Примерное время чтения: 2 минуты
124

Инэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Шъэо Аскэррэ Инэм къэлэ псэупIэм иадминистрацие ипащэу Хъоткъо Хъызыррэ тыгъуасэ заIокIэм поселкэм ихэхъоныгъэхэм, непэ зэшIуихын фэе пшъэрылъхэм щатегущыIагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур.

— Федеральнэ проектхэр, программэхэр зыщагъэцэкIэрэ псэупIэхэм тащыщ. Гъогухэм ягъэцэкIэжьын ыкIи язэтегъэпсыхьан пэIухьащт сомэ миллион 20 республикэ бюджетым къытфитIупщыгъ, ар зэрифэшъуашэу дгъэфедэщт. Джащ фэдэу поселкэм щашIыгъэ мэщытыр мы мафэхэм къызэIутхыгъ. АщкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат цIыфхэр инэу зэрэфэразэхэр къыхэзгъэщымэ сшIоигъу, — къыIуагъ Хъоткъо Хъызыр.

Сбербанкым икъутамэу Инэм дэтым иIофшIэн изэхэщэн, хэкIым идэщын, гъэсэныгъэм иучреждениякIэхэм яшIын, мэшIоу гъогум дэжь зэпырыкIыпIэ щыгъэпсыгъэным, нэмыкI Iофыгъохэми псэупIэм ипащэ къащыуцугъ.

Шъэо Аскэр къызэрэхигъэщыгъэу, АР-м и ЛIышъхьэ ишIуагъэкIэ мы аужырэ илъэсхэм Инэм Iофыгъуабэ зэшIохыгъэ хъугъэ, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр агъэцэкIэжьыгъэх ыкIи кIэу ашIыгъэх. Непи а IофшIэныр лъагъэкIуатэ, поселкэм итеплъэ нахь дахэ зэрэхъущтым, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэным пылъых.

— Инэм пхырыкIырэ федеральнэ гъогум амалэу къытыхэрэр нахь тэрэзэу, шIуагъэ хэлъэу къызфэдгъэфедэнхэ фае. АщкIэ пшъэрылъхэр икъу фэдизэу гъэцэкIагъэхэ хъурэп, арышъ, псэупIэм ипащэхэм IофшIэныр нахь агъэлъэшын фае. Тэ талъэныкъокIэ къыттефэрэр зэкIэ дгъэцэкIэщт, поселкэм тапэкIи IэпыIэгъу тыфэхъущт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах