Примерное время чтения: 3 минуты
76

АР-м и ЛIышъхьэ студентхэм зафигъэзагъ

Майкоп, 13 сентября - АиФ-Адыгея.

Къэралыгъо Iофтхьабзэу «Урысые студенчествэм ия XV-рэ парад» зыфиIорэм апэрэу Адыгеир хэлэжьагъ. Апэрэ кур­сым ихьэгъэ студент мин заулэ, республикэм иеджапIэхэм якIэлэегъаджэхэр зэгъусэхэу урамэу Краснооктябрьскэм къырыкIуагъэх ыкIи Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэм къекIо­лIа­гъэх.

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан акцием хэлэжьэрэ пстэуми шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. Студентхэм афэгушIонхэу мыщ къыщызэрэугъоигъэх АР-м ивице-премьерэу Наталья Широковар, Адыгеим гъэсэны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ ипащэу Хъуажъ Аминэт, Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиныр, республикэм иапшъэрэ еджэпIитIум яректорхэу Хъунэго Рэщы­дэрэ Къуижъ Саидэрэ, нэмыкIхэри.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр зэхэзыщагъэу, шъолъыр гъэсэныгъэм исистемэ хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэм зиIахьышхо хэлъ Тхьа­кIущынэ Ас­лъан пэублэ пса­лъэ къы­шIызэ, мы­гъэ апэрэ курсым ихьэгъэ ныбжьыкIэ­хэм шIу­фэс къарихыгъ. Мые­къуапэ Урысыем и Къыблэ гъэ­сэныгъэм­кIэ игупчэ шъхьаIэ­хэм зэрахахьэрэр, егъэджэн-пе­дагогиче­скэ ыкIи научнэ-ушэтын ама­лы­шIухэр зэрэIэ­кIэлъ­хэр къыхигъэщыгъ.

- Урысыем ишъо­лъыр зэфэшъхьафхэм ямызакъоу, IэкIыб къэралыгъохэм къа­ры­кIырэ ныбжьы­кIэ­хэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынэу Адыгеим къэкIох. Сэнаущыгъэ зы­хэлъ, зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ ыкIи щыIэныгъэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щызыубытыгъэ специалистхэр илъэс пчъагъэхэм къакIоцI тиапшъэрэ еджапIэхэм агъэхьазырыгъэх. Республикэр нэ­мыкI шъолъырхэм янэкъо­къун ылъэкIыным пае шIэныгъэ куухэр зыIэкIэлъ ныбжьыкIэхэр тищыкIагъэх, - къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

Апэрэ курсым ихьагъэхэм къыхахыгъэ гъогум темыкIхэу гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынэу, студентыгъо лъэхъаным лъэкIэу, амалэу къаритырэр къызэIуахы­нэу АР-м и ЛIышъхьэ афэ­лъэIуагъ. Александр Наролиныр, Хъунэго Рэщыд, Къуижъ Саидэ нэужым сценэм къыдэкIоягъэх ыкIи акцием хэлэжьэрэ ныб­жьыкIэхэм зыкъафагъэзагъ.

Зы­кIэхъопсыхэрэ сэнэхьатхэр зэ­ра­гъэгъотынхэу, ныбджэгъуны­гъэр агъэлъапIэзэ ыпэкIэ лъы­кIотэнхэу, щыIэныгъэм зэ къыхэфэрэ студентыгъор агъэлъэ­пIэну къафэлъэIуагъэх. Непэ Адыгеим апшъэрэ еджэпIитIу ит - Адыгэ къэралыгъо университетыр ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр. Мы­хэм студент мин 22-м ехъу ащеджэ. Джащ фэдэу гурыт гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждении 9-м ныбжьыкIэ мини 7,5-рэ фэдиз ачIэс.

Пащэхэм цыхьэу къафашIы­гъэр къагъэшъыпкъэжьыным, япшъэрылъ агъэцэкIэным зэрэпылъыщтхэр ныбжьыкIэхэм къыхагъэщыгъ, Урысыем истудент итхьэрыIо аштагъ.Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр зы уахътэм тикъэралыгъо ишъо­лъыр зэфэшъхьафхэм ащыкIуа­гъэх. Къэтын занкIэу зэхаща­гъэм ишIуагъэкIэ, акцием хэлэжьэрэ студентхэр экран иным къытыридзэщтыгъэх, Адыгеим иныбжьыкIэхэр ахэм адэгущы­Iэнхэ амал яIагъ.

Мыекъуапэ и Мафэ зэрэхагъэунэфыкIырэр тистудентхэм къаIотагъ, Адыге­им «ивизитнэ карточкэ» къа­гъэ­лъэгъуагъ ыкIи республикэм къэкIонхэу ялэгъухэр ра­гъэб­лэгъагъэх. НыбжьыкIэ творческэ купхэм къагъэхьазырыгъэ концертымкIэ Iофтхьабзэр зэ­фашIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах