу Краснодар краим фэгъэзагъэу щытым фэдитIукIэ нахьыбэ хъугъэ автомобилэу рыкIорэр, арышъ, республикэм къыхиубытэрэ чIыпIэм транспортыбэ щызэтырехьэ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ лъэмыджыкIэ мышIыгъэмэ зэрэмыхъущыр, стратегическэ мэхьанэшхо зиIэ псэуалъэр шIыгъэнымкIэ шъолъыритIуми ткIуачIэ зэхэтлъхьан зэрэфаер мызэу, мытIоу къыкIигъэтхъыгъ.

ЗэIукIэгъум илъэхъан Адыгеим и ЛIышъхьэ джыри зэ къыгъэшъыпкъэжьыгъ проектэу рахъухьагъэм изэшIохынкIэ ишIуагъэ къыгъэкIоным республикэр зэрэфэхьазырыр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах