Примерное время чтения: 4 минуты
50

УФ-м и Президент иIэнатIэ Iухьагъ

Урысые Федерацием и Президентэу хадзыгъэ Владимир Путиныр иIэнатIэ зэрэIухьагъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Кремлым тыгъуасэ щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и Правительствэ, Урысыем и Президент и Администрацие ялIыкIохэр, Федеральнэ ЗэIукIэм идепутатхэр, федеральнэ къулыкъухэм, ведомствэхэм япащэхэр, динлэжьхэр, къэралыгъом исубъектхэм япащэхэр ыкIи общественнэ структурэхэм ялIыкIохэр.

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим илIыкIо куп пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Ащ хэхьагъэх сенаторхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Олег Селезневымрэ, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэу Хьасанэкъо Муратрэ Владислав Резникрэ, Владимир Путиным хэдзынхэмкIэ ишъолъыр штаб итхьамэтэгъухэу МэщбэшIэ Исхьакъ, Светлана Дорошенкэр, Мамый Даутэ, АР-м и Общественнэ палатэ итхьаматэу Устэ Руслъан, Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэу Елена Любченкэмрэ Сергей Погодинымрэ, Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэ иактивистхэр.

Кремлым и Андреевскэ зал щыкIогъэ зэхахьэм Урысыем ицIыфхэм апашъхьэ Владимир Путиным присягэр щиштагъ. Урысыем и Конституционнэ Хьыкум и Тхьаматэу Валерий Зорькиным Владимир Путиныр иIэнатIэ зэрэIухьагъэр къыIуагъ.

Нэужым къэралыгъом ипащэ къэгущыIагъ, УФ-м и Президент ихэдзынхэу кIуагъэхэм ялъэхъан къыдезыгъэштэгъэ пстэуми зэрафэразэр къариIуагъ. Урысыем ыкIуачIэ, ищытхъу зэрахигъэхъощтым, къэралыгъом щыпсэухэрэр къызэрэщыгугъыхэрэр къыгъэшъыпкъэжьыным зэрэпылъыщтыр В. Путиным ипсалъэ щыхигъэунэфыкIыгъ. Джащ фэдэу тапэкIэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтыщт лъэныкъохэр, пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

— Джырэ уахътэ амалэу тIэкIэлъхэр зэкIэ къызфэдгъэфедэзэ, къэралыгъом ихэхъоныгъэ епхыгъэ пшъэрылъхэр зэрэдгъэцэкIэщтхэм, экономическэ, технологическэ лъэбэкъушIухэр тшIынхэм, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ тынэкъокъон тлъэкIыным тынаIэ тетын фае. ЦIыфым ищыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуныр, ащ ипсауныгъэ ыкIи ищынэгъончъагъэ ухъумэгъэнхэр — джары пстэуми анахь шъхьаIэу щытыщтыр. Тэ тызфакIорэр — Урысыер цIыфхэм апай, нэбгырэ пэпчъ зыкъызэIуихынымкIэ амал иIэщт, — къыIуагъ УФ-м и Президент.

Джащ фэдэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, предпринимательхэм ыкIи шIэныгъэлэжьхэм, творческэ IофшIэным пылъхэм, тикъэралыгъо инеущырэ мафэ фэлэжьэрэ пстэуми яфитыныгъэхэм заушъомбгъуным мэхьанэшхо еттын фае.

— Тикъэралыгъо инеущырэ мафэ зыфэдэщтым ыгъэгумэкIырэ пстэуми акIуачIэ рахьылIэмэ, пшъэрылъэу зыфэдгъэуцужьыгъэхэр зэкIэ зэшIохыгъэхэ хъущт, наукэм ыкIи технологиехэм алъэныкъокIэ ыпэкIэ тылъыкIотэщт, тикъалэхэр ыкIи тикъуаджэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ гухэлъэу щыIэхэр щыIэныгъэм щыпхырытщыщтых, тишъолъырхэм хэхъоныгъэ ашIыщт. Ащ дакIоу джырэ уахътэм диштэрэ социальнэ политикэр лъыдгъэкIотэщт, гъэсэныгъэмкIэ ыкIи псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ къулыкъухэм язытет нахьышIу шIыгъэным пытагъэ хэлъэу тыкъекIолIэщт. Анахьэу тынаIэ зытедгъэтыщтыр унагъом, ным ыкIи сабыигъом IэпыIэгъу тафэхъуныр, псауныгъэ пытэ зиIэ ыкIи сэнаущыгъэ зыхэлъ сабыеу тикъэралыгъо къихъухьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэныр ары. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэр, тисабыйхэр арых Урысыем инеущырэ мафэ лъызыгъэкIотэщтхэр, джыри нахь гъэхъэгъэшхохэр зышIыщтхэр, — къыкIигъэтхъыгъ къэралыгъом ипащэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м и Президент къышIыгъэ псалъэм къытегущыIэзэ къызэрэхигъэщыгъэу, Владимир Путиным къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ ыкIи цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъунымкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр къыгъэнэфагъэх.

— Тикъэралыгъошхо щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ щыIэкIэ-псэукIэ амалэу иIэр зыфэдэщтымкIэ хабзэм пшъэдэкIыжь зэрихьырэр Владимир Путиным къыхигъэщыгъ. Ар зэшIохыгъэным урысые обществэм ыкIуачIэ рихьылIэн фаеу къэралыгъом ипащэ къызэриIуагъэм мэхьанэшхо иI. УФ-м и Президент къызэрэхигъэщыгъэу, цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдэлъытэгъэнхэр, ахэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэр мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щыт. ЦIыфхэм Iоф адэшIэгъэным Адыгеим мэхьанэшхо щетэты — ахэр къоджэ псэупIэхэм ащызэхащэрэ цIыф зэхахьэхэр, пащэхэм цIыфхэр зэрэрагъэблагъэхэрэр, социальнэ хъытыур къызфэдгъэфедэзэ ахэм гущыIэгъу тызэрафэхъурэр. ЦIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ гухэлъэу Владимир Путиным къыгъэнэфагъэхэр гъэцэкIэгъэнхэр тэркIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щыт, —къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Президент къызэрэхигъэщыгъэу, Урысыем идэхагъэрэ ыкIуачIэрэ къэзыгъэнафэрэр зыкIыныгъэ азыфагу илъэу мыщ щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэр ары. КъумпIыл Мурат зэрилъытэрэмкIэ, лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ, зэгурыIоныгъэ ыкIи мамырныгъэ зэрылъ Адыгеир ащкIэ щысэу щыт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах