Примерное время чтения: 2 минуты
98

Бизнесым Iоф зэрэдашIэщт шIыкIэм тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Краснодар краим ибизнесменхэм ащыщхэм тыгъуасэ аIукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэкъалэ имэрэу Хьатэгъу Налбый, Адыгеим иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ дэжь щыIэ Трахъо Тимур.

Республикэм ипащэ пэублэ псалъэ къышIызэ, шъолъырым инвестициеу къыхалъхьэрэр нахьыбэ шIыгъэным Адыгеим мэхьанэшхо зэрэщыратырэр, ащкIэ предпринимательхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдалъытэнхэм зэрэфэхьазырхэр къыхигъэщыгъ. Непэ регионым общественнэ-политическэ зыпкъитыныгъэ зэрилъым экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалышIухэр къызэритырэр къыхигъэунэфыкIыгъ.

«Республикэм инеущырэ мафэ зыфэдэщтым ыгъэгумэкIыхэрэр, обществэм ишIоигъоныгъэхэр къыдэзылъытэрэ пстэури тигъогогъух, ахэм Iоф адэтшIэным, тизэпхыныгъэ дгъэпытэным тыфэхьазыр. Непэрэ зэIукIэгъум хэлэжьэрэ предпринимательхэм опытышхоу аIэкIэлъыр къызфэдгъэфедэн фае. Республикэмрэ краимрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэдэлажьэх. Джырэ уахътэм пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр ары, ащ бизнес-сообществэр нахь чанэу къыхэлэжьэным тэркIэ мэхьанэшхо иI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалышIу къэзытын зылъэкIыщт лъэныкъохэр АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къыхигъэщыгъэх. Инвесторхэм рэхьатэу Iоф ашIэнымкIэ Адыгеим апигъохын ылъэкIыщтхэм ягугъу къышIыгъ. Ащ хэхьэх инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр, промышленнэ паркхэм ягъэпсын, инвесторхэм хьакъулахь фэгъэкIотэныгъэхэр яIэнхэр, административнэ пэрыохъухэр щымыIэнхэр, нэмыкIхэри.

«Социальнэ пшъэрылъхэр зэрэдгъэцэкIэщтхэм дакIоу, промышленнэ предприятиехэу къызэIутхыхэрэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ. АщкIэ бизнесым бэкIэ тыщэгугъы. ЗекIон отраслэм зиушъомбгъуными тынаIэ тет. Илъэсым къыкIоцI тиреспубликэ зыщызыгъэпсэфхэрэ цIыфхэм япчъагъэ нэбгырэ мин 400-м кIэхьагъ. Аужырэ илъэсхэр пштэхэмэ, мы отраслэм иинфраструктурэ изэтегъэпсыхьан сомэ миллиарди 5 фэдиз пэIудгъэхьагъ. ГумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ бизнесым хэщагъэхэм Iоф адэтшIэным тыфэхьазыр. Тэ талъэныкъокIэ къыттефэрэр зэрэдгъэцэкIэщтым щэч хэлъэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Краим ибизнесменхэм ащыщхэу нэужым къэгущыIагъэхэм къызэраIуагъэмкIэ, Краснодар краим Iоф щашIэми, Адыгеим инеущырэ мафэ зыфэдэщтым лъэшэу егъэгумэкIых. СубъектитIур зэикI экономикэ шъолъырэу зэрэщытыр къыдалъытэзэ, шIуагъэ къэзытын зылъэкIыщт проектхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэм, Адыгеим мылъку къыхалъхьаным зэрэфэхьазырхэр къыхагъэщыгъ.

ЗэдэгущыIэгъур шъхьэихыгъэу зэрэкIуагъэм мэхьанэшхо ратыгъ, ащ дакIоу ежьхэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм республикэм ипащэхэм анаIэ тырагъэтынэу закъыфагъэзагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах