Примерное время чтения: 3 минуты
193

Адыгеим къызэрэфэразэхэр къыраIотыкIыгъ

Майкоп, 29 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хы ШIуцIэ Iушъом щыпсэурэ адыгэхэм (шапсыгъэхэм) я Адыгэ Хасэ илIыкIохэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Адыгэ Хасэм итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ, Шапсыгъэ шъолъырымкIэ дин Iофыгъохэм афэгъэзэгъэ Шъхьэлэхъо Батмызэ, къуаджэхэу КодэшъхьапIэрэ ШIоикъорэ ащыпсэухэрэм ащыщхэр республикэм и ЛIышъхьэ къыфэкIуагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

ТIопсэ районым ит къуаджэхэу псыр къызыкIэуагъэхэм къафыкъокIыгъэ гумэкIыгъом идэгъэзыжьын Адыгеир чанэу зэрэхэлэжьагъэм пае республикэм и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр къыраIотыкIыныр ары зэIукIэгъум ушъхьагъу шъхьаIэ фэхъугъэр.

АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ ТIопсэ районым шIушIэ IэпыIэгъу фэтIупщыгъэнэу. Ащ фэгъэхьыгъэу Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевымрэ Адыгеим и ЛIышъхьэрэ пэшIорыгъэшъ зэдэгущыIэгъу зэдыряIагъ.

КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Адыгеим гъомылапхъэхэу ращыгъэхэр къуаджэхэу КодэшъхьапIэрэ ШIоикъорэ адэсхэу псым зэрар зэрихыгъэхэм аIэкIагъэхьагъэх. Гуманитар IэпыIэгъоу тонн 16-м ехъурэм нэмыкIэу техникэ зэфэшъхьафхэри ТIопсэ районым афыгъэх. Джащ фэдэу МЧС-м иIофышIэхэр псыр къызщиугъэ псэупIэхэм ащыIагъэх. АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеславрэ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэррэ гумэкIыгъо къызфыкъокIыгъэхэ тилъэпкъэгъухэм адэжь щыIагъэх, якъиныгъо адагощыгъ. АР-м иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» иактивистхэр, Тэхъутэмыкъое районым ыкIи Хьатыгъужъыкъуае ащыпсэухэрэри IофшIэнхэм чанэу ахэлэжьагъэх.

— ГумэкIыгъом идэгъэзыжьынкIэ Адыгеим ишIуагъэу къытигъэкIыгъэр зэхэтшIагъ. Ар псынкIэу къытлъыIэсыгъ, IэпыIэгъу къытфэхъугъ. МыщкIэ тинэрылъэгъу Краснодар краимрэ Адыгеимрэ зыкIыныгъэ ахэлъэу зэрэзэдэпсэухэрэр, — къыIуагъ Адыгэ Хасэм итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ. — Къиныр къыддэзыгощыгъэ пстэуми тызэрафэразэр ятIожьы тшIоигъу. ТапэкIи зэгурыIоныгъэу тазыфагу илъым къыщымыкIэнэу тэгугъэ.

IэпыIэгъу афэхъугъэ пстэури ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ зэрэкIуагъэхэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— ТхьамыкIагъор къызэрэхъугъэр Адыгеим зыщызэхахым гухэлъэу тиIэгъэ закъор псынкIэу IэпыIэгъу тыкъызэрэшъуфэхъущтыр ары. Тыадыг, тарихъымкIэ, культурэмкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIэ тызэпхыгъ. ЧIыпIэ Адыгэ Хасэм илIыкIохэмрэ Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIэ. ШъолъыритIумэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэм ар фэIорышIэ.

Адыгеимрэ хы ШIуцIэ Iушъом щыпсэурэ адыгэхэмрэ (шапсыгъэхэмрэ) язэдэлэжьэныгъэ тапэкIэ зэрэлъагъэкIотэщтым зэхэсыгъом щытегущыIагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах