Примерное время чтения: 3 минуты
128

Лъэпкъыр зэрыгушхорэ ансамбль

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Адыгеим и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» идиректорэу Бастэ Азэматрэ купым ихудожественнэ пащэу Хъоджэе Аслъанрэ тыгъуасэ аIукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м культурэмкIэ ­иминистрэ иапэрэ гуадзэу Нафиса Васи­льевамрэ министерствэм иотдел ипащэу Шэуджэн ­Бэлэрэ. Ансамблэр зызэхащагъэр мыгъэ илъэс 80 мэхъу. Ащ ипэ­гъо­кIэу артистхэр ткъош ­Абхъаз Республикэм бэмышIэу щыIа­гъэх, ичIыпIэ зэфэшъхьаф­хэм концертхэр къащатыгъэх. Зэхахьэхэм цIыфыбэ къякIо­лIагъ, ахэр ансамблэм иартист­хэм къафэрэзагъэх. Джащ фэ­дэу Китаим щыIагъэх, концерт пчъагъэ щызэхащагъ.

Зэзэгъы­ныгъэ зэдашIымэ, джыри мы къэралыгъом кIонхэу загъэхьа­зыры. Хъоджэе Аслъан къызэри­IуагъэмкIэ, Абхъазым и Президент иунашъокIэ орденэу «Ахьдз-апша» (Честь и ­Слава) зыфиIоу я 3-рэ степень зиIэр «Налмэсым» къыфагъэшъошагъ.

Ансамблэм иIофыгъохэм сыдигъуи ащыгъуазэу, сыд фэдэ­рэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэхъурэ ТхьакIущынэ Аслъан зэрэфэразэхэр риIуагъ. Адыгеим, Урысыем ямыза­къоу, IэкIыб къэралыгъохэми дэ­гъоу ащызэлъашIэрэ, зигъэ­хъагъэхэмкIэ зыцIэ чыжьэу Iу­гъэ мыщ фэдэ ансамблэ республикэм, адыгэ лъэпкъым зэ­ряIэм урыгушхонэу зэрэщытыр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Сыд фэдэрэ чIыпIэ концерт къыщитыгъэми, залым тIысыпIэ нэкI имыIэу, цIыфхэр творческэ купым къыфэразэхэу зэрэщытыр зэкIэмэ анахь шъхьаIэу ылъытагъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

«Лъэпкъым икультурэ, иискусствэ, ишэн-зэхэтыкIэ дахэхэр икъашъохэмкIэ «Налмэсым» къеIуатэх, къегъэлъа­гъох, ар зымыуасэ щыIэп. Ащ дакIоу лъэпкъ зэфэшъхьафхэр нахь зэпэблагъэ ешIых. Тикъэралыгъо ишъолъыр зэфэшъхьафхэм, IэкIыбым шъузэращыIэрэм да­кIоу тикъуаджэхэм нахьыбэрэ шъуадэхьаным, къышъожэрэ цIыфхэр жъугъэгушIонхэм мэхьанэшхо иI», - къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

Адыгеим и ЛIышъхьэ, Прави­тельствэм яшIуагъэкIэ гумэкIы­гъоу яIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэхэ зэрэхъугъэр Бастэ Азэмат къыIуагъ. Ятворчествэ зыра­гъэушъомбгъуным, ­гъэхъагъэхэр ашIынхэм фэшI непэ амалы­шIухэр зэраIэкIэлъхэр къыхи­гъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэрэ и Правительствэрэ яIэпыIэгъукIэ Адыгеим иансамблэхэм, театрэхэм ащыщхэм спонсорхэр яIэхэ хъугъэ. Ащ фэдэ екIо­лIакIэм шIогъэшхо къызэриты­гъэр «Налмэсым» ипащэхэм къа­Iуагъ. ГущыIэм пае, ежьхэм къяпхыгъэ предприятиеу «Картонтарэм» илъэсым те­лъытагъэу сомэ миллиони 10 къа­ре­ты. Ащ ишIуагъэкIэ лэжьа­пкIэхэм ахагъэхъон алъэкIыгъ, джащ фэдэу артисти 5-мэ псэ­укIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIынхэм пае мы илъэсым субсидиехэр аратыщтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах