Примерное время чтения: 3 минуты
87

Ягуапэу ямылъку къахалъхьэ

Адыгэ Республикэм экономикэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъоу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зэрищагъэм Адыгеим икапитал шъхьаIэ инвестициеу къыхалъхьагъэр зыфэдизыр щызэхафыгъ.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Олег Топоровым къызэриIуагъэмкIэ, 2014-рэ илъэ-сым къыщегъэжьагъэу 2016-м нэс сомэ миллиард 48-м ехъурэ инвестициехэр капитал шъхьаIэм къыхалъхьагъэх. А мылъкум ызыплIанэм ехъур, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, сомэ миллиард 13-р унэе инвесторхэм ямылъку, предприятиеу щыIэхэр уахътэм диштэу гъэпсыгъэнхэм ыкIи предприятиякIэхэр зэхэщэгъэнхэм ар фэIорышIэ.

Республикэ бюджетым имылъку щыщэу сомэ миллиарди 2,6-р социальнэ инфраструктурэм ипсэуалъэхэм яшIын тегъэпсыхьэгъагъ. Сомэ миллиард 32,8-р е процент 68-р федеральнэ бюджетым имылъкоу бизнес цIыкIумрэ псэолъэшIыпIэхэмрэ апэIуагъэхьащтхэр ары.

Унэе инвестиционнэ проектхэу агъэцэкIагъэхэр зызэхафыхэм нафэ къэхъугъ инвесторхэу щыт организациехэм Адыгэ Республикэм изэхэугъоегъэ бюджет илъэсым къыкIоцI хэбзэIахьэу сомэ миллион 209-рэ зэрэрагъэхьагъэр, IофшIэпIэ чIыпIэ 2340-рэ зэрэзэхащагъэр.

Джащ фэдэу министрэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыгеим иунэе компаниехэм джыдэдэм сомэ миллиард 44-м ехъу зыосэ проект 47-мэ Iоф адашIэ. Ахэм азыныкъо нахьыбэр Джэджэ районым, къалэу Мыекъуапэ, Тэхъутэмыкъое районым ащагъэцакIэ. Инвестиционнэ проектхэмкIэ ауж къенэх Красногвардейскэ, Шэуджэн районхэр, Адыгэкъалэ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Социальнэ лъэныкъом ипсэуалъэхэм ахалъхьэрэ инвестициехэми мы зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Мы аужырэ илъэсищым гъэсэныгъэм, физическэ культурэм, спортым, псауныгъэм икъэухъумэн, культурэм, социальнэ фэIо-фашIэхэм афэгъэзэгъэ псэолъэ 28-мэ ягъэпсын Адыгеим ыуж щитыгъэх. 2014-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу а псэуалъэхэм сомэ миллиарди 2,6-м ехъурэ бюджет инвестициехэр ахалъхьагъэх.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Олег Топоровым ишIошIкIэ, а лъэныкъохэр ары хэхъоныгъэ зышIынымкIэ анахьэу амал зиIэхэр. А еплъыкIэм къыдыригъэштагъ консорциумэу Леонтьевскэ гупч — AV Group зыфиIорэм ипащэу Алексей Крыловми.

Министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэм лъэныкъоу зыпылъхэм ащапхыращынкIэ нахь къекIурэ проектхэм ягугъу къашIыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ахэм пшъэрылъ афишIыгъ а проектхэм Iоф адашIэнэу ыкIи ахэмкIэ инвестиционнэ предложениехэр къагъэхьазырынхэу.

«Концессием иIофыгъохэм тэ бэшIагъэ тазыпылъыр, ар зыфэдэр зэдгъэшIагъ, едгъэджэнхэу цIыфхэр дгъэкIуагъэх. Социальнэ лъэныкъоми, нэмыкI секторхэми сыд фэдэрэ мылъку лъэпкъи къахалъхьаным тэ детэгъаштэ. «Газпромым», «Россетым» Iофэу адатшIэрэр дгъэлъэшыгъ. Шэпхъэ базэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ лъэбэкъушхо тшIыгъэ, муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ афэтшIыгъ инвесторхэм ягъусэхэу чIыгум епхыгъэ Iофыгъохэм псынкIэу адэлэжьэнхэу. А пстэумэ яшIуагъэкIэ тиреспубликэ нахьыбэу инвестициехэр къыхалъхьэ хъугъэ», — кIэух зэфэхьысыжь къышIыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, инвестиционнэ проектхэр нахь псынкIэу агъэцакIэ хъугъэ. НепэкIэ лъапсэ зыфашIын фаехэр проектхэу мы илъэситIу-щым предприятиехэр зэхэщэгъэнхэм афытегъэпсыхьагъэхэр ары.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах