Примерное время чтения: 2 минуты
80

Мэкъу-мэщыр зыфэгъэзэгъэ лъэныкъохэр зэблахъущтых

Адыгэ Республикэм экономикэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъоу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зэрищагъэм Адыгеим иагропромышленнэ комплекс хэхъоныгъэ зэришIыщтым щытегущыIагъэх.

Бизнес-сообществэм илIыкIохэу къырагъэблэгъагъэхэм мэкъу-мэщым нахьыбэу федэ къегъэтыгъэнымкIэ Iофыгъо заулэ къыщаIэтыгъ. ГущыIэм пае, хъызмэтшIапIэу «Синдика-Агро» зыфиIорэр зэхэзыщагъэу ЛIыIэпэ Ибрахьим фышъхьэ лэжьыгъэхэр мыфедэу, хэтэрыкIхэм е пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм якъэхьыжьын зыфагъазэмэ нахьышIоу ылъытагъ.

ЗэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Радуга» зыфиIорэм ипащэу Джарымэкъо Хъызыр къызэриIуагъэмкIэ, лэжьыгъэхэр зыщаIыгъырэ гъэучъыIалъэхэр республикэм фикъухэрэп, кооперациер ащкIэ хэкIыпIэ хъун ылъэкIыщтыгъэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат мы лъэныкъом кооперациер къызэрекIущтыр къыгъэшъыпкъэжьыгъ — Италием ичIыгулэжьхэм ащ фэдэ амалыр икъоу къызфагъэфедэ.

«Пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр зыщаIыгъырэ ухъумапIэхэр кооперацие шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэнхэм адесэгъаштэ. Джыдэдэм республикэр лъэшэу ахэм ащэкIэ. Пхъэшъхьэ-мышъхьэ чъыгхэр бэу зэрагъэтIысхьэрэм епхыгъэу ахэр зыщаIыгъыщт чIыпIэхэми нахь афэныкъохэ хъугъэ. Бизнесым илъэныкъо шъхьафэу ар хъун ылъэкIыщт — пхъэшъхьэ-мышъхьэ IыгъыпIэхэм федэшхо къакIэкIощт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Фирмэу «Комплекс-Агро» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Александр Денисовым игъоу къафилъэгъугъ советскэ лъэхъаным республикэм щылажьэщтыгъэ консервышI заводхэм ягъэучъыIалъэхэм язытет зыфэдэр зэрагъэшIэнэу. Бизнесменым ишIошIкIэ, IыгъыпIэу щыIагъэхэр зыпкъ ибгъэуцожьынхэр нахь фед кIэхэр пшIынхэм нахьи. Александр Денисовыр джащ фэдэу республикэм ипащэхэм къяджагъ фэбапIэхэм анэмыкIэу, амыухъумэхэу хэтэрыкIхэр къэгъэкIыгъэнхэм Iоф дашIэнэу, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

КъумпIыл Мурат республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ проект гъэнэфагъэхэр къыгъэхьазырынхэу.

НэмыкI проектхэу Iоф зыдашIэщтхэм ахэхьэх щэр нахьыбэу къэхьыжьыгъэным, чэм лъфэр-пIорхэр къэщэфыгъэнхэм, былымылыр, чэтылыр нахьыбэу къахьыжьыным кIэгъэгушIугъэнхэм, мэкъумэщ гъэфедэн кооперацием хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным япхыгъэхэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах