Примерное время чтения: 2 минуты
98

Адыгеимрэ промышленностым ихэхъоныгъэкIэ Фондымрэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ

Адыгэ Республикэм илIыкIохэм я IофшIапIэу Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэм республикэм иминистрэ-хэм я Кабинетрэ промыш-ленностым ихэхъоныгъэкIэ Фондымрэ язэдэлэжьэ-ныгъэ фэгъэхьыгъэ Зэзэгъыныгъэ щызэдашIыгъ.

Документым кIэтхэжьыгъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ промышленностым ихэхъоныгъэкIэ Фондым ипащэу Роман Петруцэрэ.

Зэзэгъыныгъэм кIатхэхэ зэхъум щыIагъэх Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэ Трахъо Тимуррэ Адыгэ Республикэм экономикэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ промышленностымкIэ, гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексымкIэ ыкIи сатыумкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Къуанэ Андзауррэ.

Шъугу къэдгъэкIыжын Урысыем промышленностымкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ кIэщакIо фэхъуи, 2014-рэ илъэсым промышленностым ихэхъоныгъэкIэ Фондыр зэрэзэхащэгъагъэр. Пшъэрылъ шъхьаIэу ащ иIэхэм ащыщ урысые промышленностыр гъэкIэжьыгъэным, производствакIэхэр зэхэщэгъэнхэм, IэкIыб хэгъэгухэм къаращыхэрэм ачIыпIэкIэ тэ тикъэралыгъо къыщашIыхэрэр нахьыбэу цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэнхэм япхыгъэ IофшIэныр.

Адыгеим къыдашIыгъэ зэзэгъыныгъэм къыделъытэ шIэныгъэ-техникэ гъэхъэгъэшхоу щыIэхэр гъэфедэгъэнхэм пае зэхэщэн, правовой, экономикэ ыкIи техникэ IофыгъохэмкIэ язэдэлэжьэныгъэ гъэлъэшыгъэныр, республикэм ипромышленнэ предприятиехэм апэIуагъэхьэрэ мылъкур нахьыбэ шIыгъэныр. Джащ фэдэу шIыкIэ-амал пэрытыр зыщагъэфедэрэ продукциер IугъэкIыгъэнымкIэ, республикэм экономикэмкIэ ихэхъоныгъэ тегъэпсыхьагъэу аIэ къырагъэхьан алъэкIыщт анахь технологие дэгъухэм зарагъэушъомбгъунымкIэ Фондыр IэпыIэгъу къафэхъуным фэхьазыр, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Промышленнэ проектыкIэхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм пае илъэси 7 пIалъэкIэ сомэ миллион 50-м къыщегъэжьагъэу миллион 500-м нэс илъэс къэс проценти 5-м нэс зытехъощт чIыфэхэр къаритынхэм Фондыр фэхьазыр. МыщкIэ мылъкум итын лъэныкъуитIури хэлэжьэщт: процент 70-р федеральнэ ФондымкIэ къаIэкIэхьащт, процент 30-р республикэм къытыщт. Республикэ къэралыгъо программэм тегъэпсыхьагъэу 2018-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу илъэс къэс сомэ миллион 30 Адыгеим и Фонд къихьащт.

Зэдэлэжьэныгъэм илъэныкъо шъхьаIэхэр зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм къыщыхагъэщыгъэх. ГущыIэм пае, Адыгеим промышленностым хэхъоныгъэ щегъэшIыгъэныр, янэкъокъун зылъэкIыщт продукцие дэгъум икъыдэгъэкIынкIэ шIыкIэ пэрытыр гъэфедэгъэныр, промышленностым кIэгъэгушIуныгъэм иамалхэр щыгъэфедэгъэнхэр, зэгъусэхэу форумхэр ыкIи семинархэр зэхэщэгъэнхэр, дунэе ыкIи шъолъыр зэпхыныгъэхэр промышленностым ылъэныкъокIэ гъэпытэгъэнхэр ыкIи нэмыкIхэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах