Примерное время чтения: 3 минуты
47

Лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэм тегущыIагъэх

Майкоп, 12 ноября - АиФ-Адыгея.

НСтратегическэ хэхъоныгъэм ыкIи Лъэпкъ проектхэм афэгъэзэгъэ Советэу Урысыем и Президент дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъо зэрищагъ УФ-м и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектхэм ащыщхэу дунэе кооперациер ыкIи экспортыр, цIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр, предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым ахэщагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, ахэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэныр шъолъырхэм ащызэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм, пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм прокуратурэр зэрэлъыплъэрэр ары Iофыгъо шъхьаIэхэу зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр зытегущыIагъэхэр.

«Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ лъэныкъо пстэури дгъэцэкIэнхэм, гухэлъэу щыIэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэр — джары тиIофшIэнкIэ анахь шъхьаIэу щытыр. Проект пэпчъкIэ къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм танэсын фае. Шапхъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм административнэ, ищыкIагъэу хъумэ, уголовнэ пшъэдэкIыжь зэрахьыщтыр шъугу къэсэгъэкIыжьы», — къыIуагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ.

IофшIэным изэхэщэн епхыгъэ къэгъэлъэгъонхэмкIэ статистикэм къытырэ къэбархэр тэрэзхэу, шъыпкъагъэ ахэлъэу щытынхэм ыкIи ащ зэгурымыIоныгъэ къыхэмыкIыным афэшI Урысыем экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтын фэе лъэныкъохэр Дмитрий Медведевым къыгъэнэфагъэх, ащ дакIоу ведомствэм пшъэрылъхэр фишIыгъэх. Къэралыгъом и Премьер-министрэм мэхьанэшхо зэритыгъэхэм ащыщ бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ахэщагъэхэм фэгъэкIотэныгъэ зиIэ чIыфэхэр (кредитхэр) зэрифэшъуашэу аIэкIэгъэхьэгъэным лъыплъэгъэныр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом зэфэхьысыжьхэр къыфишIыхэзэ, Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн пэIухьащт бюджет ахъщэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ. Мы лъэныкъомкIэ республикэм игъэцэкIэкIо, уплъэкIокIо ыкIи лъыплъэкIо къулыкъухэм яIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэным мэхьанэшхо иIэу хигъэунэфыкIыгъ.

Адыгеим зэкIэмкIи шъолъыр проект 50 щагъэхьазырыгъ. Мы илъэсым ахэм ягъэцэкIэн сомэ миллиарди 4 фэдиз пэIуагъэхьащт, миллиарди 3,6-р — федеральнэ гупчэм къытIупщыщт.

Лъэпкъ проектэу «Агропромышленнэ продукцием иэкспорт» зыфиIорэм икъэгъэлъэгъон проценти 100-кIэ зэшIохыгъэ хъугъэ. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр гъэлъэшыгъэным фэшI тыгъэгъазэм и 1-м нэс шъолъыр экспорт шапхъэр республикэм щагъэфедэнэу рагъэжьэщт. Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь экспортнэ совет щызэхащэнэу агъэнафэ.

Проектэу «Предпринимательствэ цIыкIур ыкIи гурытыр, унэе предпринимательскэ гухэлъым IэпыIэгъу фэхъугъэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн республикэм мэхьанэшхо щыраты. Ащ епхыгъэ гупчэм иIофшIэн мы илъэсым ригъэжьагъ.

Шъолъыр гарантийнэ организациехэм IэпыIэгъу афэхъугъэным иплан процент 295-кIэ шъолъырым щыгъэцэкIагъэ хъугъэ. Мыщ хэщагъэхэм сомэ миллион 225-рэ чIыфэ аратынэу щытыгъэмэ, аIэкIагъэхьагъэр сомэ миллион 670-рэ мэхъу. Джащ фэдэу микрозаймхэм ятыни лъагъэкIуатэ. Проектхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэм ынаIэ тет Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах