Примерное время чтения: 2 минуты
83

ПэщакIэ агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м щынэгъончъэнымкIэ икъулыкъу кадрэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Александр Щерба тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ. Мы ведомствэм икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу агъэнэфэгъэ Сергей Каштановыр республикэм и ЛIышъхьэ нэIуасэ фишIыгъ.

ЫпэкIэ мы ГъэIорышIапIэм ипащэу Iоф зышIэщтыгъэ Виктор Шаменковым КъумпIыл Мурат рэзэныгъэ гущыIэхэр пигъохыгъэх. Ар щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Краснодар краим щыIэм ипащэ игуадзэу агъэкIуагъ.

Адыгеим Iоф щишIэнэу агъэнэфэгъэ Сергей Каштановым опытэу, шIэныгъэу IэкIэлъым ишIуагъэкIэ республикэм щыпсэухэрэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэрэлъигъэкIотэщтыр пытагъэ хэлъэу Александр Щерба игущыIэ къыщиIуагъ.

Сергей Каштановыр 1968-рэ илъэсым Саратовскэ хэкум ит къалэу Ершов къыщыхъугъ. 1994-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу къэралыгъо щынэгъончъэным икъулыкъухэм ахэт. 2016-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу непэрэ мафэм нэс щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Башкортостан щыIэм ипащэ игуадзэу Iоф ышIагъ.

— Республикэм, къэралыгъом общественнэ-политическэ IофыгъохэмкIэ язытет зыпкъ итыным фэшI щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум иIофшIэн зэрэзэхищэрэм мэхьанэшхо иI. Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ лъэгэпIэ гъэнэфагъэхэм талъыIэсыныр ары, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Ащ къыдыхэлъытагъэу щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэ зэпхыныгъэу дытиIэм игъэпытэнкIэ зэрифэшъуашэу тапэкIи Iоф зэдэтшIэнэу тыщэгугъы.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах