Примерное время чтения: 2 минуты
88

Щынэгъончъэу мэфэкIхэр зэхэщэгъэнхэм тегущыIагъэх

Фото Алексея Гусева / АиФ

Республикэм иантитеррористическэ комиссиерэ иоперативнэ штабрэ тыгъуасэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом жъоныгъокIэ мэфэкIхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэм, цIыфхэр жъугъэу зыщызэхэхьащтхэ чIыпIэхэм террористическэ актхэр къащымыхъунхэм апае шIэгъэн фаехэм ащытегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэсыгъор зэрищагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Виктор Шаменковыр, АРм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ БрантI Мурадинэ, АРм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, нэмыкIхэри зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

Виктор Шаменковым къызэриIуагъэмкIэ, мэфэкI мафэхэр щынэгъончъэу рекIокIынхэм фэшI Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэхащэщтых. Мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет зыпкъ ит, ау къэблэгъэрэ мэфэкI мафэхэм гумэкIыгъохэр къызыдамыхьынхэм фэшI ведомствэхэм, муниципалитетхэм япащэхэм IофшIэныр нахь агъэлъэшынэу къяджагъ.

— ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэ епхыгъэхэ Iофыгъохэм муниципалитетхэм, къоджэ псэупIэхэм япащэхэм сыдигъуи анаIэ тырагъэтын фае. Мы пшъэрылъым игъэцэкIэн пытагъэ хэлъэу шъукъекIуалI. ЧIыпIэхэм ащыIэхэ антитеррористическэ комиссиехэм амалхэу аIэкIэлъхэр къызфэжъугъэфедэхэзэ IофшIэныр зэхашъущ, ащ цIыфхэр щыжъугъэгъуазэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, гъатхэмрэ IофшIэнымрэ я Мафэ, Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 74рэ зэрэхъугъэр хагъэунэфыкIыхэ зыхъукIэ, МВДмрэ Росгвардиемрэ ахэт нэбгырэ миным ехъумэ Iоф ашIэщт. Джащ фэдэу унэе ухъумэкIо ведомствэхэмрэ народнэ дружинэхэмрэ ялIыкIохэр общественнэ рэхьатныгъэм икъэухъумэн хагъэлэжьэщтых.

Культурэм ипсэуалъэхэр терроризмэм ылъэныкъокIэ ухъумагъэхэ зэрэхъухэрэм къытегущыIагъ Аулъэ Юрэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, республикэмкIэ культурэм икъэралыгъо организацие 16мэ щынэгъончъэным ипаспортхэр яIэх, культурэм ыкIи мыщ епхыгъэу гъэсэныгъэм имуниципальнэ учреждении 125у Iоф зышIэрэмэ ащыщэу 95мэ ыпэкIэ зигугъу къыщытшIыгъэ паспортыр яI, 30мэ адырагъэштэным мы уахътэм хаплъэх.

Мы лъэныкъомкIэ ауж къинэхэрэ муниципалитетмэ яIофшIэн агъэлъэшынэу КъумпIыл Мурат къяджагъ.

ЗекIоным епхыгъэхэ псэуалъэхэр категориехэмкIэ зэтеутыгъэнхэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. Профильнэ комитетым къызэритырэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу объект 13мэ мы шапхъэр агъэцакIэрэп. Охътэ кIэкIым а гумэкIыгъор дагъэзыжьынэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъыплъэщт республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах