aif.ru counter
146

Адыгеим къызэрэфэразэхэр къыраIотыкIыгъ

Майкоп, 29 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хы ШIуцIэ Iушъом щыпсэурэ адыгэхэм (шапсыгъэхэм) я Адыгэ Хасэ илIыкIохэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Адыгэ Хасэм итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ, Шапсыгъэ шъолъырымкIэ дин Iофыгъохэм афэгъэзэгъэ Шъхьэлэхъо Батмызэ, къуаджэхэу КодэшъхьапIэрэ ШIоикъорэ ащыпсэухэрэм ащыщхэр республикэм и ЛIышъхьэ къыфэкIуагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

ТIопсэ районым ит къуаджэхэу псыр къызыкIэуагъэхэм къафыкъокIыгъэ гумэкIыгъом идэгъэзыжьын Адыгеир чанэу зэрэхэлэжьагъэм пае республикэм и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр къыраIотыкIыныр ары зэIукIэгъум ушъхьагъу шъхьаIэ фэхъугъэр.

АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ ТIопсэ районым шIушIэ IэпыIэгъу фэтIупщыгъэнэу. Ащ фэгъэхьыгъэу Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевымрэ Адыгеим и ЛIышъхьэрэ пэшIорыгъэшъ зэдэгущыIэгъу зэдыряIагъ.

КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Адыгеим гъомылапхъэхэу ращыгъэхэр къуаджэхэу КодэшъхьапIэрэ ШIоикъорэ адэсхэу псым зэрар зэрихыгъэхэм аIэкIагъэхьагъэх. Гуманитар IэпыIэгъоу тонн 16-м ехъурэм нэмыкIэу техникэ зэфэшъхьафхэри ТIопсэ районым афыгъэх. Джащ фэдэу МЧС-м иIофышIэхэр псыр къызщиугъэ псэупIэхэм ащыIагъэх. АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеславрэ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэррэ гумэкIыгъо къызфыкъокIыгъэхэ тилъэпкъэгъухэм адэжь щыIагъэх, якъиныгъо адагощыгъ. АР-м иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» иактивистхэр, Тэхъутэмыкъое районым ыкIи Хьатыгъужъыкъуае ащыпсэухэрэри IофшIэнхэм чанэу ахэлэжьагъэх.

— ГумэкIыгъом идэгъэзыжьынкIэ Адыгеим ишIуагъэу къытигъэкIыгъэр зэхэтшIагъ. Ар псынкIэу къытлъыIэсыгъ, IэпыIэгъу къытфэхъугъ. МыщкIэ тинэрылъэгъу Краснодар краимрэ Адыгеимрэ зыкIыныгъэ ахэлъэу зэрэзэдэпсэухэрэр, — къыIуагъ Адыгэ Хасэм итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ. — Къиныр къыддэзыгощыгъэ пстэуми тызэрафэразэр ятIожьы тшIоигъу. ТапэкIи зэгурыIоныгъэу тазыфагу илъым къыщымыкIэнэу тэгугъэ.

IэпыIэгъу афэхъугъэ пстэури ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ зэрэкIуагъэхэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— ТхьамыкIагъор къызэрэхъугъэр Адыгеим зыщызэхахым гухэлъэу тиIэгъэ закъор псынкIэу IэпыIэгъу тыкъызэрэшъуфэхъущтыр ары. Тыадыг, тарихъымкIэ, культурэмкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIэ тызэпхыгъ. ЧIыпIэ Адыгэ Хасэм илIыкIохэмрэ Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIэ. ШъолъыритIумэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэм ар фэIорышIэ.

Адыгеимрэ хы ШIуцIэ Iушъом щыпсэурэ адыгэхэмрэ (шапсыгъэхэмрэ) язэдэлэжьэныгъэ тапэкIэ зэрэлъагъэкIотэщтым зэхэсыгъом щытегущыIагъэх.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах