Примерное время чтения: 2 минуты
57

Сыдигъуи къыдалъытэнэу къяджагъ

Майкоп, 15 ноября - АиФ-Адыгея.

«КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Координационнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу Хъоткъо Саниет «КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ проектыр республикэм зэрэщагъэцакIэрэм къытегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, проектым организацие 14 хэлажьэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу мыщ хахьэхэрэ предприятиехэмрэ учреждениехэмрэ фэди 4-м къыщегъэжьагъэу фэди 6-м нэсэу яIофшIэн нахь дэгъоу гъэцэкIагъэ мэхъу.

Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановым къызэриIуагъэмкIэ, проектым зэрэхэлажьэхэрэм шIогъэ гъэнэфагъэ къеты. «Чистый город» зыфиIорэ проектым къыдыхэлъытагъэу хэ-кIыр зэфэшъхьафэу зыщаугъоирэр чIыпIи 100-м нагъэсын алъэкIыгъ. «Общественный транспорт» зыфиIорэмкIэ гъогум къызэрэщакIухьэрэм хэукъоныгъэхэу хашIыхьэхэрэм япчъагъэ фэди 1,3-кIэ нахь макIэ ашIыгъ.

Гъогухэр зэрифэшъуашэу къагъэнэфынхэу, гъогу зэпырыкIыпIэхэм анахьэу анаIэ атырагъэтынэу КъумпIыл Мурат къяджагъ. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ пкъыгъохэу энергиер кIэзыугъуаехэрэр псэупIэхэм зэкIэми анэгъэсыгъэныр пшъэрылъхэм зэращыщыр ащ къыхигъэщыгъ.

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ проектыр зэригъэцакIэрэм къытегущыIагъ министрэу Мырзэ Джанбэч. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ведомствэм лъэныкъуищыкIэ иIофшIэн зэхещэ. Зыныбжь хэкIотагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, сабыибэ зэрыс унагъохэм кIэлэцIыкIу къафэхъугъэмэ яшIуагъэ арагъэкIыным, лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ гупчэхэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэр цIыфхэм къазэращыIэкIагъахьэхэрэр нахь дэгъу шIыгъэныр ары «КIэугъоекIо правительствэм» къыдыхэлъытагъэу агъэцакIэрэр. ЛъэныкъуищымкIи зэфэхьысыжьышIухэр зэрэщыIэхэр Мырзэ Джанбэч игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Зыныбжь хэкIотагъэхэр медицинэ учреждениехэм ыпкIэ хэмылъэу ащэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ мобильнэ бригади 10 зэхащагъ, зэтыгъо ахъщэу сабыир къызыхъукIэ къатырэр нахь псынкIэу ны-тыхэм аIэкIагъэхьаным Iоф дашIагъ, лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ гупчэхэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэр цIыфхэм къазэращыIэкIагъахьэхэрэм уахътэу тефэрэр фэдитIукIэ нахь макIэ хъугъэ.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «МПК-у Мыекъопэ пивэшI заводым», предприятиеу «Зарем» зыфиIорэм проектыр гъэцэкIагъэ зэращыхъурэм зэхэсыгъом джащ фэдэу щытегущыIагъэх.

 «КIэугъоекIо правительствэр» зыщагъэцакIэрэ предприятиехэм ыкIи организациехэм хэхъоныгъэ гъэнэфагъэхэр зэряIэхэр тинэрылъэгъу. Псэуалъэхэм яшIын е ягъэкIэжьын фэгъэхьыгъэ проектхэр зэхагъэуцохэ зыхъукIэ, мыр къыдалъытэныр пшъэрылъ шъхьаI», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах