Примерное время чтения: 2 минуты
83

Мы илъэсым Кощхьэблэ районым щаухыщт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Кощхьэблэ районым самбэмрэ дзюдомрэкIэ Гупчэу щагъэпсырэм щыIагъ.

Квадрат метрэ 850-м ехъу зиинэгъэ унэм нэбгырэ 200-мэ ателъытэгъэ залыр, зытIэкIыпIэхэр, зыгъэпскIыпIэхэр, административнэ унэхэр хэтыщтых.

Шъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Федеральнэ фондым пхырищырэ программэм къыдыхэлъытагъэу 2008-рэ илъэсым Гупчэм игъэпсын рагъэжьэгъагъ. Федеральнэ, регион бюджетхэм а гухэлъым пае сомэ миллион 13 фэдиз къахагъэкIыгъагъ. Нэужым мылъкум икъэтIупщын зэпыугъо зэрэфэхъугъэм епхыгъэу джы къызнэсыгъэм псэуалъэр ныкъошIэу щытыгъ. Гупчэм ишIын ухыгъэным пае компаниеу «Южгазэнерджи» зыфиIорэм сомэ миллион 36-рэ къытIупщыгъ.

Предприятиеу «Южгазэнерджи» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Александр Богдановым къызэриIуагъэмкIэ, агъэнэфэгъэ зэкIэлъыкIуакIэм тетэу IофшIэнхэр зэхащэх, мы илъэсыр имыкIызэ псэуалъэр атыщт. НепэкIэ унашъхьэм иIэтын аухыгъах, котелыр агъэуцугъах, унэр зэрагъэфэбэщт системэр агъэпсыгъах, псэолъэшIхэр унэ кIоцI IофшIэнхэмрэ щагум изэтегъэпсыхьанрэ ауж ихьагъэх.
«ШIыхьафхэр зэхашъущэх, ныбжьыкIэхэр, спортсменхэр IофшIэным къыхэжъугъэлажьэх: бэнэнымкIэ Гупчэм ишIын цIыфхэм яIахь хашIыхьан фае. Джащыгъум а псэуалъэм ахэм уасэ зэрэфашIыщтым, зэрэфэсакъыщтхэм уицыхьэ телъы хъущт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу республикэм и ЛIышъхьэ заказ зытыгъэ компанием ипащэхэм ариIуагъ спорт оборудованиер къызащэщт, псэолъэшIын IофшIэнхэр зыщаухыщт пIалъэхэмкIэ зэдырагъэштэнэу.

КъумпIыл Мурат джащ фэдэу мы мафэм цIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ Кощхьэблэ гупчэм щыIагъ. Мы унэм игъэцэкIэжьын пае федеральнэ бюджетым сомэ миллиони 9,6-рэ къыхагъэкIыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ ухъумэнымкIэ иминистрэу Максим Топилинымрэ зызэдэгущыIэхэ нэуж ары ащ фэдэ зэзэгъыныгъэ зызэдашIыгъэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ гъэцэкIэжьынхэр зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ, Iофхэр зэшIозыхырэ организацием ипащэ дэгущыIагъ. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, амал зэриIэкIэ федеральнэ мылъкур нахь шIуагъэ къытэу агъэфедэн, игъом гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр аухынхэ фае.
Мы илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ псэуалъэр атынэу рахъухьэ. ПсэолъэшIхэм унашъхьэр зэблахъун, унэм ыгупэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр рашIылIэнхэ, унэ кIоцIыр агъэдэхэн ыкIи щагур зэтырагъэпсыхьан фае.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах