Примерное время чтения: 3 минуты
75

Дзэм агъэкIотагъэх

Республикэ дзэ комиссариатыр кIэщакIо зыфэхъугъэ общественнэ-патриотическэ Iофтхьабзэу «Дзэм кIощтхэм я Маф» зыфиIорэр тыгъуасэ Мыекъопэ дзэ гарнизоным ичастьхэм ащыщ щызэхащагъ.

Мыщ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм ихэбзэгъэуцу ыкIи игъэцэкIэкIо къулыкъухэм, ведомствэ зэфэшъхьафхэм, общественнэ-патриотическэ организациехэм ялIыкIохэр, дзэм къулыкъу щызыхьынэу ащэщтхэр, республикэм иеджапIэхэм яапшъэрэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэр, нэмыкIхэри.

АР-м идзэ комиссарэу Александр Авериным пэублэ псалъэ къышIызэ, бжыхьэ дзэ дэщыгъор тиреспубликэ зэрэщызэхащагъэм ехьылIагъэу къэгущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мыбжыхьэ зэкIэмкIи Адыгеим щыщ нэбгырэ 500-м ехъу дащынэу щыт.

АР-м и ЛIышъхьэ къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ, дзэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр непэ пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр ыкIи ар къэралыгъом ипащэхэм зэрифэшъуашэу зэрагъэцакIэрэр къыхигъэщыгъ. Дунэе терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ Урысыем пэрытныгъэ зэриIыгъыр пытагъэ хэлъэу къэпIон зэрэплъэкIыщтым къыкIигъэтхъыгъ. Республикэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, тихэгъэгу идзэхэр сыдигъуи кIочIэшхуагъэх, непи арэущтэу щытын фае. Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм, къулыкъу ащызыхьыхэрэм амалэу аIэкIэлъхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ, ахэр зэрагъэхьазырхэрэм екIолIакIэхэр къыфэгъотыгъэнхэмкIэ зэшIуахырэр бэ.

— Къулыкъу зыхьыщт нэбгырэ 19 непэ тэгъэкIуатэх. Дзэр кIэлэ ныбжьыкIэм ищыIэныгъэ гъогу иедзыгъо шъхьаIэу щыт. Хъулъфыгъэ пэпчъ иунагъо, и Хэгъэгу къыухъумэнхэм фэхьазырын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат ныбжьыкIэхэм закъыфигъазэзэ.

— Къулыкъур зыщышъухьыщт илъэсым къыкIоцI щыIэныгъэм къыщышъушъхьэпэжьыщт Iаджи зэжъугъэшIэщт, дзэм шъухэтыныр шъуисэнэхьатэу хъун ылъэкIыщт. Пытагъэ хэлъэу шъузекIу, шъукIочIэшхоу ыкIи шъхьэкIафэ къышъуфашIэу республикэм къэжъугъэзэжь. Адыгеим икIыхэрэм сыдигъуи лIыгъэ ахэлъэу, пшъэрылъэу къафагъэуцухэрэр зэрифэшъуашэу агъэцакIэхэзэ къулыкъур ахьы. Ахэм шъори шъуащыщ зэрэхъущтым сицыхьэ телъ. Республикэм щыпсэухэрэм зэкIэми мамырныгъэ ыкIи щыIэкIэшIу яIэу псэунхэу, дзэм кIощт нэбгырэ 500-м ехъумэ къулыкъур дэгъоу ахьынышъ, ядэжь къагъэзэжьынэу сафэлъаIо.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъао Аскэр, Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Александр Наролиныр, генерал-майорэу А.Дорофеевыр нэужым къэгущыIагъэх. КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм, анахьэу къулыкъур ахьынэу къызэджагъэхэм, я Хэгъэгу шIу алъэгъоу, лIыбланэхэу, тинахьыжъхэм хэбзэ дахэу ахэлъыгъэхэр ащымыгъупшэу ахэм ягъогу рыкIонхэмкIэ мы Iофтхьабзэр щысэшIоу зэрэщытыр ахэм къаIуагъ.

Мы мафэхэм къулыкъур ахьынэу къызэджэгъэхэ нэбгырэ 19-мэ нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыгъэх, «Гъогу маф» араIуагъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Джащ фэдэу ныбжьыкIэ движениеу «Юнармия» зыфиIорэм ахэхьэгъэ кIэлэеджэкIо 82-мэ ар къэзыушыхьытырэ бгъэхалъхьэхэр аратыжьыгъэх.

Лъэпкъ гвардием ихэушъхьафыкIыгъэ подразделение икъулыкъушIэхэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ. Шъолъыр общественнэ организациеу «Адыгеим парашютнэ спортымкIэ и Федерацие» хэтхэм Урысыем, Адыгеим ыкIи движениеу «Юнармия» зыфиIорэм ябыракъхэр аIыгъхэу парашютымкIэ ошъогум къепкIэхыгъэх. Ащ нэмыкIэу дзэм щагъэфедэрэ техникэм, Iашэхэм къэзэрэугъоигъэхэр нэIуасэ афашIыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах