Примерное время чтения: 2 минуты
91

Анахь шъолъыр дэгъухэм ахалъытагъ

Майкоп, 2 июня - АиФ-Адыгея.

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм хэлажьэхэрэр «ПроектыкIэхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ стратегическэ инициативэхэм я Агентствэ» Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэм алъэныкъокIэ яIофхэм язытет фэгъэхьыгъэ Лъэпкъ рейтингым икIэуххэм ащигъэгъозагъэх.

Пэщэныгъэ зыIыгъ шъолъырхэу инвестициехэмкIэ зиIофхэр анахь дэгъухэм ащыщэу Адыгеим ыцIэ къыраIуагъ. А лъэныкъомкIэ Адыгеим Iофэу щашIагъэм тегъэпсыхьагъэу рейтингымкIэ лъэныкъо 26-мкIэ республикэр джыри нахь лъагэу дэкIоягъ.

Хабзэм икъулыкъухэм шъолъырхэм яIофхэм язытет зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэным бизнес-сообществэм еплъыкIэу фыриIэм уасэу ратырэр а рейтингым къегъэлъагъо.

Инвестициехэр нахьыбэу Адыгеим къызфигъэфедэнхэмкIэ мониторингым къыгъэлъэгъуагъ анахь мэхьанэ зиIэр: предприятиехэр тхыгъэнхэмкIэ, псэолъэшIыным пае Iизын ятыгъэнымкIэ, электрическэ сетьхэм ахэр апышIэгъэнхэмкIэ пIалъэхэм къызэращагъакIэрэр. «Инвестициехэр къызфэгъэфедэгъэнхэмкIэ Iофэу тшIэрэм Агентствэм осэшIу къыфишIыгъ. РейтингымкIэ хэпшIыкIэу тызэрэдэкIоягъэм къегъэлъагъо республикэм лъэныкъуабэхэмкIэ янэкъокъун ылъэкIыным иамал зэриIэр. ТапэкIи инвестициехэм япхыгъэ IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

— Iо хэлъэп, ежь Адыгеими IэкIоцI амалхэр иIэх. Ау республикэм ихэхъоныгъэкIэ гъогу тэрэзыр инвестициехэр къызфэгъэфедэгъэнхэр ары. Ахэм бэкIэ ялъытыгъ экономикэр зыфэдэщтыр, ащ епэсыгъэу цIыфхэм ящыIакIэ зыкъызэриIэтыщтыри. ТапэкIи ащ инэу тынаIэ тедгъэтыщт». 2014-рэ илъэсым Урысые Федерацием ишъолъыр 21-мэ инвестициехэмкIэ яIофхэм язытет къэзгъэнэфэрэ рейтингыр ащыкIуагъ. Гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ лъэныкъо 12-кIэ «гъогу картэкIэ» заджэхэрэр Адыгеим щагъэцакIэ. Мыщ дэжьым къэIогъэн фае Адыгеим иопыт Агентствэм къызэрэдилъытагъэр — къэралыгъо кадастрэ учетыр, мылъкур кадастрэ учетым хэгъэуцогъэнымкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэр ыкIи пшъэрылъыбэ зыщызэшIуахырэ гупчэхэр къызфэгъэфедэгъэнхэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах