Примерное время чтения: 2 минуты
204

Дмитрий Козак видеозэIукIэ зэхищагъ

Майкоп, 22 января – АиФ-Адыгея. Урысыем и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козак тыгъуасэ зэхищэгъэгъэ видеозэIукIэм Олимпиадэ джэгунхэу Шъачэ щыкIощтхэм зызщафагъэхьазырырэ лъэхъаным чIыпIэхэм япащэхэм пстэуми апэу зэшIуахын фэе пшъэрылъхэр къыщигъэнэфагъэх.

Адыгеим ыцIэкIэ зэIукIэм хэлэжьагъ республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан. Iофыгъоу зытегущыIагъэхэм ащыщыгъэх хэгъэгум ишъолъырхэм ялIыкIохэр квотэхэм адиштэу спорт Iофтхьабзэхэм ахэгъэлэжьэгъэнхэр, джащ фэдэу Олимпиадэр зыщыкIощт лъэхъаным шъолъырхэм яэкономикэ, социальнэ лъэныкъом ыкIи къэлэ хъызмэтым яIофшIэн зыпкъ игъэтыгъэнхэр.

Олимпиадэ машIом иэстафетэкIэ Адыгеим IофышIэ куп гъэнэфагъэ непэкIэ щызэхэщагъэу щыт, маршрутыр агъэунэфыгъ, машIор къэзыхьыщтхэм яспискэ зэхагъэуцуагъ, волонтерхэм якъыхэхын зэхащагъ. Джащ фэдэу общественнэ порядкэм икъэухъумэнкIэ республикэм план гъэнэфагъэ щаухэсыгъ.

Мы мафэхэм Адыгэ Республикэм истендэу Урысыем ишъолъырхэм я Экспозицие хэхьащтым ишIын аухы, делегацием хэтыщтхэмрэ автотранспортымрэ яаккредитацие щыIагъ, Адыгеим итворческэ лIыкIохэр Шъачэ зэрэщыIэщтхэм иплани аухэсыгъ.

Гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, культурэм ыкIи социальнэ ухъумэныгъэм алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм Шъачэ щыкIощт Олимпиадэм кIонхэмкIэ билетхэр атырагощэщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах