Примерное время чтения: 3 минуты
103

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн — пшъэрылъ шъхьаI

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко Урысые Федерацием ишъолъырхэм яхэхъоныгъэкIэ Правительствэ комиссием изэхэсыгъо тыгъуасэ Москва щызэрищагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектхэр шъолъырхэм гъэцэкIагъэхэ зэращыхъухэрэр ары Iофыгъо шъхьаIэу къахалъхьагъэр. Лъэпкъ проектхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ, Урысые Федерацием исубъектхэм яхъарджхэм уасэ афэшIыгъэнымкIэ, 2025-рэ илъэсым нэс Урысые Федерацием ихэхъоныгъэкIэ Стратегиер щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнымкIэ Iофыгъоу къэуцугъэхэм ыкIи нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

«2019-рэ илъэсым федеральнэ бюджетым къыхагъэкIынышъ шъолъырхэм сомэ миллиард 2272,2-рэ аIэкIагъэхьащт, ащ щыщэу лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн – сомэ миллиард 593,8-рэ. 2020-рэ илъэсым лъэпкъ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм пае сомэ миллиард 645,7-рэ федеральнэ бюджетым къыхагъэкIынышъ шъолъырхэм аIэкIагъэхьащт, 2021-рэ илъэсым — сомэ миллиард 655,9-рэ», — къыIуагъ Виталий Мутко.

Урысые Федерацием и Премьер-министрэ игуадзэ къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, игъом лъэпкъ ыкIи федеральнэ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм пае анахь мэхьанэ зиIэ пшъэрылъхэм ащыщ пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI ахъщэр зыIэкIэхьан фаехэм алъыгъэIэсыгъэныр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьи гъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъухэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къафишIыгъэх. Шъугу къэтэгъэкIыжьы: КъумпIыл Мурат джырэблагъэ иIэгъэ IофшIэгъу зэIукIэгъум къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, лъэпкъ проектхэр игъом гъэцэкIэгъэнхэр къулыкъу пэпчъ ипшъэрылъ шъхьаIэу щыт. ПIалъэхэм кIыхьэ-лыхьэ зарагъэшI зэрэмыхъущтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ ыкIи графикым дэмыххэу, амал иIэмэ ыпэ итхэу, министерствэ пстэуми яIофшIэн зэхащэнэу къафигъэпытагъ.

«Экономикэм, социальнэ лъэныкъом, транспорт ыкIи коммунальнэ инфраструктурэм яхэхъоныгъэ епхыгъэу гъэхъагъэхэр тшIынхэмкIэ лъэпкъ проектхэм тишъолъырхэм амал инхэр къаратых. Непэ Iоф зыдэтшIэрэ унашъохэр зэкIэ тицIыфхэм яфэныкъоныгъэхэм атегъэпсыхьагъэу щытынхэ фае. Джащ фэдэ IофшIэнэу гъэпсыным епхыгъэу щытым тицIыфхэм ящыIакIэ нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэ ин фишIын фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Адыгеим лъэпкъ проект 48-рэ щызэхагъэуцуагъ ыкIи щаухэсыгъ, ахэр зыфытегъэпсыхьагъэхэр лъэпкъ проект 11-мкIэ Iофтхьабзэхэр зэкIэ икъоу зэшIохыгъэнхэр ары. Шъолъыр проектхэм япаспортхэр къэралыгъо информационнэ системэу «Электрон бюджетыр» зыфиIорэм итых. 2019-рэ илъэсым сомэ миллиарди 3,5-рэ фэдиз ахэм ягъэцэкIэн пэIуагъэхьащт, ащ щыщэу сомэ миллиарди 3-м ехъурэр федеральнэ мылъку. Лъэпкъ проектхэмкIэ зэдегъэштэныгъэ хэлъэу IофшIэнхэр зэшIохыгъэнхэм пае Адыгеим Региональнэ проект офис щызэхащагъ ыкIи Iоф ешIэ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат проектхэм ягъэцэкIэнрэ ахъщэр шIуагъэ хэлъэу гъэфедэгъэнымрэ ренэу инэплъэгъу итых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах