aif.ru counter
59

ЧIыопсым икъэухъумэн

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэм къыхэлэжьагъэх республикэм имуниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

Хабзэ зэрэхъугъэу, ыпэкIэ зытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъугъэхэм, непэ анаIэ зытырагъэтынхэ фэе лъэныкъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх. ЧIыопсым икъэухъумэн епхыгъэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным итегущыIэн къыхэлэжьэнхэу къырагъэблэгъагъэх общественнэ объединениехэм ялIыкIохэр.

Экономическэ шIоигъоныгъэхэр къыдэлъытагъэу ыкIи шъолъырым иэкологическэ зыпкъитыныгъэ зэщымыкъоу чIыопсым ибаиныгъэ къэухъумэгъэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Ар гъэцэкIэгъэным пае АР-м мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ экологхэм, чIыопсым икъэухъумэн фэгъэзагъэхэ организациехэм зэпхыныгъэ адыриIэу Iоф адишIэнэу ащ ипащэ къыфигъэпытагъ. Джащ фэдэу биологическэ ушэтынхэм я Институт ипащэу Валерий Бриних мэзыр хэбзэнчъэу рамыупкIыным фытегъэпсыхьэгъэ предложениехэу къыхьыгъэхэр ащ фэгъэзэгъэ ведомствэхэм, къулыкъухэм зэрагъэшIэнхэу пшъэрылъ къафишIыгъ. Республикэм ипащэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр Адыгеим ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм чIыопсым исаугъэтхэу ащыIэхэм якъэухъумэн ары.

АР-м мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Былымыхьэ Рэщыдэ къызэриIуагъэмкIэ, мы уахътэм зэхагъэуцорэ планымрэ регламентымрэ шъолъырым имэз хъызмэт нахь шIуагъэ къытэу хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщтых. Ащ нэмыкIэу, КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къыгъэуцугъэм тетэу, шапхъэхэм адимыштэжьхэрэ чъыгхэм яиупкIын зэхэщагъэ зэрэхъурэм, мэз фондым ичIыгухэр бэджэндэу зэратыхэрэ шIыкIэм нахь пытагъэ хэлъэу къякIолIэщтых, алъыплъэщтых.

ЧIыопсым икъэухъумэн фэгъэзагъэхэ организациехэр Адыгеим щызэхащэхэрэ экологическэ Iофтхьабзэхэм, ащ хэхьэ мэзым изэтегъэуцожьыни, къахэгъэлэжьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

— ГумэкIыгъо къызпыкIхэрэ Iофыгъохэм ятегущыIэн общественникхэр къыхэдгъэлэжьэнхэ фае. Хэбзэ къулыкъухэмрэ обществэмрэ мыщ фэдэ шIуагъэ къэзытырэ зэдэгущыIэгъоу зэдашIырэм граждан институтхэм хэхъоныгъэхэр яIэнхэм ыкIи пшъэрылъхэу щытхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ хэкIыпIэхэр къэгъотыгъэнхэм афэIорышIэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Пыдзафэхэм яугъоин

2019-рэ илъэсым щегъэжьагъэу пыдзэфэ пытэхэм яугъоин фытегъэпсыхьэгъэ системакIэм Iоф ышIэнэу ригъэжьэщт. Ар зэхэщагъэ зэрэхъущтым ыкIи зэикI шъолъыр операторэу ООО-у «Экоцентр» зыфиIорэм и Адыгэ къутамэ ипшъэрылъхэр зэригъэцэкIэщтхэм къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх.

Урысые народнэ фронтым ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу Юрий Гороховым къызэриIуагъэмкIэ, ОНФ-м иинтерактивнэ картэ къыщагъэнэфэгъэ хэкIитэкъупIи 108-м щыщэу 95-р дэгъэзыжьыгъэхэ хъугъэх. Мы къэгъэлъэгъонымкIэ Адыгеим я 2-рэ чIыпIэр Урысыем щиубытыгъ.

Муниципалитетхэм мыщкIэ гъэхъагъэхэу яIэхэм къащымыуцухэу, хэбзэнчъэу къызэIуаххэрэ хэкIитэкъупIэхэм апэшIуекIогъэнымкIэ, чIыпIэхэр гъэкъэбзэгъэнхэм ыкIи пыдзэфэ пытэхэр зыщыратэкъухэрэ полигонхэу зэфашIыжьыгъэхэр ажъожьынхэмкIэ IофшIэныр лъагъэкIотэнэу АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафигъэуцугъ.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах