26

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иIофшIэгъу зэIукIэгъу

Майкоп, 28 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем и Къыблэ федеральнэ шъолъыр хэхьэрэ субъектхэм эко­номикэ зэпхыныгъэ зэдыряIэным и Ассоциациеу «Къыблэ» зыфиIорэм игъэцэкIэкIо комитет итхьаматэу Павел Прониным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Лъэныкъохэм язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным, Iофыгъо шъхьаIэу къэу­цухэрэр зэшIохыгъэнхэм, нэмыкIхэм атегущыIагъэх. Мы структурэмрэ респуб­ликэмрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэдашIэрэр, мыщ фэдэ екIолIакIэм шIуагъэ къызэритырэр, ащ да­кIоу язэфыщытыкIэ тапэкIи агъэ­пытэным зэрэфэхьазырхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Павел Прониным респуб­ли­кэм Iоф зэрэдашIэрэм, ежь шъолъырым ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэм осэшIу фи­шIыгъ. Къыблэ федеральнэ шъо­­лъырым хэхьэхэрэ субъ­ект­хэм экономикэ зэпхыныгъэ зэ­дыряIэным и Ассоциациеу «Къыблэ» зыфиIорэм итхьамэтэ IэнатIэ IухьанымкIэ КъумпIыл Мурат икандидатурэ ащ къы­гъэлъэгъуагъ.

Мы организацием пэщэныгъэ дызэрихьаным республикэр зэ­рэфэхьазырыр, шIуагъэ къы­тэу IофшIэныр зэхэщэгъэным ынаIэ зэрэтыригъэтыщтыр Адыге­им и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Ассоциацием и Совет изэ­хэсыгъоу тыгъэгъазэм щыIэщтым мы Iофыгъом нахь игъэкIотыгъэу щыхэплъэщтых.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых