Примерное время чтения: 3 минуты
104

Хабзэм икъулыкъухэм язэдэлэжьэныгъэ тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат медицинэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, Урысыемрэ Киргизиемрэ язаслуженнэ врачэу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ икомитет итхьаматэ иапэрэ гуадзэу Геннадий Онищенкэр Адыгеим и Правительствэ и Унэ щыригъэблэгъагъ. IофшIэным епхыгъэ мурад иIэу Адыгэ Республикэм ар къэкIуагъ.

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан анахьэу къызщыуцугъэхэр Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщыр — хэгъэгум щыпсэухэрэм къагъашIэрэр нахьыбэ шIыгъэныр — зэшIохыгъэ хъуным епхыгъэ Iофтхьабзэхэр, социальнэ лъэныкъомрэ экономикэмрэ хэхъоныгъэу ашIырэр, хабзэм ифедеральнэ ыкIи ишъолъыр къутамэхэм язэдэлэжьэныгъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо советникэу, МКъТУ-м ипрезидентэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу щытыгъэ ТхьакIущынэ Аслъан, МКъТУ-м иректорэу Къуижъ Саидэ, гигиенэмрэ эпидемиологиемрэкIэ Гупчэу Адыгэ Республикэм иIэм иIэшъхьэтетэу Аджыр Аслъан.

ЗэдэгущыIэгъур къызэIуихызэ КъумпIыл Мурат къыIуагъ республикэм ынаIэ къызэрэтыригъэтырэм, илъэсыбэ хъугъэу шIуагъэ къэзытырэ зэдэлэжьэныгъэ-зэгъусэныгъэ азыфагу зэрилъым апае Геннадий Онищенкэм зэрэфэразэр. Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIотагъ республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ, Адыгеим идотационность къызэреIыхырэм, гурытымкIэ Урысыем икъэгъэлъэгъонхэм ВРП-р ашъхьадэкI зэрэхъугъэм, тапэкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ шъолъырым гугъапIэу иIэхэм афэгъэхьыгъэу. ХэушъхьафыкIыгъэу атегущыIагъэх медицинэмрэ гъэсэныгъэмрэ япхыгъэ Iофыгъохэм, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Республикэм ихэхъоныгъэ илъэныкъуабэхэмкIэ гъэхъэгъэшIухэр тшIыгъэх. Ау ВРП-м ипчъагъэхэм джыри тагъэразэрэп. Республикэм зыпкъитыныгъэ илъэу псынкIэу хэхъоныгъэ зэришIыщтым тынаIэ зэрэтедгъэтырэм дакIоу мэкъу-мэщым гъэпсыкIэу иIэм зэхъокIыныгъэхэр фэтэшIых, Адыгеим инвестициеу къихьэрэр нахьыбэ зэрэхъурэм тыкъыпкъырыкIызэ, республикэм иэкономикэ мылъкоу хатлъхьэрэм хэхъоным епхыгъэу бэ зэшIотхырэр. Джащ фэдэу гъэсэныгъэмрэ псауныгъэм икъэухъумэнрэ алъэныкъокIэ гухэлъыбэ тиI. Къуаджэу АдыгеякIэм еджапIэм ишIын щытыухыгъ, мы лъэхъэнэ благъэхэм еджэпIитIумэ ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIитIумэ яшIын тыфежьэщт. Федеральнэ гупчэм мылъку IэпыIэгъу къытитыным тыщэгугъы джыри зы кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ тшIыным пае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гурыт ыкIи апшъэрэ еджапIэхэм ачIэсхэм шIэныгъэу арагъэгъотырэм джыри нахь хэгъэхъогъэнымкIэ Iофхэм язытет Адыгеим и ЛIышъхьэ къытегущыIагъ. Геннадий Онищенкэр МКъТУ-м зыщэIэм амал иIагъ а лъэныкъомкIэ IофшIэным кIэухэу фэхъухэрэм нэIуасэ зафишIынэу. Апшъэрэ еджапIэм Iофэу щызэшIуахырэм осэшIу ащ къыфишIыгъ, университетым хэхьэрэ медицинэ институт къызэIухыгъэнымкIэ Iофыгъоу зэшIуахыгъэхэри къыхигъэщыгъэх.

«Непэ тэ наукэм, апшъэрэ гъэсэныгъэм лъэшэу тынаIэ атетэгъэты. МыщкIэ пэрыт технологиехэм ягъэфедэн дакIоу лъэпкъ акъылыгъэм, тлъапсэ икъежьапIэм зыфэдгъэзэным мэхьэнэ гъэнэфагъэ ятэты. Тинахьыжъхэм опытышIоу яIэм тыкIырыплъын фае, къоджэдэсхэми бэ тызфагъэсэн алъэкIыщтыр. Къуаджэхэм щыIэкIэ тэрэз адэлъыным тынаIэ тедгъэтыным мэхьанэшхо иIэу сэлъытэ. Анахь псэупIэ Iудзыгъэхэми цIыфхэм гъэсэныгъэ тэрэз ащызэрагъэгъотыным ыкIи медицинэ IэпыIэгъу къащаратыным иамал яIэн фае. Урысые Федерацием и Президент и Джэпсалъэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, фельдшер-мамыку пунктхэм, врачебнэ амбулаториехэм къафэгъэзэжьыгъэн фае», — къыхигъэщыгъ Геннадий Онищенкэм.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ икомитет итхьаматэ иапэрэ гуадзэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, къуаджэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, ФАП-хэр гъэпсыгъэнхэмкIэ, нэбгырэ макIэ зычIэс еджапIэхэр къэгъэнэжьыгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэрэм елъытыгъэу къэпIон хъумэ, непэ Адыгеир шъолъырыбэмэ щысэ афэхъун ылъэкIыщт.

ЗэдэгущыIэгъум икIэухым Адыгеим къызэрэкIуагъэм, республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ ишIуагъэ къызэригъакIорэм апае хьэкIэ лъапIэм зэрэфэразэр джыри зэ къыIуагъ. Адыгэ Республикэм ыпашъхьэ гъэхъэгъэ инэу щыриIэхэм апае апшъэрэ тынэу — медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр КъумпIыл Мурат Геннадий Онищенкэм ритыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах