aif.ru counter
42

Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ зэзэгъыгъэх

Майкоп, 9 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевымрэ тыгъуасэ Краснодар щызэдыряIэгъэ IофшIэгъу зэIукIэгъур Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием ипхырыщынкIэ шъолъырхэр зэрэзэдэлэжьэщтхэм фэгъэхьыгъагъ.

Iофыгъохэм ятегущыIэн джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Краснодар краим игубернатор иапэрэ гуадзэу Андрей Алексеенкэр, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет Адыгеим ыцIэкIэ хэтэу Олег Селезневыр, Краснодар краим игубернатор игуадзэхэу Анатолий Вороновскэр, Алексей Копайгородскэр, Адыгеим иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим игубернатор дэжь щыIэ Хьатэгъу Налбый.

ЗэIукIэгъур къызэIуихызэ, Пшызэ шъолъыр игубернатор Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум къызэрэкIуагъэмкIэ «тхьауегъэпсэу» къыриIуагъ, шъолъыритIуми хэхъоныгъэ ашIынымкIэ а зэIукIэгъум мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Вениамин Кондратьевым ишIошIкIэ, зэдыряпшъэрылъым игъэцэкIэн шъолъыритIуми икъоу акIуачIэ зэдырахьылIэн фае.

«Тэ англомерациеу тиIэр зы. Краснодар крайми, Адыгеими инфраструктурэ Iофыгъохэу непэ яIэхэр зэфэдэх. Тишъолъырхэр зэфэшъхьафхэми, зы чIыгу тыщэпсэу. ЛIэшIэгъу пчъагъэ хъугъэу тлъэпкъхэм культурэ, экономикэ, ныбджэгъу зэфыщытыкIэшIухэр зэдыряIэх. Арышъ, ныбджэгъухэм зэрашIы хабзэу, тызэгъусэу Iофыгъохэри зэдызэшIотэжъугъэхых», — къыIуагъ Вениамин Кондратьевым.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, культурэмкIэ, социальнэ лъэныкъомкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ республикэмрэ Краснодар краимрэ непэ зэпхыныгъэ пытэ зэдыряI. ГъэрекIо шъолъыритIумэ япащэхэр зэрэзэдэлэжьэщтхэм ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

«РеспубликэмкIи, краимкIи федэ хъущтхэ проектхэр щыIэх. Федеральнэ гупчэм ахэмкIэ къащыддырагъэштэным пае ткIуачIэ зэхэлъэу Iоф зэдэтшIэн фае. Вениамин Иван ыкъомрэ тэрырэ ащкIэ тызэгурыIогъах, джы пшъэрылъэу щытыр гъогу картэу зэхагъэуцуагъэм игъэцэкIэнкIэ, транспорт системэ зыкIым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэр зэдгъэуIунхэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

РеспубликэмкIи, краимкIи федэу щыт псэолъэ заулэ Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием хэгъэхьэгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофыгъохэр джыдэдэм зэрахьэх.

Мы лъэныкъомкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэм зэу ащыщ поселкэу Яблоновскэмрэ къалэу Краснодаррэ зэзыпхыщтхэ лъэмыджэу псыхъоу Пшызэ тыралъхьащтым ишIын.

Къалэу Краснодар икъохьэпIэ лъэныкъо къэзыухьащт гъогум ишIыни мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ. Автомобиль гъогухэу А-146 «Краснодар — Верхнебаканскэмрэ» М-4 «Донрэ» Краснодар икъохьэпIэ лъэныкъокIэ къэзыухьэрэ гъогум езыпхыщт Iахьыр проектым зыхагъахьэкIэ, Краснодар къекIухэрэ гъогухэм нахь макIэу автомобильхэр ащызекIохэ хъущтых, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

СтратегиемкIэ мэхьанэшхо зэратыхэрэм ащыщ энергетическэ псэуалъэхэр: электроподстанциякIэхэр шIыгъэнхэр ыкIи щыIэхэр гъэкIэжьыгъэнхэр, магистральнэ газрыкIуапIэхэу «Компрессорная станция Березанская — Славянск-на-Кубани», «Анастасиевская — Новороссийск» зыфиIохэрэм ягъэпсын.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм зэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, электроэнергиер нахьыбэу къаIэкIахьэ зыхъукIэ, гъогухэм язытет нахьышIу зашIыкIэ, шъолъыритIуми арысхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахь зыкъиIэтыщт, Адыгеими, Пшызэ шъолъырми яэкономикэ хэхъоныгъэ ышIыщт инвестициехэр нахьыбэу къахалъхьащт, социальнэ программэхэр нахьышIоу агъэцэкIэщтых.

Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием епхыгъэу къэралыгъом ипащэ къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм язэшIохын пае гъогу картэ зэдызэхагъэуцонэу лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах