Примерное время чтения: 2 минуты
71

Зэнэкъокъур Адыгеим щызэхащэщт

фото Алексея Гусева / АиФ

Урысые Федерацием классическэ раллимкIэ зэнэкъокъум ифиналэу «Ралли Адыгея-2016-рэ» зыфиIорэр Iоныгъом и 23 - 25-м республикэм щыкIощт. Ащ изэхэщэкIо комитет изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат. Адыгеим апэрэу щызэхащэрэ спорт Iофтхьабзэм экипаж 40-м ехъу хэлэжьэнэу, пэшIорыгъэшъэу нэбгырэ мини 6 фэдиз къекIолIэнэу агъэнафэ.

Къызэдэчъэщтхэм зэкIэмкIи километрэ 384-рэ хъурэ гъогу къакIущт, блэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар фэдитIукIэ нахьыб. Iоныгъом и 23-м зэнэкъокъум икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэр Мыекъопэ къэлэ паркым дэжь щыкIощт.

Ащ къыкIэлъыкIорэ мафэм Мыекъопэ районым пхырыкIырэ хэушъхьафыкIыгъэ участки 4-у километрэ 75-м ехъу зэрылъыр спортсменхэм къакIущт. Тхьаумафэм, Iоныгъом и 25-м, километрэ 60 фэдиз къачъыщт. Автотранспортыр зэрыкIощт апэрэ Iахьым асфальт телъыщт, гъогу шъхьаIэу зэрычъэщтхэм мыжъо-пшэхъо зэхэлъ тетэкъогъэщт е зыпари телъыщтэп, етIэ гъогущт. Ащ ыуж зэнэкъокъум илъэныкъуищкIэ текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр къэнэфэщтых. Ахэм зэхэщакIохэр афэгушIощтых, шIухьафтынхэр афашIыщтых.

ЗэхэщэкIо комитетым хэтэу Олег Топоровым зэнэкъокъум илъэныкъо шъхьаIэхэм, ащ изыфэгъэхьазырын епхыгъэ Iофыгъохэм, пшъэрылъэу къэуцухэрэм кIэкIэу къатегущыIагъ. Спорт зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр бэу зыщыкIорэ Адыгеир мы Iофтхьабзэм изэхэщэн чанэу къызэрекIолIэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр хигъэунэфыкIыгъ.

«БлэкIыгъэ илъэсым автораллимкIэ Урысыем и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур республикэм дэгъу дэдэу зэрэщыкIуагъэр къыдилъыти, мы чемпионатри Адыгеим щызэхищэнэу унашъо зышIыгъэр «Российская автомобильная Федерация» зыфаIорэр ары», - къыIуагъ О.Топоровым.

Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм, къекIуалIэхэрэм ящынэгъончъагъэ къаухъумэщт АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ иминистерствэхэм. Джащ фэдэу медицинэм иIофышIэхэри ащ къыхэлэжьэщтых, япшъэрылъхэр агъэцэкIэщтых, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

«Урысые мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъум ифинал зэрифэшъуашэу зэхэтщэным, ащ екIолIэкIэ тэрэз фытиIэным, пшъэдэкIыжь зыхьырэ структурэ пстэуми, муниципальнэ образованиеу хэлэжьэщтхэм яIофшIэн агъэлъэшыным тынаIэ тедгъэтын фае, - къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

- Къыттефэрэр зэкIэ зыдгъэцакIэкIэ, цIыфхэмкIэ мы Iофтхьабзэр мэфэкIышхо хъущт. Анахь шъхьаIэр къэзэрэугъоихэрэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр ары. Джащ фэдэу зэнэкъокъур зыкIощт уахътэм культурнэ Iофтхьабзэхэр регъэкIокIыгъэнхэм, республикэм щыпсэухэрэр ыкIи хьакIэхэр зыщыщэфэнхэ алъэкIыщт чIыпIэхэр къызэIухыгъэнхэм, нэмыкI лъэныкъохэми талъыплъэныр пшъэрылъ шъхьаI. ЗэхэщэкIо комитетым хэтхэм зэрэзэдаштагъэмкIэ, Iоныгъом и 12-м ехъулIэу Iофыгъо шъхьаIэхэр зэкIэ зэшIохыгъэхэу, зэнэкъокъум икъызэIухын фэхьазырынхэ фае.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах