aif.ru counter
68

Сомэ миллион 20-м ехъу джыри къафыхагъэкIыгъ

Майкоп, 15 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ илъэсыкIэ еджэгъум еджапIэхэр фэгъэхьазырыгъэнхэм пэIуагъэхьанэу республикэ бюджетым джыри сомэ миллион 20-м ехъу къыхагъэкIыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет бэмышIэу иIэгъэ зэIукIэм еджапIэхэм ягъэцэкIэжьын ары анахьэу анаIэ зыщытырагъэтыгъэр. Джащыгъум республикэм и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъагъ еджапIэхэм ягъэцэкIэжьын пэIухьащт ахъщэр ны-тыхэм къаIахы зэрэмыхъущтыр ыкIи къыIогъагъ республикэмрэ муниципалитетхэмрэ ябюджетхэм ахэм апэIухьащт ахъщэр къазэрахагъэкIыщтыр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъо тетэу республикэ бюджетым субсидие фэдэу къыхагъэкIыгъэ ахъщэу муниципалитетхэм аIэкIагъэхьагъэр зыпэIухьащтыр еджапIэхэм яунашъхьэхэм, гъэфэбапIэм ягъэцэкIэжьын, зыщыпщэрыхьэхэрэ чIыпIэхэм яоборудование зэблэхъугъэныр ыкIи нэмыкIхэр ары.

«IофшIэнхэр зэрагъэцакIэхэрэм, ассигнованиехэу муниципалитетхэм афатIупщыгъэхэр кIаугъуаезэ зэрагъэфедэхэрэм пхъашэу лъыплъэгъэным мэхьанэшхо иIэу щыт. Ащ дакIоу пIалъэхэу афагъэнэфагъэхэми аблэмыкIынхэр анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэм ащыщ — илъэсыкIэ еджэгъур амыублэзэ еджапIэхэр зэкIэ хьазырынхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах