Примерное время чтения: 2 минуты
98

ШIуагъэ хэлъэу гъэфедэгъэныр

Майкоп, 15 января - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэу шъолъырым щыIэм ипащэу КIэныбэ Руслъан тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм къулыкъум блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытыригъэтын фэе лъэныкъохэм щатегущыIагъэх.

ГъэIорышIапIэм ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэрэм зэригъэразэрэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ, къихьэгъэ илъэсымкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм кIэкIэу къащыуцугъ. Джащ фэдэу бюджетым ыкIи шъолъыр проектхэм ягъэцэкIэнкIэ казначействэмрэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэзэ Iоф зэдашIэным мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

— Федеральнэ мылъкур гъэфедагъэ зэрэхъурэм, республикэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм лъыплъэгъэныр тэркIэ анахь шъхьаIэу щыт. Ащ фэдэ зэгурыIоныгъэ тазыфагу илъ зыхъукIэ, пшъэрылъхэр зэшIотхынхэ, хэукъоныгъэ щымыIэу ыкIи шIуагъэ хэлъэу бюджет мылъкур дгъэфедэн тлъэкIыщт. Бюджет ахъщэр гъэфедагъэ зэрэхъурэм епхыгъэ уплъэкIунхэм лъэныкъо зэфэшъхьафыбэ къызэлъаубытыным пае казначействэм ЛъыплъэкIо-лъытэкIо палатэмрэ ревизионнэ къулыкъухэмрэ зэпхыныгъэу адыриIэр ыгъэпытэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэныбэ Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, IофшIэгъэшIухэр яIэхэу 2018-рэ илъэсыр зэфашIыжьыгъ, зэкIэмкIэ тын операцие миллион 1,4-рэ ведомствэм ыгъэцэкIагъ. Республикэ бюджетым ылъэныкъокIэ сомэ миллиарди 4,9-рэ зытефэрэ зэзэгъыныгъэ 38-мэ ягъэзекIон лъыплъагъэх. БлэкIыгъэ илъэсым ыкIэм а зэзэгъыныгъэхэм къадыхэлъытэгъэ пшъэрылъхэр зэкIэ зэшIохыгъэхэ хъугъэх.

Казначействэм щагъэфедэрэ технологиякIэхэм яшIуагъэкIэ, дебиторскэ чIыфэ щыIэп, ащ дакIоу 2018-рэ илъэсым УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ лъэпкъ проектхэр республикэм щагъэцэкIэнхэмкIэ мы шIыкIэр агъэфедэщт.

Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэ ахъщэ чIыфэ къыIыхыгъэным иIофыгъуи лъэныкъохэр тегущыIагъэх. Мэфэ 90-м нэс процент 0,1-рэ (илъэсым телъытагъэу) зыпылъ ахъщэр муниципалитетхэм аритыным ведомствэр фэхьазыр. БлэкIыгъэ илъэсым ащ фэдэ амалыр къалэу Мыекъуапэ къызфигъэфедагъ. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ сомэ миллиони 100-м ехъу ыштагъ. Мы лъэныкъом тапэкIэ мэхьанэшхо иIэн зэрилъэкIыщтыр АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ ыкIи ащкIэ ведомствэмрэ муниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ нахь агъэпытэнэу къариIуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах