aif.ru counter
39

«Батальоным» Адыгеир ибысымыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ тыгъуасэ щыригъэблэгъагъэх кинокомпаниеу «Медведьфильмпродакшн» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу, дзэ-тарихъ фильмэу «Батальон» зыфиIорэм ипродюсерэу Наталья Медведевамрэ картинэм ипродюсерэу Юлианна Медведевамрэ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

СерииплI хъурэ фильмым итехын изэхэщэнкIэ республи­кэм ипащэхэм яшIуагъэ къызэрарагъэкIыгъэм пае зэрафэразэхэр продюсерхэм къаIуагъ. Мазэм къыкIоцI мы кинокомпанием Адыгеим техын Iофтхьабзэхэр щызэшIуихыгъэх. Телеканалэу НТВ-м заказыр иягъ, къыдэзыгъэкIыгъэр «Киностудиеу КИТ» зыфиIорэр ары. ЗэрэгугъэхэрэмкIэ, НТВ-м илъэс горэмкIэ ар къыгъэлъэгъощт.

Продюсерхэм къызэраIуа­гъэмкIэ, техыныр амыублэзэ лъэпкъ фильмымкIэ удостоверениер къаратыгъ, тарихъ хъугъэ-шIагъэхэм тырахыгъэр ади­штэным пае уп­чIэжьэгъухэри къызфагъэфедагъэх. Югославием щыкIогъэ уIэшыгъэ зэIу­упIэныгъэм илъэхъан При­штинэ дэт аэропортыр урысые подразделениехэм 1999-рэ илъэсым зэраштэгъагъэм фэгъэ­хьыгъэу мы фильмым къеIуатэ.

Адыгеим техын Iофхэр зэкIэ щыкIуагъэх пIоми хъущт. ЦIыф­хэр жъугъэу зыхэлэжьэгъэхэ сценэхэм япроцент 70-м ехъум республикэм исхэм ащыщхэр ахэлэжьагъэх, дзэ артбригадэ­хэу Мыекъуапэ щыIэхэми яшIуа­гъэ къагъэкIуагъ.

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм апэрэп техынхэр зэрэщызэхащэхэрэр, чIыпIэу зыдэгъэза­гъэм, ищынэгъончъагъэ, хьа­кIэхэмкIэ нэгуихыгъэу зэрэщытым пае кинопроектхэр гъэцэкIагъэ щэхъух.

Наталья Медведевам къыхигъэщыгъ илъэс псаум къыкIоцI фильмхэр щытепхынхэмкIэ Адыгеим амал дэгъухэр зэри­Iэхэр, чIыопсыр дэхэ дэд, щынэгъончъэу щыт.

Адыгеим тапэкIи а лъэныкъом­кIэ хэхъоныгъэ ышIыным пае КъумпIыл Мурат республикэм культурэмкIэ иминистрэ пшъэ­рылъ фишIыгъ кинокомиссиехэм язэхэщэнкIэ нэмыкI шъолъыр­хэм IофшIэкIэ амалэу аIэкIэлъ хъугъэм зыщигъэгъозэнэу.

ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, джащ фэдэу кинокомпаниехэм зэдэлэжьэныгъэ адыряIэ хъумэ, хэбзэIахьхэри нахьыбэ хъущтых, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэри къэхъу­щтых, нахь лъэшэуи цIыфхэм анаIэ къыттырадзэщт, ижъырэ адыгэ культурэмрэ тичIыопс дахэрэ нахь зэлъашIэщтых.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах