Примерное время чтения: 3 минуты
41

Адыгеим и ЛIышъхьэ проектнэ комитетым изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Майкоп, 8 ноября - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко лъэпкъ проектэу «ПсэупIэмрэ къэлэ щыIакIэмрэ» зыфиIорэмкIэ проектнэ комитетым изэхэсыгъо тыгъуасэ зэрищагъ. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIогъэ зэхэсыгъом Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Виталий Мутко хигъэунэфыкIыгъ.

«Мы лъэпкъ проектыр тицIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэр нахьышIу шIыгъэным фэIорышIэ. Джары мыщкIэ Iофэу ашIэрэр шъолъырхэм яIофшIэн уасэу фашIырэм зыкIыхалъытагъэр, — къыхигъэщыгъ Виталий Мутко. — ПсэолъэшIыныр къемыгъэIыхыгъэнымкIэ, ипотекэ чIыфэтыным къыкIемыгъэчыгъэнымкIэ амалыкIэхэр, екIолIэкIакIэхэр къэгъотыгъэнхэ, унэхэм яшIын зэрэкIагъэгушIущт шIыкIэм еусэгъэн фае. МыщкIэ федеральнэ гупчэмрэ шъолъырхэмрэ зэдырагъэштэным мэхьанэшхо иI».

Унэхэм ятынкIэ ауж къинэгъэ шъолъырхэм, къэлэ цIыкIухэм щыIэкIэ-псэукIэр ащызэтегъэпсыхьэгъэным фэгъэхьыгъэ проект анахь дэгъухэм я Урысые зэнэкъокъу щатекIогъэ проектхэр зымыгъэцэкIэгъэ шъолъырхэм ягугъу Виталий Мутко зэхэсыгъом къыщишIыгъ. Урысые Федерацием ивице-премьер къызэриIуагъэмкIэ, ащ фэдэ шъолъырхэр зэнэкъокъукIэм хагъэхьажьыщтхэп.

Лъэпкъ проектэу «ПсэупIэмрэ къэлэ щыIакIэмрэ» зыфиIорэмкIэ планхэр республикэм щагъэцакIэх. 2019-рэ илъэсым квадрат метрэ мин 255-рэ хъурэ унэхэр атынэу рахъухьэ. Мы илъэсым имэзипшI квадрат метрэ мин 200-м ехъу хъурэ унэхэр агъэпсыгъэх, фэтэрыбэу зэхэт уни 143-мэ яшIынкIэ Iизын тхылъхэр къаратыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зэтегъэпсыхьэгъэ унэхэм яшIын, социальнэ, инженер инфраструктурэр зыхэтыщтхэ микрорайонхэм ягъэпсын республикэм лъэшэу анаIэ щытырагъэты. Адыгэ Республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм пшъэрылъэу яIэхэм ащыщ зыпкъ итэу унэ псэолъэшIыным зегъэушъомбгъугъэныр, муниципальнэ образованиехэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэр.

Социальнэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэни республикэм анаIэ щытырагъэты. Сабый ибэхэм псэупIэ ягъэгъотыгъэныр, унэгъо ныбжьыкIэхэмрэ къуаджэхэм ащылэжьэрэ специалистхэмрэ ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ программэхэр гъэцэкIэгъэнхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ гъунэ зылъифыхэрэм ащыщых. ЗэхэкъутэнкIэ щынагъоу щыт псэупIэхэм цIыфхэр къачIэщыжьыгъэнхэмкIэ Адыгеим Iофтхьабзэхэр щылъагъэкIуатэх.

Джащ фэдэу щагухэмрэ общественнэ чIыпIэхэмрэ язэтегъэпсыхьанкIэ республикэм гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, джырэ шапхъэхэм адиштэрэ щыIэкIэ-псэукIэ тэрэз къэлэдэсхэм яIэным тегъэпсыхьэгъэ программэм шIуагъэ къызыкIитырэр игъом IофшIэнхэр проектировать зэрашIыхэрэр, подрядчикхэм дэгъоу зэрадэлажьэхэрэр, япсэупIэхэм язэтегъэпсыхьан цIыфхэр къызэрэхагъэлажьэхэрэр ары.

«Лъэпкъ проектэу «ПсэупIэмрэ къэлэ щыIакIэмрэ» зыфиIорэр зытегъэпсыхьагъэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр, социальнэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэр, псэолъэшIыным ыкIи экономикэм инэмыкI лъэныкъохэм зягъэушъомбгъугъэныр ары. Лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу унэхэм яшIын кIэзыгъэгушIущтхэ амалхэр, федеральнэ гупчэм къыхигъэкIырэ къэкIуапIэхэр зэкIэ къызфэдгъэфедэщтых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом икIэух Виталий Мутко шъолъырхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ чIыпIэхэм япланирование нахь лъэшэу анаIэ тырагъэтынэу, социальнэ псэупIэхэм яшIынрэ проектнэ финансированиемрэ япхыгъэ Iофыгъохэм нахь чанэу апылъынхэу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах