Примерное время чтения: 3 минуты
30

Джы Адыгеим щыпхыращыщт

Майкоп, 16 августа - АиФ-Адыгея.

Технологие пэрытхэм адиштэрэ медицинэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ыкIи ар Адыгеим щыгъэфедэгъэным афэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием къикIыгъэ нейрохирургэу, тилъэпкъэгъоу Омран Джанбек дыриIэгъэ зэIукIэгъур. Омран Джанбекрэ ащ ыкъоу ТIахьиррэ мыщ фэдэ операциехэр апэрэу Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым щашIыгъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Иорданием стажировкэ щызыкIугъэхэ хирург ныбжьыкIэхэу Бэрэтэрэ Нурбыйрэ Къэлэкъутэкъо Рэмэзанрэ.

Омран Джанбек медицинэ гъэсэныгъэр Налщык щызэригъэгъотыгъ, хирургиемкIэ Лъэпкъ медицинэ гупчэу А.Вишневскэм ыцIэ зыхьырэм стажировкэр щикIугъ, Лондон иклиникэ Iоф щишIагъ, джы Иорданием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ инейрохирург шъхьаIэу щыт. Ыкъоу ТIахьир Сирием, Германием, США-м ыкIи Лондон ащеджагъ. Ятэ игъусэу дунаим имедицинэ клиникэ анахь дэгъухэм Iоф адашIэ.

Республикэм ипащэ пэублэ псалъэ къышIызэ, нейрохирург цIэрыIоу Омран Джанбек республикэм къызэрэкIуагъэмкIэ, операциехэр зэришIыгъэхэмкIэ, опытэу IэкIэлъымкIэ врач ныбжьыкIэхэм зэрадэгощагъэмкIэ зэрэфэразэр риIуагъ.

« Технологие пэрытхэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъур шъолъырым псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ исистемэ щыгъэфедэгъэным мэхьанэшхо етэты. Тиреспубликэ щыпсэухэрэр зыгъэгумэкIырэ пстэуми тэри тагъэгумэкIы. Лъэшэу тигуап о, адыгэ лъэпкъым къыхэкIыгъэ врач цIэрыIом, шIэныгъэу пIэкIэлъхэмкIэ укъызэрэддэгуащэрэр, тимедикхэм IэпыIэгъу укъызэрафэхъурэр, тицIыфхэм япсауныгъэ зэтегъэуцожьыгъэным уиIахьышIу зэрэхэпшIыхьэрэр. ТапэкIэ гухэлъ гъэнэфагъэхэр тиIэх, ащ къыхэкIыкIэ мы проектым IэпыIэгъу тыфэхъущт. Фрайбург иклиникэ, пэрытныгъэ зыIыгъ къэралыгъом имедицинэ гупчэхэм зэпхыныгъэ адытиIэу Iоф адэтэшIэ. Джы ахэм Иорданиери ащыщ хъугъэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Дунаим иклиникэ анахь дэгъухэм амалэу къатыхэрэр къызфэгъэфедэгъэнхэм фэшI тиврачхэр ахэм ащегъэджэгъэнхэм, опыт гъэнэфагъэ зэрагъэгъотыным республикэм ипащэхэм анаIэ тет. Мыщ фэдэ екIолIакIэм шIогъэшхо къызэритыщтым щэч хэлъэп, сыда пIомэ медицинэ IэпыIэгъу зищыкIагъэхэр ыпэкIэ къэралыгъом иклиникэ зэфэшъхьафхэм агъакIощтыгъэхэмэ, джы ащ фэдэ операциехэр шъолъырым щашIынхэ амал щыIэщт.

Омран Джанбек къызэриIуагъэмкIэ, лъэныкъуитIум язэпхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр агъэпытэнхэм щэгугъы. Адыгеим имедицинэ учреждениехэр зэтегъэпсыхьагъэх, ящыкIагъэр аIэкIэлъ. Джы къэнэжьырэр мыщ фэдэ операциехэр республикэм ежь иврачхэм ашIынхэр ары. АщкIэ Бэрэтэрэ Нурбыйрэ Къэлэкъутэкъо Рэмэзанрэ бэкIэ уащыгугъын зэрэплъэкIыщтыр, ныбжьыкIэх нахь мышIэми, ясэнэхьат хэшIыкI зэрэфыряIэр, яIофшIэн шIу зэралъэгъурэр хигъэунэфыкIыгъ. Адыгеим испециалистхэр Iоф зыщишIэрэ клиникэм ригъэблэгъэнхэм, ригъэджэнхэм, опытэу IэкIэлъымкIэ адэгощэным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ.

— ТэркIэ Адыгеир — титарихъ чIыгу. Арышъ, шIэныгъэу, опытэу тIэкIэлъымкIэ тиIофшIэгъухэм тадэгощэныр ыкIи цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъу ядгъэгъотыныр тигуапэ, — къыIуагъ Омран Джанбек.

ЗэгурыIоныгъэу, зэпхыныгъэу яIэ хъугъэм Мэрэтыкъо Рустем осэшIу фишIыгъ, тапэкIэ ар лъагъэкIотэным яшъыпкъэу зэрэпылъыщтхэр хигъэунэфыкIыгъ.

«Зэзэгъыныгъэу зэдэтшIыгъэм къыкIэлъэкIо непэ зэгурыIоныгъэу, зэпхыныгъэу тиIэр. Омран Джанбек ягъусэу мы врач ныбжьыкIэхэм операциитф ашIыгъ, IэпыIэгъу зэрагъэгъотыгъэхэ цIыфхэр зэкIэ алъэ къытеуцожьыгъэх. ЫпэкIэ мыхэм афэдэ сымаджэхэр Краснодар, нэмыкI къалэхэм дгъакIощтыгъэх. Джы операциехэр тадэжь щытшIынхэмкIэ амалышIухэр тIэкIэлъхэ мэхъу, ахэр къызфэдгъэфедэщтых», — къыIуагъ министрэм.

ЗэIукIэгъум илъэхъан къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, къэралыгъо программэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу республикэ клиническэ сымэджэщым нейрохирургиемкIэ иотделение аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиемкIэ зэтырагъэпсыхьащт, операциехэр ашIынхэмкIэ врачхэм ящыкIагъэр зэкIэ аIэкIэлъ хъуным анаIэ тырагъэтыщт.

Хэгъэчэрэгъогъэ гъучI пкъыгъохэмкIэ тхыкъупшъхьэр гъэпытэгъэныр зищыкIагъэхэм япчъагъэ макIэп, арышъ, цIыфхэм япсауныгъэ зэтегъэуцожьыгъэнымкIэ мы лъэбэкъум мэхьанэшхо иI. ШIокI зимыIэ медицинэ страхованием исистемэ къыдыхэлъытагъэу мыхэм афэдэ сымаджэхэм технологие пэрытхэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъу агъотыныр нахь Iэрыфэгъу хъущт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах