Примерное время чтения: 3 минуты
63

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэныр

Майкоп, 21 февраля - АиФ-Адыгея.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ республикэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу мы мафэхэм иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэр Адыгеим игъогу Iахьхэу хъугъэ-шIэгъэ щынагъо къызщыхъун ылъэкIыщтхэм якъыхэгъэщын, авариехэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэнымкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтынхэ фэе лъэныкъохэм ягъэнэфэн ары. Мыщ епхыгъэу къэгущыIагъ Адыгеим псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, хъугъэ-шIагъэхэр къащыхъунхэмкIэ щынагъо зыдэщыIэхэ чIыпIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм фэшI ведомствэм 2019-рэ илъэсым уплъэкIунхэр ышIыгъэх. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, республикэм игъогухэм аварии 106-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 25-рэ ахэкIодагъ, 118-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр нахь агъэлъэшын гухэлъ щыI.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэхэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъухэрэм къытегущыIагъ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэу шъолъырым щыIэм ипащэу Александр Курпас. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым республикэм игъогухэм хъугъэ-шIэгъэ 505-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 89-рэ ахэкIодагъ, 626-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Авариехэм ахэкIодагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ нахь мышIэми, лъэпкъ проектым къыгъэнафэхэрэ къэгъэлъэгъонхэм акIэхьанхэ алъэкIыгъэп.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным къыдыхэлъытагъэу хъугъэ-шIагъэхэм, ахэм ахэкIуадэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр, тиныбжьыкIэхэр гъогум зэрэщызекIохэрэм лъыплъэгъэным, рулым ешъуагъэхэу кIэрытIысхьэхэрэм пытагъэ хэлъэу пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэным мэхьанэшхо зэряIэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу автомобиль гъогу Iупэхэр зэрифэшъуашэу зэтегъэпсыхьэгъэнхэр, ахэр щынэгъончъэу щытынхэр пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэнэфагъ.

«ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным епхыгъэ унашъохэу тшIыхэрэм ялъытыгъ тицIыфхэм япсауныгъэ ыкIи ящыIэныгъэ ухъумагъэ зэрэхъущтыр. Хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ тшIынхэм пае къыттефэрэр зэкIэ, анахьэу муниципалитетхэм, шIокI имыIэу зэшIотхынхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъолъыр проектэу «Адыгеим иавтомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн хэлажьэхэрэр Мыекъопэ ыкIи Яблоновскэ къэлэ агломерациехэр арых. Ащ къыдыхэлъытагъэу 2019 — 2024-рэ илъэсхэм Iофтхьабзэхэм язэшIохын сомэ миллиарди 3,3-м ехъу пэIуагъэхьащт. Ащ щыщэу сомэ миллиардитIум ехъур — федеральнэ гупчэм, миллиард 1,2-м ехъур — республикэ бюджетым къатIупщыщтых. БлэкIыгъэ илъэсым федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллион 433,6-рэ, республикэм имылъкоу сомэ миллион 29,7-рэ мы Iофыгъом пэIуагъэхьагъ. 2020-рэ илъэсым проектым изэшIохын сомэ миллион 475,8-рэ тефэнэу къалъытагъ. Проектым ишIуагъэкIэ республикэр къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэхьан фае.

Къуаджэу Тыгъургъой дэжь щашIырэ гъогу зэхэкIыпIэр гъэмафэм ехъулIэу къаухын гухэлъ зэрэщыIэр, мыщ IофшIэнхэу епхыгъэхэр мы илъэсым ибжыхьэ зэраухыщтхэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ.

Гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын, ахэр зэрифэшъуашэу къэгъэнэфыгъэнхэм, щынэгъончъэным фытегъэпсыхьагъэхэ пкъыгъохэр, тамыгъэхэр гъогухэм атегъэуцогъэнхэм, нэмыкI Iофыгъуабэм комиссием хэтхэр атегущыIагъэх, унашъохэри ашIыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах