Примерное время чтения: 4 минуты
104

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхaгъэx

Майкоп, 12 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум ипащэ игуадзэу Виталий Королевым, мы къулыкъум игъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Игорь Бедриным ыкIи зэнэкъокъу шIыкIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ отделым иупчIэжьэгъоу Анастасия Тарасенкэм тыгъуасэ аIукIагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным 2018-рэ илъэсым къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъом къыдыхэлъытэгъэ «Зэнэкъокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ къэралыгъо политикэм илъэныкъо шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъ» зыфиIорэр Адыгеим щыгъэцэкIэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуадзэу Сапый Вячеслав, ФАС-м и ГъэIорышIапIэу республикэм щыIэм ипащэу Кубэщыч Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, республикэм къэкIуагъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ. Федеральнэ къулыкъум зэрифэшъуашэу шъолъырым Iоф зэрэщишIэрэр, тарифхэм ягъэзекIонкIи, нэмыкI лъэныкъохэмкIи пшъэрылъхэр шапхъэхэм адиштэу зэригъэцакIэрэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ, ащкIэ регионым щыIэ ГъэIорышIапIэм ипащэ фэрэзагъ.

— ТэркIэ анахь шъхьаIэу щытыр цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр ары. Ащ фэдэ пшъэрылъ къытфегъэуцу УФ-м и Президент, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофыгъоу къэуцухэрэр зэхэфыгъэнхэмкIэ, тарифхэр зыпкъ итынхэмкIэ, нэмыкIхэмкIи Адыгеим IэпыIэгъу къыфэхъунхэм, регионым зэпхыныгъэу дыряIэр агъэпытэным зэрэфэхьазырхэр Виталий Королевым къыIуагъ. АщкIэ зишIогъэшхо къэкIон ылъэкIыщтыр тарифхэм ягъэзекIонкIэ апшъэрэ еджапIэу агъэпсыгъэр ары, яшIэныгъэхэм ахагъэхъонэу республикэм илIыкIохэр ащ ригъэблэгъагъэх.

Монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъумрэ республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм КъумпIыл Муратрэ Виталий Королевымрэ зэдыкIэтхагъэх. Мы документым ишIуагъэкIэ зэнэкъокъу шIыкIэм зиушъомбгъуным фытегъэпсыхьэгъэ зэикI къэралыгъо политикэ Адыгеим щыгъэпсыгъэ хъущт, сатыум ыкIи фэIо-фашIэхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ федеральнэ къэралыгъо къулыкъухэм ыкIи республикэм иуполномоченнэ органхэм яIо зэхэлъэу зэдэлэжьэнхэм, бэдзэрхэм ащыIэ уасэхэр зыпкъ итынхэм фэIорышIэщт.

Мы зэIукIэгъум ыуж АР-м экономикэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъоу щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ хэлэжьагъэх федеральнэ гупчэм къикIыгъэ хьакIэхэр, республикэм икъэралыгъо гъэцэкIэкIо хэбзэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм ялIыкIохэр, апшъэрэ еджапIэхэм япащэхэр, шъолъырым ибизнес-сообществэ. УФ-м и Президент иунашъоу «Зэнэкъокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ къэралыгъо политикэм илъэныкъо шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъ» зыфиIорэр Адыгеим щыгъэцэкIэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэр арых къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр.

— Къэралыгъом ипащэу Владимир Путиныр Урысыем и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъоу щыIагъэм къыщыгущыIэзэ, мы лъэныкъом мэхьанэшхо зэриIэр, шъыпкъагъэ ыкIи зэфагъэ зыхэлъ зэнэкъокъум ишIуагъэкIэ къэралыгъом экономическэ ыкIи технологическэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэ зэрилъэкIыщтыр хигъэунэфыкIыгъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Стратегическэ мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъыр гъэцэкIэгъэным хэбзэ къулыкъухэм, бизнесым, граждан обществэм акIуачIэ рахьылIэн фае. Ащ фэдэ зэдэлэжьэныр пстэуми зэрашIогъэшIэгъоныщтым сицыхьэ телъ. Компаниехэм ыкIи бэдзэрым къахьырэ предложениехэм япчъагъэ нахьыбэ хъу къэс зэнэкъокъу шIыкIэр нахь лъэшыщт, ащ дакIоу уасэхэр къеIыхыщтых, продукциеу IуагъэкIырэр шэпхъэшIухэм адиштэным ахэр пылъыщтых.

Республикэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, зэнэкъокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ Стандартым къыдилъытэрэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр Адыгеим щызэшIуахыгъэх.

— Товархэр IугъэкIыгъэнхэмкIэ ыкIи фэIо-фашIэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ бэдзэрхэм шIуагъэ къытэу зэнэкъокъу шIыкIэр зэращагъэфедэрэм бэкIэ елъытыгъэщт шъолъырым иэкономикэ хэхъоныгъэу ышIыщтхэр ыкIи цIыфхэр ащ зэригъэрэзэщтхэр. Джырэ уахътэм пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр бизнес-сообществэр къыхэдгъэлажьэзэ зэнэкъокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ гъогу картэр зэхэдгъэуцоныр ары, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Виталий Королевым гущыIэр зештэм, мы лъэныкъомкIэ республикэм щызэшIуахыгъэр зэрэбэр, пшъэрылъхэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм зэращыщыр къыIуагъ. Зэнэкъокъу шIыкIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм къыдыхэлъытэгъэ лъэпкъ планэу 2018 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэм илъэныкъо шъхьаIэхэм кIэкIэу къатегущыIагъ.

АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, 2015-рэ илъэсым щегъэжьагъэу мы IофшIэныр республикэм щагъэцакIэ. Зэнэкъокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ шапхъэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытэгъэ лъэныкъо 32-мкIэ къэгъэлъэгъонхэм республикэр акIэхьагъ (зэкIэмкIи лъэныкъо 33-рэ ыгъэцэкIэн фае), джырэ уахътэм мы IофшIэныр лъагъэкIуатэ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

АР-м и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэм зэфэхьысыжьхэр къыфишIызэ, зэнэкъокъум хэхъоныгъэхэр ышIынхэм непэрэ зэхэсыгъор зэрэфэIорышIэщтыр къыIуагъ. Мы лъэныкъомкIэ шIэныгъэу аIэкIэлъхэм ахагъэхъоным фэшI республикэм илIыкIохэм яегъэджэн зэхащэнэу пшъэрылъ къафигъэуцугъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах